DTU's Guldmedalje

DTU Guldmedalje

DTU’s guldmedalje blev indstiftet i 1997. Medaljen uddeles til en person, der har haft en særlig betydning for DTU. Medajlen uddeles ikke hvert år.

 

 

DTU's guldmedalje - 2014
 

Tidligere rektor på DTU, Lars Pallesen

Modtager af DTU's Guldmedalje 2014, Lars Pallesen, DTU’s rektor i perioden 2001 til 2011. En periode som også er blevet et afsæt for DTU’s udvikling i tiden frem mod det universitet, vi kender i dag.

Lars Pallesens opgave var for så vidt enkel og klar, da han tiltrådte stillingen som rektor i 2001. Lars Pallesen skulle gøre op med alle dårligdomme, udnytte og pleje de fantastiske forskningsmiljøer og det potentiale, der åbenlyst var. Han skulle sikre, at studenteroptaget blev øget, at der blev etableret et solidt og økonomisk veldrevet universitet, og at campus blev renoveret. Derudover skulle han i øvrigt udbygge og udvikle universitetet inden for de rammer, som den nye DTU-lov gav. Dette lykkedes Lars Pallesen i en sjælden grad med

 

Professor Nam Pyo Suh.

DTU's Guldmedalje 2011

 

Professor Nam Pyo Suh, KAIST  

DTU's Guldmedalje blev for første gang i dens historie tildelt en ikke-dansker, nemlig rektor for KAIST (Korean Advanced Institute of Science and Technology) professor Nam Pyo Suh.

Professor Nam Pyo Suh har en lang og imponerende karriere inden for ingeniørområdet. Inden han blev udnævnt til rektor for Sydkoreas ledende tekniske universitet,har han gjort en enestående både forskningsmæssig og uddannelsesmæssig karriere på blandt andet MIT, USA. Han har desuden spillet en central rolle som rådgiver for organisationer som Verdensbanken og FN samt universiteter og virksomheder over hele verden om tekniske emner og problemstillinger.

Hans arbejde inden for naturvidenskab, teknisk videnskab og lederskab stemmer desuden perfekt overens med DTU's mission om at udvikle og skabe værdi for samfundet gennem til de tekniske videnskaber og naturvidenskab.

Professor Nam Pyo Suh tildeltes DTU's Guldmedalje, fordi han er en 'global leader, a global scientist and a friend of DTU', som rektor Lars Pallesen formulerede det.

 

DTU's Guldmedalje - 2009

 

Mogens Bundgaard_Nielsen

Bestyrelsesformand Mogens Bundgaaard-Nielsen

Bestyrelsesformand Mogens Bundgaard-Nielsen, der er modtager af DTU’s guldmedalje, er et forbilledligt eksempel på en polytekniker i den betydning, som var gældende ved DTU’s grundlæggelse, og som Mogens Bundgaard-Nielsen selv har været med til at give nyt liv.

Et menneske, der baseret på sine ingeniørmæssige færdigheder har gjort brug af sin viden i mange sektorer fra undervisning og forskning på DTU og på Texas A&M, over topledelse i centraladministrationen til øverste chef for Storebælts-forbindelsen, et af Danmarks store infrastrukturprojekter – ja vist det største byggeprojekt i Danmarkshistorien. Alt udført med det polytekniske formål: ”til gavn for samfundet”.

Han har gennem de seneste mere end 20 år stillet sine erfaringer og sin kompetence til rådighed på mange samfundsområder. Dels i diverse udvalg f.eks. i Politiudvalget og som formand for Udvalget om forholdet mellem minister og embedsmænd, dels som Præsident i Akademiet for de Tekniske Videnskaber og endelig på bestyrelsesniveau i bl.a. Junckers, Stålvalseværket, Post Danmark, Statens Serum Institut og nu som bestyrelsesformand i Lundbeckfonden.

På DTU har han virket som censor og som eksternt medlem af Konsistorium og vi har gennem 8 år og indtil udgangen af 2008 haft glæden af Mogens Bundgaard-Nielsens evner som bestyrelsesformand for DTU. En periode, hvor universitetet bl.a. skulle finde sine ben som et selvstændigt og ledet universitetet. Også her er der grund til at hylde hans bidrag til, at dette land fortsat har et internationalt respekteret polyteknisk universitet, hvis raison d’être i dag er at ”..udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet"

 

 

DTU's Guldmedalje - 2007 

guldmedalje_2007_gif

Direktør Kaj Juul-Pedersen

Direktør Kaj Juul-Pedersen er et forbilledligt eksempel på en ingeniør, der fra første færd ser en gryende teknologis potentialer og så følger disse over en bred front af aktiviteter lige fra forskning og udvikling til markedsføring, ledelse og topledelse i store virksomheder.

Telekommunikation blev hans virkefelt, og hans netværk rækker langt. I disse globaliseringstider er Kaj Juul-Pedersen meritter normsættende, for han har i flere omgange udfoldet sin karriere i udlandet – først i Sverige, siden i England og Polen.

Kaj Juul-Pedersen har også lagt kræfter i Dansk Industri, og DTU har altid kunnet trække på ham. Dels som bestyrelsesformand for DTU Fotonik DTU – Institut for Kommunikation, Optik og Materialer, en stor udfordring han tog op allerede fra centrets start – og i dag som advisory board medlem på DTU Fotonik og som medlem af DTU´s repræsentantskab. Hertil kommer en langvarig indsats som censor i teleteknik. Kaj Juul-Pedersen får overrakt prisen af rektor Lars Pallesen.

 

DTU's Guldmedalje - 2005 

guldmedalje_2005_jpg 

Direktør, civilingeniør Johan Schrøder

Direktør, civilingeniør Johan Schrøder har gennem mange år været et lysende eksempel på en ingeniør med ægte polytekniske egenskaber, som med stor succes er udfoldet inden for mange områder i det danske samfund.Johan Schrøders mange meritter rækker fra tidlig undervisning og forskning på Institut for Matematisk Statistik og Operationsanalyse, til ledelse af Radiometer, en forskningstung ingeniørarbejdsplads med betydelige internationale aktiviteter. Han har varetaget bestyrelses- og formandsposter i adskillige virksomheder, kommissioner og råd samt flere interesseorganisationer – ikke mindst formandskab for Dansk Industri.Johan Schrøder har været trofast over for DTU og har stillet sig til rådighed bl.a. som eksternt medlem af konsistorium og senest ved DTU´s gensynsdag i anledning af universitetets 175-års jubilæum.Johan Schrøders samlede indsats for polyteknik i det danske samfund er imponerende, og det ønsker vi at markere vor anerkendelse af ved at tildele dig DTU´s guldmedalje.

 

 

 

DTU's Guldmedalje - 2004 

gimsing_fritlagt_web_jpg

Professor Niels Jørgen Gimsing, DTU Byg-DTU

Professor Niels Jørgen Gimsing, DTU Byg-DTU, modtager DTU´s guldmedalje for sit enestående virke som national og international broekspert. Allerede som studerende vandt han 1. præmie i US Steels internationale brokonkurrence i 1959, og den vindende brotype blev opført en række steder i USA. Niels Jørgen Gimsing har siden da med sine mange udadvendte aktiviteter repræsenteret dansk brobygning og DTU på fornemste vis

som pristager i en række konkurrencer,
som konsulent ved store nationale og internationale brobygningsprojekter,
som medlem af betydningsfulde internationale paneler,
og som gæsteforelæser ved et særdeles omfattende spektrum af universiteter verden over.
Niels Jørgen Gimsing blev ansat som lektor på Danmarks Ingeniørakademi i 1962, hvor han blev ingeniørdocent i 1968, og i 1976 blev han professor i stålkonstruktioner på Danmarks tekniske Universitet. Han er en usædvanlig dygtig pædagog, der er i stand til at formidle sit stof på levende og engageret vis på højt fagligt niveau.

 

 

 

DTU's Guldmedalje - 2001 

 

jens_rostrup_nielsen_jpgDirektør, Jens Rostrup-Nielsen

Direktør, akademiingeniør, civilingeniør, dr.techn. Jens Rostrup-Nielsen er en meget synlig person i den offentlige forsknings- og uddannelsesdebat, og han har i den sammenhæng beklædt en lang række betydelige tillidsposter. Således har Rostrup-Nielsen været både formand for Planlægningsrådet for Forskning (dengang det eksisterede) samt præsident for ATV.

Det er imidlertid ikke i disse egenskaber (i hvert fald ikke direkte), at DTU ønsker at hædre Rostrup-Nielsen, men for hans store bidrag til at gøre DTU til det vi er i dag: Et erhversrettet, selvejende universitet.

Med universitetsloven fra 1993 kom der to externe medlemmer ind i konsistorium, og de første på DTU var Mogens Bundgaard-Nielsen og Jens Rostrup-Nielsen. Begge bidrog meget aktivt til at forny debatten og diskussionsformerne i konsistorium, men det var især Rostrup-Nielsen, som på sin særlige facon fik drejet konsistoriums debatter væk fra det akademiske selv- og detaljeorienterede og rettet mod strategiske diskussioner og vurderinger af, hvorledes DTU burde agere i forhold til både de politiske og de erhvervsorienterede dimensioner.

Det gik så vidt, at man sagde i konsistorium, når Rostrup-Nielsen en enkelt gang ikke kunne være til stede, at enten ville Rostrup-Nielsen i situationen have sagt sådan eller sådan, eller at Rostrup-Nielsen ikke ville have billiget den vending som en given sag var på vej til at tage.

På den baggrund er det en stor glæde at kunne give Rostrup-Nielsen DTU´s guldmedalje for en særlig fortjenstfuld indsats, og det gøres med en stor tak fra DTU for det intellektuelle bidrag til vores nuværende status.

 

DTU's Guldmedalje - 1999

 

erik r_nyt1_jpg Direktør, Erik B. Rasmussen

Citat fra takketalen til Direktør, Erik B. Rasmussen

"Direktør Erik B. Rasmussen er født i 1929 og er nu ved at lægge en 40 år lang erhvervskarriere bag sig. Erik B. Rasmussen er uddannet som civilingeniør og har gennem mange år deltaget i ledelsen af dansk erhvervsliv - på direktørposter, ved bestyrelsesarbejde og gennem sit arbejde for industrirådet og ATV. Listen over poster er lang og skal ikke repeteres her.

Det, der idag motiverer at give dig DTU´s guldmedalje, er det brede engagement, som du over de mange år har vist over for DTU. Det bemærkelsesværdige er, at du aldrig selv har gjort dig til af dette engagement - du har vist altid opfattet det som en naturlig del af det at være en ordentlig leder. Jeg vælger nogle ord fra et interview med dig i Berlingske Tidende forleden, for jeg synes det er så karakteristisk for dig, at du siger, at det at tænke på medarbejderne og på samfundet er noget, man altid har gjort, hvis man er i et ordentligt selskab.

Det var nu ikke en given sag, at du med den ildhu, du har udvist, skulle engagere dig i opgaven som fødselshjælper for vores nye uddannelse i teknologiledelse, MMT. Det har du imidlertid gjort, først i de forberedende drøftelser, hvor det endnu stod uklart for de fleste, hvorfor det var så vigtigt at tilbyde ingeniører en ledelsesuddannelse, der bygger videre på deres teknologiske viden. Siden har vi så fået overtalt dig til at deltage i bestyrelsesarbejdet. Du gør det af kærlighed til opgaven, og du giver et konstruktivt med- og modspil til de, der skal virkeliggøre uddannelsen som et attraktivt tilbud.

Jeg vil også gerne nævne, at du som ny ATV-præsident for mere end 10 år siden var med til at forny diskussionen om mikroelektronik i Danmark og dermed fastlægge grundlaget for DTU Nanotech, der på DTU er blevet en stor aktivitet og succes.

For dit brede engagement i DTU´s forskning og uddannelse og for din indsats ved etableringen af DTU Nanotech og MMT-uddannelsen vil vi gerne hædre dig med DTU´s guldmedalje."

 

DTU's Guldmedalje - 1997

 

Direktør, ingeniør, erhvervsforsker Curt Sander

Direktør, ingeniør, erhvervsforsker Curt Sander har lagt megen energi og entusiasme ind i udviklingen af det mikroelektroniske og mikromekaniske område på DTU. Curt Sander deltog i forbindelse med opbygningen af Mikroelektronik Centret i det indledende arbejdsudvalg og fortsatte som bestyrelsesformand i den vanskelige opbygningsperiode omkring såvel den fysiske etablering som med hensyn til opbygning af medarbejderstaben.

DTU ønsker derfor at tildele Curt Sander den første guldmedalje for hans meget store og anerkendelsesværdige indsats for DTU.

 

 

 

 

Kontakt

Gitte Lunde Andresen
Kontorchef, Stakeholder Management
Afdeling for Innovation og Sektorudvikling
45 25 11 96