Honors Programmes eksisterer på samtlige DTU’s kandidatretninger. Det er eliteuddannelser, hvor studerende tilbydes særligt udfordrende studieforløb. Der vil højst kunne optages 10% af de kandidatstuderende på Honors Programmes.

Honours Programmes

Honours Programmes eksisterer på samtlige DTU’s kandidatretninger. Det er eliteuddannelser, hvor studerende tilbydes særligt udfordrende studieforløb. Der vil højst kunne optages 10% af de kandidatstuderende på Honours Programmes.

Du kan vælge mellem Honours Programmes med fokus på forskning eller Honours Programmes med fokus på erhvervstilknytning. Den valgte tilknytning fastlægges i studieplanen.

Indhold

Honours Programmes på DTU indebærer for den studerende:

 • En personlig tutor, der er en internationalt anerkendt forsker forankret i et førende forskningsmiljø
 • En individuel studieplan indeholdende væsentlige selvstændige elementer i form af kurser og/eller projekter. Studieplanen er i overensstemmelse med de overordnede kompetencebeskrivelser i flagmodellen og tilrettelægges inden for normeret tid  
 • Et semester i udlandet. Det kan enten være på et anerkendt universitet eller som et specialkursus gennemført i en virksomhed uden for landets grænser
 • Deltagelse i mindst én international forskningskonference, workshop eller  Summer University
 • Tilknytning til et eller flere forskningsprojekter i forskningsgruppe på universitetet eller forsknings-/udviklingsprojekter i tæt samarbejde med en eller flere virksomheder/organisationer

Optagelse

Studerende, der ønsker optagelse på Honours Programmes, skal søge om dette samtidigt med, at de søger ind på kandidatretningen og skal udover de generelle optagelseskrav have:

 • gennemført deres bacheloruddannelse med højt karaktergennemsnit (min. 10 på 7-trins-skalaen eller tilsvarende)
 • Udvist markant faglig ambition og dygtighed i den forudgående bacheloruddannelse, herunder i forbindelse med bachelorprojektet
 • Markante intellektuelle og personlige egenskaber, som kommer til udtryk i et personligt interview
 • Vedlagt en motiveret ansøgning som supplement til ansøgningsskemaet. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af det forudgående studieforløb og de fagområder, som den studerende har speciel interesse for
 • Angivet om der ønskes et Honours Programme med fokus på forskning eller med fokus på erhvervstilknytning

Optagelsesproceduren er som følger:  

 • Der afholdes et personligt interview med ansøgeren, studielederen og den kommende tutor, hvor ansøgerens forudsætninger samt studieplan for det kommende uddannelsesforløb drøftes
 • På baggrund af ansøgningerne, interviews og ressourcer beslutter studielederen, tutor og institutdirektøren, hvilke studerende der optages på Honours Programmes. For de optagne udarbejdes en individuel studieplan
 • Studerende, der ikke tidligere har været tilknyttet DTU, vil i første omgang skulle gennemføre en række kurser på 1. semester med mindst 10 i gennemsnit - efter aftale med studielederen, før der tages endelig stilling til optag på Honours Programmes

Gennemførelse

Kravene til uddannelsesforløb under Honours Programmes er, ud over opfyldelse af de generelle regler:  

 • Karaktergennemsnittet for den samlede kandidatuddannelse er på mindst 10
 • Specialet skal bestås med mindst 10
 • Studieplanen for uddannelsesforløbet skal godkendes af studielederen og kurser, projekter og kandidatspeciale skal gennemføres i overensstemmelse med den individuelle studieplan og inden for normeret tid
 • Et udlandsophold af et semesters varighed er obligatorisk. Det kan enten være på et anerkendt universitet eller som et specialkursus gennemført i en virksomhed uden for landets grænser. Studerende med international bacheloruddannelse og studerende, der har været på et semesters udlandsophold i løbet af deres bacheloruddannelse er undtaget denne regel. 

Den studerende evalueres efter hvert semester. Studieplanen kan revideres, såfremt tutor, studieleder og den studerende er enige herom.

I tilfælde af at kravene ikke overholdes

En studerende kan blive afmeldt et Honours Programme, såfremt det af tutor, studieleder og institutdirektør vurderes urealistisk, at vedkommende vil kunne opfylde kravene. I denne situation bortfalder den individuelle studieplan, og den studerende gennemfører kandidatuddannelsen efter reglerne for denne.