Ph.d.-afhandlingen

Som afslutning på studiet - og inden slutdatoen - afleveres en ph.d.-afhandling, i hvilken den ph.d.-studerende redegør for den videnskabelige opgave og de opnåede resultater. Ph.d.-afhandlingen skal være udarbejdet af den ph.d.-studerende personligt.
 

Det anbefales, at ph.d.-afhandlingen bygges på artikler (delafhandlinger), som ligger inden for den videnskabelige opgaves emne. Disse må dog ikke have indgået i tidligere uddannelsesforløb f.eks specialet i forbindelse med kandidatuddannelsen. Der vedlægges en sammenfatning, der sætter artiklerne i relation til hinanden og resumerer de opnåede resultater.

Indgår der publikationer, som er udarbejdet af den ph.d.-studerende i fællesskab med hovedvejlederen eller andre, skal afhandlingen være vedlagt medforfattererklæringer fra alle medforfattere til belysning af den ph.d.-studerendes andel af publikationen. Hvis en afhandling imidlertid har mere end tre forfattere kan erklæringen underskrives af et repræsentativt antal af forfattere, jf. § 12, stk. 4 og 5 i Ph.d.-bekendtgørelsen, nr. 1039 af 27. august 2013. Skemaet til medforfattererklæringer findes på Portalen (kun adgang for ph.d.-studerende og ansatte ved DTU). En ph.d.-afhandling skrevet som en monografi skal ikke vedlægges medforfattererklæringer.

Et repræsentativt udvalg af forfattere består af

  • medforfatter og/eller hoved-/førsteforfatter (defineres af den ph.d.-studerende
  • 1-2 forfattere (fortrinsvist internationale forfattere/ forfattere, der ikke er vejleder for den ph.d.-studerende)

Afhandlingen skal være på elektronisk form - eventuelt med håndskrevne formler og figurer. Den kan være skrevet på enten dansk eller engelsk. Ph.d.-udvalget kan dog efter indstilling fra hovedvejlederen godkende, at den skrives på et andet sprog.

Særtryk (eller fotokopier) af tidsskriftartikler skal opfylde kravet om, at ph.d.-afhandlingen skal være på elektronisk form.

Ph.d.-afhandlingen skal indeholde både et dansk og engelsk resumé (inkl. titel). (Dette er ikke at forveksle med det populære danske resumé, som skal foreligge i Vejlederudtalelsen.)
 
Ph.d.-afhandlingen skal indeholde oplysning om, hvor ph.d.-studiet er foregået (ph.d.-skole/instituttet og evt. samarbejdspartnere), om finansieringen af studiet og om vejledernes navne og ansættelsessted.
 
Nedenstående antal afhandlinger skal som minimum afleveres. Yderligere eksemplarer samt format og trykning af vejledningen skal godkendes af instituttet. Læs mere på Portalen om dette.
 
Ph.d.-afhandlingen skal på slutdatoen afleveres som følger:
  • 1 eksemplar afleveres elektronisk på instituttet til ph.d.-sekretæren, som derefter sender den via DTU*DOC til Ph.d.-administrationen.
  • 1 eksemplar til vejleder(e).
  • 3 eksemplarer skal overdrages til bedømmelsesudvalget. Vejleder er ansvarlig for, at bedømmelsesudvalget modtager kopi af afhandlingen.

Når bedømmelsesudvalget har afsluttet deres arbejde og er kommet med en positiv indstilling afleveres yderligere eksemplarer til:

  • 1 eksemplar til ordstyrer.
  • 1 eksemplar, som er offentligt tilgængeligt på ph.d.-skolen/instituttet efter annoncering af forsvaret. (Parterne kan indbyrdes aftale, at ph.d.-afhandlingen kan fremsendes i sin fulde form på anmodning fra interesserede).
  • 2 eksemplarer af ph.d.-afhandlingen sendes til Det Kongelige Bibliotek, se www.pligtaflevering.dk. Hvis afhandlingen sendes til trykkeri, sørger trykkeriet for pligtaflevering. Hvis afhandlingen ikke trykkes, skal instituttet sørge for pligtafleveringen. 

Ph.d.-skolen/Instituttet skal desuden sørge for, at afhandlingen uploades til Biblioteket, som sørger for, at den bliver registreret i Orbit. Læs mere i MyPublications Quick Guide.
 
Hvis en ph.d.-afhandling helt eller delvis skal indgå i en rapportserie, eller på anden måde offentliggøres bredere, skal dette aftales mellem den ph.d.-studerende og ph.d.-skolen/instituttet.
 
Dele af ph.d.-afhandlingen kan i visse tilfælde betragtes som fortrolig af hensyn til en evt. samarbejdende virksomhed. Bedømmelsen og tildelingen af graden skal ske på baggrund af en fuldt offentlig del af ph.d.-afhandlingen, der kan fremstå som en selvstændig delafhandling. Bedømmelsesudvalget foretager alene sin bedømmelse på baggrund af den offentlige del af ph.d.-afhandlingen, ligesom forsvaret alene omhandler denne del.
 
Patentansøgninger
Indgår der i ph.d.-afhandlingen materiale, som danner grundlag for patentansøgninger, kan offentliggørelsen og forsvaret udsættes 1 måned yderligere. Patentsager skal dog iværksættes så hurtigt som muligt i ph.d.-forløbet og må således ikke udsætte forsvaret unødigt.
 
Universitetet kan i særlige tilfælde beslutte, at en afhandling tages under bedømmelse uden, at forfatteren har gennemført en ph.d.-uddannelse, hvis forfatteren på anden måde har erhvervet kvalifikationer, der kan sidestilles med et ph.d.-forløb.

Referencer