Studieplanen

Studieplanens formålindhold, godkendelse og ændringer 

Der skal, som led i ph.d.-studiet, udarbejdes en studieplan i samråd med hovedvejlederen. Studieplanen sendes fra instituttet til Kontoret for ph.d.- og efteruddannelse via DTU*DOC senest 2 måneder efter ph.d.-studiets startdato, da den skal være godkendt senest 3 måneder efter studiestart. Studieplanen godkendes af ph.d.-udvalget, men den enkelte ph.d.-skole/institut kan også have særlige krav til studieplanen. Studieplanen skal være underskrevet af hovedvejleder og den ph.d.-studerende, samt ph.d.-skolelederen.

Studieplanen er et godt styringsværktøj; brug den til projektstyring, derved opnås mulighed for at lave en opfølgning på, om målene nås, eller om projektet har skiftet retning eller er gået i stå. Betragt studieplanen som en fælles hensigtserklæring mellem vejleder og ph.d.-studerende, som løbende skal revidereres og genindsendes til godkendelse ved større ændringer.

Studieplanen bruges til at sikre, at der er faglig sammenhæng mellem afhandling, formidlingsarbejde og kurser.

Formål
Studieplanen har flere funktioner, herunder:

  • at sikre, at hovedvejleder og den ph.d.-studerende nøje overvejer og formulerer studiets sigte, indhold og tidsplan.
  • at være et grundlag for ph.d.-udvalgets vurdering af, om det planlagte studium er af tilstrækkelig faglig kvalitet.
  • at danne grundlag for de halvårlige vurderinger, som er afgørende for studiets fortsættelse.
  • at gøre det muligt for ph.d.-udvalget (ved studiets afslutning) at vurdere, om det opnåede resultat af studiet er i overensstemmelse med det planlagte forløb.

Indhold
Studieplanen skal indeholde følgende: 

1) Faktuelle oplysninger
Ph.d.-udvalg, institut/ph.d.-skole, navn, hovedvejleder(e) og studieperiode.

2) Aftale om vejledningens form
Det skal bl.a. aftales, hvor tit vejledningen sker, og om det skal være i form af møder eller ved skriftlig tilbagemelding.

3) Den videnskabelige opgaves art og indhold
Det skal bemærkes, at mindst halvdelen af studietiden som hovedregel skal tilbringes på DTU.

Der bør tilstræbes en klar beskrivelse af projektets indhold, det originale bidrag samt forventet resultat (omkring 1 - 2 sider).

4) Det eksterne forskningsophold (evt. udlandsophold)
Den ph.d.-studerende skal, når forholdene tillader det, som led i studiet indgå i et aktivt forskermiljø uden for DTU enten ved et ophold på andre, primært udenlandske forskningsinstitutioner eller private forskningsvirksomheder m.v.

Læs om planlægning af udlandsophold og skattepligtsforhold ved udstationering på Portalen (kun adgang for ansatte og ph.d.-studerende på DTU).

5) Kursusforløbet
Ifølge Ph.d.-bekendtgørelsen skal den ph.d.-studerende med tilfredsstillende resultat gennemgå kurser i et omfang svarende til ca. 30 ECTS-point (1 ECTS-point svarer til en arbejdesbyrde på omkring 28 timer).

Det anbefales, at kursusforløbet er gennemført senest halvandet år efter indskrivningen for at sikre et bredt grundlag for forskningsarbejdet. Uddannelsesforløbet kan på DTU indeholde en kombination af følgende elementer:

  • Ph.d.-kurser (DTU's egne eller fra andre uddannelsesinstitutioner), som afsluttes med eksamen bedømt på sædvanlig måde. Ph.d.-studerende har ret til at aflægge en omprøve. Gennemførte kurser dokumenteres med afholdte prøver.
  • Ph.d.-specialkurser op til 10 ECTS-point. Der foretages evaluering i form af rapport eller prøve. Ph.d.-kurset godkendes af ph.d.-udvalget i forbindelse med godkendelse af studieplanen. Der foretages som minimum intern censur. Hvis der foretages ekstern censur, aflønnes censor via institutternes taxameterbidrag.
  • Kurser på op til 15 ECTS-point på kandidat/ videregående niveau. Kurser ud over 15 ECTS-point, der ikke er på ph.d.-niveau, kræver en særlig begrundelse i studieplanen for at blive godkendt.
  • Kurser på  bachelor/ grundlæggende niveau kan i særlige tilfælde godkendes med op til 5 ECTS-point. Der skal her være tale om kurser, som er strengt nødvendige for ph.d.-forløbet og inden for emner, som den ph.d.-studerende ikke allerede har kendskab til.

Studieplanen kan godkendes, hvis man fastsætter kurser svarende til mere end 20 ECTS-point og beskriver hensigten med de resterende 10 ECTS-point. Dog vil denne godkendelse være betinget af, at der senere indsendes en revideret studieplan, hvor de krævede circa 30 ECTS-point er fastlagt.

Kurser i studieplanen skal både godkendes af hovedvejleder og af ph.d.-udvalget. Godkendelse af et kursus kræver som minimum, at der vedlægges en officiel beskrivelse af kursets faglige indhold og omfang i ECTS-point (Herunder også en angivelse af den forventede arbejdsbyrde i timer).

For at få ECTS-point for eksterne kurser skal den ph.d.-studerende sørge for, at der indsendes en officiel kursusbeskrivelse til godkendelse sammen med studieplanen og en kopi af kursusbeviset til Kontoret for Ph.d.- og Efteruddannelse via instituttets ph.d.-sekretær.

Det er vigtigt, at studieplanen er opdateret inden afslutning af studiet, bl.a. for at kursusdelen kommer med på tillægget til diplomet.

DTU's oversigt over godkendte ph.d.-kurser, kan ses i Kursusbasen på DTU's hjemmeside. Det er også muligt at følge kurser på andre uddannelsesinstitioner. Alle ph.d.-kurser udbudt i Danmark kan ses i den nationale kursusbase, alle ph.d.-kurser indenfor Nordic Five Tech-samarbejdet kan findes i Nordic Five Tech-kursusbasen og alle kurser indenfor EuroTech-samarbejdet kan findes i EuroTech-kursusbasen.

Kurser, der ikke indgår som del af en anden uddannelse, men er taget før ph.d.-studiet er påbegyndt, kan meritoverføres, hvis de fremgår af studieplanen.

6) Pligtarbejde og formidling
Instituttet kan pålægge den ph.d.-studerende pligtarbejde i op til seks måneder (svarende til 840 timer) ud over de almindelige ph.d.-studier. Dette pligtarbejde er inkluderet i den ph.d.-studerendes løn. Hvis pligtarbejdet ikke fremgår af den ph.d.-studerendes studieplan, indebærer det, at den ph.d.-studerende ikke kan afkræves at udføre noget arbejde ud over ph.d.-studierne.

Den ph.d.-studerende skal opnå erfaring med vidensformidling, f.eks. gennem undervisning inden for eget fagområde eller formidling af forskningsresultater, eksempelvis artikler, konferencefremlæggelser og lignende. Denne formidlingsforpligtelse anses for at være opfyldt ved mindst tre måneders dokumenteret formidlingsarbejde.

Det skal af studieplanen fremgå hvilke aktiviteter, der ønskes godkendt som pligtarbejde og formidling, og der skal gives et skøn over disse opgavers tidsmæssige omfang.

De tre måneders formidling skal være indeholdt i et eventuelt pligtarbejde.

7) Tidsplan for studiets 3-årige forløb
Studieplanen skal indeholde en tidsplan, som danner grundlag for den løbende halvårs vurdering af, om studiet forløber tilfredsstillende. Studiets længde er 3 år. Godkendte orlovsperioder kan medføre tilsvarende rykning af slutdato.

8) Eventuelle aftaler om opfindelser/patenter (immaterielle rettigheder)
Hvis ph.d.-studiet er finansieret helt eller delvist i samarbejde med en virksomhed eller lignende, skal der udarbejdes en aftale. Aftalen skal godkendes af juristerne fra Afdeling for Innovation og Sektorudvikling. Der vedlægges en kopi af den underskrevne kontrakt. Hvert institut har en kontraktsansvarlig og standardaftaler kan fås hos instituttets kontraktansvarlige.

Godkendelse og ændring af studieplanen
Studieplanen skal fremsendes til Kontoret for ph.d.- og efteruddannelse via DTU*DOC, senest 2 måneder efter startdatoen. Den godkendte studieplan skal foreligge senest 3 måneder efter studiestarten.

Såfremt der efterfølgende foretages væsentlige ændringer i studieplanen, udarbejdes der en revideret studieplan, som skal godkendes af ph.d.-udvalget.

Af hensyn til ph.d.-udvalgets arbejde er det vigtigt ved ændringer i studieplanen at bruge studieplansskemaet (alle skemaer hentes fra Portalen).

Ansøgning om ændring af studieplaner skal sendes til Kontoret for ph.d.- og efteruddannelse.

Indgår der i studieplanen udlandsophold over 12 måneder, skal dette godkendes af Dekanen for kandidat- og ph.d.-uddannelserne. En sådan godkendelse forudsætter, at der er truffet aftale med en lokal vejleder ved den udenlandske institution, og at det er sandsynliggjort, at en god kontakt til DTU-hovedvejlederen kan opretholdes under udlandsopholdet.