Principper for god videnskabelig praksis

Ifølge DTU's forskningspolitik skal forskning gennemført på DTU være af høj kvalitet og troværdighed. Et led i at skabe troværdig forskning af høj kvalitet er overholdelse af principper for god videnskabelig praksis. Principperne er generelt fastlagt dels ved en beskrivelse af uønsket adfærd, defineret som videnskabelig uredelighed og dels via vejledninger for hvilken adfærd der er ønskværdig i forbindelse med f.eks. registrering af forskningsresultater og medforfatterskab. DTU har endvidere i 2015 tilsluttet sig den danske kodeks for god videnskabelig praksis (Code of Conduct).  

Hvad er Videnskabelig Uredelighed

Videnskabelig uredelighed er et forsætligt eller groft uagtsomt brud på standarden for videnskabelig adfærd i professionel videnskabelig forskning.

  • Fabrikation - udgivelse af forfalsket eller bevidst vildledende forskning. Forskningen kan således være ren fabrikation, hvor forskningsresultater er opfundet, eller forfalskning, hvor forskningsresultater er manipuleret eller udeladt og derved vildleder om egen videnskabelig indsats og/eller videnskabelige resultater.
  • Plagiarisme - hvor man tager æren for andres forskning, det kan ske ved manglende citation eller ved at man fremgår som medforfatter på artikler, selv om man ikke har ydet en indsats i den forskning, der ligger til grund for artiklen.
  • Uetisk forskning - hvor man bryder etiske standarder for eksperimenter på mennesker eller dyr.

Standarder for god videnskabelig praksis

I Vancouverreglerne 1978 er der fastlagt en række standarder for god videnskabelig praksis, f.eks. principper for udarbejdelse af ansøgninger og forsøgsprotokoller, så manipulering af resultater eller uheldige fejl undgås. I lovgivning om ophavsret er fastsat regler om ophavsret og citation.

 

DTU’s principper for god videnskabelig praksis

Medarbejdere 
Principper 
Det forudsættes, at medarbejdere på DTU har kendskab til de nationale og internationale standarder for god videnskabelig praksis, og at de selv har ansvaret for at overholde disse standarder. Hvis man er medforfatter til artikler, er man ligeledes medansvarlig for at, hele artiklen og de deri beskrevne videnskabelige resultater er fremkommet indenfor rammerne af god videnskabelig praksis. 

Undervisning 
Som beskrevet i DTU's forskningspolitik er universitetets uddannelser forskningsbaserede – de træner de studerende i forskningens arbejdsformer, lærer dem at forholde sig konstruktivt og kritisk til forskningens resultater og modner de nye forskningsresultater til kompetencer hos de studerende. Det betyder, at underviseren har ansvaret for, at der indgår læring om god videnskabelig praksis i de enkelte kurser, vejledning ved studenteropgaver m.v. på samme måde som god laboratoriepraksis indlæres under kurser. 
Det har vist sig at plagiat af opgaver via nettet er et voksende problem, og DTU anvender derfor Antiplagiat-programmer i vurdering af projekter og opgaver. Rapporter afleveres via CampusNet og bliver automatisk scannet for plagiering.  

Ph.d.-studerende 
Det er vigtigt, at brugen af god videnskabelig praksis forsættes og specielt at reglerne for medforfatterskab og principper for citering drøftes mellem den ph.d.-studerende og vejleder. 

Laboratoriebøger 
DTU betragter laboratoriebøger som et nyttigt værktøj til dokumentation af forskningsresultater, og et værktøj der kan anvendes for at vise, at resultater kan genetableres og forsøget er gennemført. Brugen af laboratoriebøger anbefales som selvkontrol ved forskning og myndighedsbetjening.

Studerende
Læring om god videnskabelig praksis skal indgå som et naturligt led i undervisningen, og studerende skal via deres projekter og adfærd under kurser vise, at de har forstået principperne for god videnskabelig praksis.

Sagsbehandling

Prorektor er ansvarlig for at principper om god videnskabelig praksis overholdes på DTU. Eventuelle interne sager vedrørende medarbejderes overtrædelser af reglerne for god videnskabelig praksis rejses via Afdeling for Innovation og Sektorudvikling, AIS.

Sager vedrørende studerendes overtrædelse af reglerne behandles centralt i Afdeling for Uddannelse og Studerende, AUS.

Medarbejderes overtrædelser af regler for god videnskabelig praksis vurderes og bedømmes i henhold til de almindelige personalemæssige regler.

Studerendes overtrædelse af reglerne behandles efter sædvanlig praksis og i henhold til de sædvanlige disciplinære regler for DTU.

Tildelte grader kan genovervejes. 

Såfremt medarbejdere har behov for bistand ved f.eks. udefra kommende misbrug af deres forskningsresultater, kan AIS ligeledes kontaktes.

 

Udvalgene for Videnskabelig Uredelighed

I Danmark behandles sager om videnskabelig uredelighed i Udvalgene for Videnskabelig Uredelighed. (UVVU), der består af tre selvstændige udvalg og omfatter:

  • et udvalg for sundhedsvidenskabelig forskning
  • et udvalg for natur-, teknologi- og produktionsvidenskabelig forskning, og
  • et udvalg for kultur- og samfundsvidenskabelig forskning.

En sag rejses ved klage, eller man kan anmode om at få en sag behandlet for at blive renset for et rygte, der verserer.
Rådene udgiver hvert år en beretning om trufne afgørelser.

Yderligere oplysninger og hjælp: Afdeling for Innovation og Sektorudvikling.

Politik for forsøg med mennesker og dyr behandles andet steds. (Under udarbejdelse).

Kontakt

Susanne Schultz
Chefkonsulent
Afdeling for Innovation og Sektorudvikling
45 25 10 31

Kontakt

Kathrine Bjerregaard Nielsen
Research Integrity Officer
Afdelingen for Forskning og Relationer
45 25 71 65