Associate Professor in Industrial Development and Innovation - Lektor i Industriel Udvikling og Innovation

DTU Diplom
tirsdag 20 nov 18

Send ansøgning

Frist 7. januar 2019
Du kan søge om jobbet ved DTU Diplom ved at udfylde den efterfølgende ansøgningsformular.

Ansøg online

Se den danske version af opslaget nederst

 

DTU Diplom, the Center for Bachelor of Engineering Studies, at the Technical University of Denmark, invites applications for a position as Associate Professor in Industrial Development and Innovation, within the Department for Design, Mechanical Engineering and Production Engineering. DTU Diplom, located at the DTU Ballerup Campus, offers Bachelor Engineering programs, with an international focus, preparing engineering students for careers in a globalized world.

 

The position focuses on teaching and supervision of students in the field of product development, business development, process engineering and innovation. Companies need innovative employees in order to remain competitive. We educate our students to become innovation engineers, who can translate new ideas into practical and usable solutions, in close collaboration with industry. The position includes development of innovation projects with industry and development of new teaching methods and new courses.

 

Responsibilities and tasks

The position includes lecturing and supervision of students in the field of industrial development and innovation, inspiring and supporting them for their future career. The educational concept is based on the CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate) format. Student assignments and projects are carried out in collaboration with business and industry as well as with research and educational institutions, nationally and internationally. The main language of teaching is Danish, and certain courses and supervision may be in English.

 

Your teaching and development responsibilities cover the following subjects:

 • Innovation processes, technology, product and process development
 • Creativity, concept development, user and customer requirement
 • Business modelling, commercial strategy development and international export
 • Prototyping, design, data analysis and material science
 • Project management from idea to commercial and practical solutions

Collaboration with industry is important at DTU Diplom, and you must develop relations with companies, industry associations and government institutions to support this. Some of these collaboration projects require external funding, and therefore your tasks include applying for financial support for these projects.

 

In addition, you must be prepared to expand your teaching competencies to meet DTU's future needs.

 
Qualifications

We expect that you hold a Master’s degree in engineering or science, and furthermore we expect the following:

 • You have several years’ experience with teaching of smaller and larger groups of students in innovation processes and associated subjects
 • You have significant experience with teaching in innovation, project management, business modelling, product development or similar, at Bachelor’s and Master’s degree level
 • You have provided project supervision for projects in the above subjects
 • You have significant experience with course development, planning and coordination
 • You bring experience with being responsible for teaching courses with many students
 • And you have strong experience with the CDIO concept and its practical application
In addition, we require that you:
 • Have knowledge of the development and use of digital learning technology in teaching
 • Work systematically with the development of teaching and teaching materials
 • Use active teaching methods in your own teaching, involving students in teaching
 • Publish scientific articles and present results at international conferences
 • Have experience with writing project applications, seeking funds and managing projects
Assessment

In the assessment of the candidates, consideration will be given to:

 • Experience with teaching, course planning and coordination
 • Innovation activities, including commercialization and collaboration with industry
 • Excellent communication and project management skills
 • Experience with development of teaching methods and international scientific publication

We offer
DTU is a leading technical university, globally recognized for the excellence of its research, education, innovation and scientific advice. We offer a rewarding and challenging job in an international environment. We strive for academic excellence in an environment characterized by collegial respect and academic freedom and responsibility.

 

Salary and terms of employment
The appointment will be based on the collective agreement with the Confederation of Professional Associations and the Career Structure for Bachelor Engineers. The allowance will be agreed with the relevant union.

 

Workplace is DTU Ballerup Campus.

 

Further information

Further information may be obtained from Head of Section Frank Ebskamp, +45 3196 4942.

 
You can read more about DTU at www.dtu.dk.
 

Application procedure

Please submit your online application no later than 7 January 2019 (local time)

 

Applications must contain all materials to be given consideration. To apply, please open the link "Apply online", fill out the online application form, and attach all your materials in EnglishThe file must include:

 • Application (cover letter)
 • CV
 • Documentation of previous teaching and research
 • List of publications
 • H-index, and ORCID (see e.g. http://orcid.org/)
 • Diploma (MSc/PhD)

Applications and enclosures received after the deadline will not be considered.

 

All qualified candidates irrespective of age, gender, race, disability, religion or ethnic background are encouraged to apply.

 

DTU is a technical university providing internationally leading research, education, innovation and scientific advice. Our staff of 6,000 advance science and technology to create innovative solutions that meet the demands of society, and our 11,200 students are being educated to address the technological challenges of the future. DTU is an independent academic university collaborating globally with business, industry, government and public agencies.

 
Dansk version
 

DTU Diplom, Center for Diplomingeniøruddannelser, ved Danmarks Tekniske Universitet søger en lektor i Industriel Udvikling og Innovation i Afdeling for Design, Maskinteknik og Produktion. DTU Diplom, der er placeret på DTU Ballerup Campus, tilbyder diplomingeniøruddannelser med internationalt fokus, der forbereder ingeniørstuderende til karriere i en globaliseret verden.

Stillingen omfatter undervisning og vejledning af studerende inden for produktudvikling, forretningsudvikling, procesteknologi og innovation. Virksomheder har brug for innovative medarbejdere for at forblive konkurrencedygtige. Vi uddanner vores studerende til at blive innovationsingeniører, der kan omdanne nye ideer til praktiske og brugbare løsninger, i tæt samarbejde med industrien. Stillingen omfatter udvikling af innovationsprojekter sammen med industri samt udvikling af nye undervisningsmetoder og nye kurser.

 
Arbejdsopgaver

Arbejdsområderne omfatter undervisning og vejledning af kommende diplomingeniører inden for området Industriel Udvikling og Innovation. Uddannelseskonceptet er baseret på CDIO formatet (Conceive, Design, Implement, Operate). Studenteropgaver og projekter udføres i samarbejde med erhvervslivet og forsknings- og undervisningsinstitutioner i ind- og udland. Undervisningssproget er dansk. Nogle kurser og vejledning kan være på engelsk.

 

Der vil forekomme opgaver relateret til udvikling af fremtidige kurser i industriel udvikling og innovation, der skal opfylde krav fra industrien. Vi søger en underviser, der har en bred erfaring inden for innovation og udvikling, og kan varetage undervisningen inden for et eller flere af områderne:

 • Innovationsprocesser, teknologi, produkt- og procesudvikling
 • Kreativitet, konceptudvikling, bruger- og kundekrav
 • Forretningsudvikling, kommerciel strategi og eksport
 • Prototyper, design, data analyse og materialelære
 • Projektledelse fra idé til kommercielle og praktiske løsninger

Samarbejde med industrien er vigtig hos DTU Diplom, og du skal udvikle samarbejdsrelationer med virksomheder, brancheforeninger og offentlige institutioner. Nogle samarbejdsprojekter vil kræve ekstern finansiering, og det vil være din opgave at søge denne.

 

Du skal desuden være indstillet på at udvide dine undervisningskompetencer i forhold til DTU’s fremtidige behov.

 
Kvalifikationer

Vi forventer, at du er uddannet civilingeniør eller lign. og evt. har en Ph.D., og derudover:

 • Du har flere års erfaring med undervisning af mindre og større grupper af studerende i innovationsprocesser og tilknyttede fag
 • Du har erfaring med undervisning i innovation, projektledelse, forretningsmodeller, produktudvikling eller lignende på bachelor- og kandidatniveau
 • Du har givet vejledning til projekter i ovennævnte fag
 • Du har stor erfaring med kursusudvikling, planlægning og koordinering
 • Du bringer erfaring med at være ansvarlig for kurser med mange studerende
 • Og du har stor erfaring med CDIO konceptet og dets praktiske anvendelse

Herudover forventer vi at du:

 • Har kendskab til udvikling og brug af digital læringsmetoder i undervisningen
 • Arbejder systematisk med udviklingen af undervisningsmaterialer
 • Bruger aktive undervisningsmetoder i din egen undervisning
 • Udgiver videnskabelige artikler og præsentere resultater på internationale konferencer
 • Har erfaring med at skrive projektansøgninger, søge finansiering og styre projekter
Bedømmelse

I vurderingen af kandidaterne vil der bl.a. blive lagt vægt på:

 • Erfaring med undervisning, kursusplanlægning og koordinering
 • Innovationsaktiviteter, herunder kommercialisering og samarbejde med industrien
 • Gode kommunikations- og projektledelsesevner
 • Erfaring med udvikling af undervisningsmetoder og international videnskabelig publikationer

Hvad tilbyder vi dig

DTU er et førende teknisk universitet, anerkendt globalt for ekspertise inden for forskning, uddannelse, innovation og videnskabelig rådgivning. Vi tilbyder et spændende og udfordrende job i et internationalt miljø. Vi stræber efter høj faglighed i et miljø præget af kollegial respekt og akademisk frihed og ansvar.

 

Løn og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for Akademikere i Staten samt Stillingsstruktur ved Diplomingeniøruddannelse og Eksportingeniøruddannelsen.

 

Arbejdsstedet er DTU Ballerup Campus.

 

Tiltrædelse snarest eller efter nærmere aftale.

 
Kontaktoplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Afdelingschef Frank Ebskamp, frebs@dtu.dk, +45 3588 5519.

 

Du kan læse mere om DTU Diplom på www.diplom.dtu.dk

 
Ansøgning

Vi skal modtage din online ansøgning (på engelsk) senest den 7. januar 2019.

 

Ansøgninger skal udarbejdes på engelsk og indeholde alle materialer, der skal bedømmes. Åbn linket ”ansøg online', udfyld ansøgningsformular og vedhæft alle dine materialer på engelsk.

 • Ansøgning (følgebrev)
 • CV
 • Dokumentation for tidligere undervisning og forskning
 • Publikationsliste
 • H-index, and ORCID (see e.g. http://orcid.org/)
 • Eksamensbevis (M.Sc. / Ph.d.)

Ansøgninger der modtages efter ansøgningsfristens udløb kan ikke tages i betragtning.

 

Alle interesserede uanset alder, køn, race, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.

 
Om DTU

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 11.200 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 6.000 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, innovation og forskningsbaseret rådgivning, som bidrager til øget vækst og velfærd. DTU stiller krav og giver muligheder uanset hvor i organisationen, man arbejder. Vi står for høj faglighed, kollegial respekt og ansvarlig handlefrihed.