Assistant Professor / Associate Professor in Analog & Digital Electronic Engineering --- Adjunkt/lektor i Analog- og Digital Elektronik

DTU Diplom
fredag 07 dec 18

Send ansøgning

Frist 31. december 2018
Du kan søge om jobbet ved DTU Diplom ved at udfylde den efterfølgende ansøgningsformular.

Ansøg online

Se den danske version af opslaget nederst

Center for Bachelor of Engineering Studies, DTU Diplom, have an opening for an Assistant Professor / Associate Professor for teaching and innovation in the field of Interfacing and Instrumentation. The position is in the Department for Electrical and Information Technology.

DTU Diplom, Center for Bachelor of Engineering Studies is part of Technical University of Denmark (DTU) and is located at DTU Ballerup Campus. DTU Diplom offers bachelor of engineering programs, postgraduate programs and custom-made courses for companies. In addition to teaching, the academic staff at DTU Diplom participate in a large number of larger and smaller external innovation projects, where they contribute as technical specialist.

The employees from the Department of Electrical Technology and IT teach in a wide range of DTU's 17 different Bachelor of Engineering programs, as well as in the postgraduate programs. The teaching in all courses is project- and application-oriented and thereby matching the needs of business and industry. The Bachelor of Engineering programs have an international focus, which prepares the engineering students for a career in a globalized world.

The pedagogical concept of the Bachelor of Engineering programs is based on the internationally recognized concept CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate). It is a concept that DTU co-develops with universities globally, ensuring that the graduates have high degree of professionalism and strong personal and interpersonal skills taught in an engineering context.

Responsibilities and tasks
At DTU Diplom you will be responsible for developing, planning and delivering teaching in both Danish and English in the field of analog and digital electronics, including courses in:

 • Analog and digital signal processing
 • Hardware programming
 • Design of components for 'Internet of Things'
When teaching, it is your most important task to inspire the students and ensure that they will graduate as engineers who are innovative, curious and innovative.

In addition to teaching, you will be responsible for supervising students who carry out projects during their education. The projects of the students are conducted in cooperation with the business and industry and with research and education institutions in Denmark and abroad.
You must be prepared to continuously develop your teaching skills in relation to DTU Diploma's expectations for scientific staff.

In addition to your primary area of responsibility within teaching and supervision, you must participate in innovation projects in cooperation with Danish companies. In this area of responsibility, you are expected to contribute as a technical specialist.

Qualifications
We expect you to hold a degree in Master of Engineering in electronics or equivalent and that you have at least three years of relevant professional experience. If you hold a degree in Bachelor of Engineering in electronics, you must be prepared to complete a relevant master’s degree program during the first few years of your employment.

Further we expect that you are professionally strong and used to work with the latest technology and knowledge within analog and digital electronics.

In addition, we expect that you:
 • Have the abilities to teach different types of students based on their different academic prerequisites
 • Will participate actively in the development of the Bachelor of Engineering programs and in the development of the technical field together with your colleagues
 • Actively use your professional network in your teaching and that you continuously are developing a Danish as well as international academic network
 • Have the ability to teach in both Danish and English. Note, that if you do not speak Danish, you must be prepared to learn to both speak and write Danish within the first couple of years of your employment.
 • Continuously keep your own professionalism up to date and actively contributes to both the interdisciplinary and subject-specific environment at DTU Diplom, as well as contributing to cooperation with other institutes at DTU's
 • Contribute to ideas for innovation projects, so DTU Diplom can work together with companies on developing new products
We offer
DTU is a leading technical university globally recognized for the excellence of its research, education, innovation and scientific advice. We offer a rewarding and challenging job in an international environment. We strive for academic excellence in an environment characterized by collegial respect and academic freedom tempered by responsibility.

Assessment
In the assessment of the candidates, consideration will be given to:
 • Professional experience with:
  • Interfacing between of electronic devices and software systems
  • Digital and analog signal processing and implementation of signal processing algorithms in hardware
  • Development of sensors and other measuring devices
 • Experience with teaching and knowledge within pedagogy and didactics
 • Willingness and ability to contribute to internal and external cooperation at DTU
 • Experience with innovation and funding
Salary and terms of employment
The appointment will be based on the collective agreement with the Confederation of Professional Associations and the Career Structure for Bachelor Engineers. The allowance will be agreed with the relevant union.

The appointment will be as Assistant Professor unless acquired qualifications equivalent to the qualifications of Associate Professor. The academic qualifications for Associate professors correspond to those obtained by holding an Assistant Professorship or equivalent for three years.
The place of work is DTU Diplom in Ballerup. The date of employment will be found in collaboration with the applicant.

Further information 
Further information may be obtained from head of department Trine M. Engel, teng@dtu.dk, +45 3196 4969. 

You can read more about DTU Diplom at 
https://www.diplom.dtu.dk/  

Application 
Please submit your online application no later than 31 December 2018.

Applications must contain all materials to be given consideration. To apply, please open the link "Apply online," fill in the online application form, and attach all your materials in English. The file must include:
 • Application (cover letter)
 • CV
 • Diploma (BA/MSc/PhD)
 • Documentation of teaching experience (e.g. in the form of a teaching portfolio)
In the field “Please indicate which position you are applying for” please indicate whether you are applying for position as Associate or Assistant Professor.

Applications and enclosures received after the deadline will not be considered.

All qualified candidates irrespective of age, gender, race, disability, religion or ethnic background are encouraged to apply.

DTU is a technical university providing internationally leading research, education, innovation and scientific advice. Our staff of 6,000 advance science and technology to create innovative solutions that meet the demands of society, and our 11,200 students are being educated to address the technological challenges of the future. DTU is an independent academic university collaborating globally with business, industry, government and public agencies.

Dansk version

Center for Diplomingeniøruddannelser, DTU Diplom søger adjunkt/lektor til undervisning og innovation inden for fagområdet analog og digital elektronik. Stillingen er placeret i afdelingen for El-teknologi og IT.

DTU Diplom er en del af Danmarks Tekniske Universitet og er placeret på Ballerup Campus. DTU Diplom udbyder diplomingeniøruddannelser, efteruddannelser og skræddersyede kurser til virksomheder. Derudover deltager det videnskabelige personale på DTU Diplom i en lang række større og mindre eksterne innovationsprojekter, hvor de bidrager med teknisk specialistviden. 

Medarbejderne i afdelingen El-teknologi og IT underviser på en lang række af DTU’s i alt 17 forskellige diplomingeniøruddannelser, såvel som på Center for Videreuddannelses diplomuddannelser. Undervisningen på samtlige kurser er projekt- og anvendelsesorienteret og retter sig derfor direkte mod erhvervslivet. Diplomingeniøruddannelserne har et internationalt fokus, som forbereder ingeniørstuderende til en karriere i en globaliseret verden.

Det pædagogiske koncept på diplomingeniøruddannelserne er baseret på det internationalt anerkendte koncept CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate). Det er et koncept, som DTU har udviklet i samarbejde med universiteter globalt, der sikrer, at dimittenderne har høj faglighed, stærke personlige og interpersonelle egenskaber indlært i en ingeniørmæssig kontekst.

Ansvarsområder og arbejdsopgaver
På DTU Diplom bliver du ansvarlig for at udvikle, planlægge og levere undervisning på både dansk og engelsk inden for fagområdet analog og digital elektronik, herunder kurser i:
 • Analog og digital signalbehandling
 • Hardwareprogrammering
 • Udvikling af komponenter, der kan forbindes via ’Internet of Things’
I undervisningen er det din fornemste opgave at inspirere unge mennesker og sikre, at de studerende dimitterer som ingeniører, der er innovative, nysgerrige og nytænkende.

Du får desuden til at opgave at vejlede diplomingeniørstuderende, der udfører projekter under deres uddannelse og som afslutning på deres uddannelse. De studerendes projekter udføres i samarbejde med erhvervslivet og med forsknings- og undervisningsinstitutioner i ind- og udland.

Du skal være indstillet på løbende at udvikle dine undervisningskompetencer i forhold til DTU Diploms forventninger til videnskabelige personale.

Udover det primære ansvarsområde inden for undervisning og vejledning, skal du deltage i innovationsprojekter i samarbejde med erhvervslivet. Her forventes du at bidrage med specialistviden inden for netop dit fagområde.

Kvalifikationer
Vi forventer, at du er civilingeniør i elektronik/svagstrøm eller tilsvarende, og at du minimum har tre års relevant erhvervserfaring. Hvis du er diplomingeniør, skal du være indstillet på at gennemføre en relevant masteruddannelse, i løbet af de første par år af din ansættelse.

Ligeledes forventer vi, at du er fagligt skarp og er vant til at arbejde med den nyeste teknologi og viden inden for analog og digital elektronik.

Derudover forventer vi, at du:
 • Er i stand til at undervise forskellige målgrupper med udgangspunkt i deres forskellige faglige forudsætninger
 • Deltager aktivt i udviklingen af diplomingeniøruddannelserne og fagområdet sammen med dine kollegaer
 • Anvender dit erhvervsfaglige netværk i din undervisning og løbende udvikler et dansk såvel som internationalt fagligt netværk
 • Kan undervise på både dansk og engelsk
 • Løbende holder din egen faglighed ajour og bidrager aktivt til både det tværfaglige og det fagspecifikke miljø på DTU Diplom samt bidrager til samarbejdet med DTU’s andre institutter
 • Bidrager med ideer til innovationsprojekter, hvor DTU Diplom samarbejder med virksomheder om udvikling af nye produkter
Vi tilbyder
Vi tilbyder et spændende og udfordrende job i en international atmosfære med fokus på uddannelse, udvikling og innovation til gavn for det omgivende samfund. Vi vægter pædagogik og faglighed højt hos vores medarbejdere, og kompetenceudvikling er en organisatorisk naturlighed. På det teknisk-naturvidenskabelige felt er DTU en af Europas førende forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Bedømmelse 
I vurderingen af kandidaterne vil der bl.a. blive lagt vægt på følgende elementer: 
 • Erhvervserfaring med:
  • Design af grænseflader mellem elektroniske enheder og softwaresystemer
  • Digital- og analog signalbehandling og implementering af signalbehandlingsalgoritmer i hardware
  • Udvikling af sensorer og andre måletekniske enheder
 • Erfaring med undervisning og kendskab til pædagogik og didaktik
 • Lyst og evne til at bidrage til DTU Diploms interne og eksterne samarbejde
 • Erfaring med innovation og fundsansøgninger
Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for Akademikere i Staten samt Stillingsstruktur ved Diplomingeniøruddannelse og Eksportingeniøruddannelsen.

Ansættelsen sker som adjunkt, medmindre der er erhvervet kvalifikationer svarende til lektorkvalifikationer. Kvalifikationsniveauet for lektorer svarer til det, der opnås på grundlag af en 3 årig ansættelse som adjunkt eller lignende.

Arbejdsstedet er DTU Ballerup Campus. Stillingen er på fuld tid, deltidsansættelse er også muligt. 

Tiltrædelse snarest eller efter nærmere aftale.

Kontaktoplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingschef Trine M. Engel, teng@dtu.dk, 3196 4969. 

Du kan læse mere om DTU Diplom på www.diplom.dtu.dk 

Ansøgning
Vi ser frem til at modtage din online ansøgning senest den 31. december 2018.

Ansøgninger skal udarbejdes på engelsk og indeholde alle materialer, der skal bedømmes. Åbn linket ”ansøg online', udfyld ansøgningsformular og vedhæft alle dine materialer på engelsk:
 • Ansøgning (følgebrev)
 • CV
 • Eksamensbevis (BA/ M.Sc. / Ph.d.)
 • Dokumentation for eventuel deltagelse i pædagogisk efteruddannelse
Ansøgninger der modtages efter ansøgningsfristens udløb kan ikke tages i betragtning.

Alle interesserede uanset alder, køn, race, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.

Om DTU Diplom
Vi uddanner ingeniører, der gør en forskel i erhvervslivet fra dag ét. Vi har fokus på de resultater, som fremtidens ingeniører skaber, når de er færdige med en uddannelse på DTU. Det vil sige, at vi på DTU Diplom i Ballerup har et tværfagligt og praksisorienteret fokus. Derfor har vi hele tiden erhvervslivet i kikkerten. Vores mål er at levere undervisning til vores studerende baseret på den vigtigste viden fra de klassiske ingeniørdiscipliner koblet med den nyeste teknologi. Vi inspirerer unge mennesker og gør dem parate til deres første arbejde og ikke mindst parate til fremtidens udfordringer.

Om DTU
DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 11.200 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 6.000 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, innovation og forskningsbaseret rådgivning, som bidrager til øget vækst og velfærd. DTU stiller krav og giver muligheder uanset hvor i organisationen, man arbejder. Vi står for høj faglighed, kollegial respekt og ansvarlig handlefrihed.