Adgangsgivende uddannelser/eksaminer

Nedenstående eksaminer er adgangsgivende i både kvote 1 og kvote 2:
 • Studentereksamen (stx)
 • Højere forberedelseseksamen (hf)
 • Højere handelseksamen (hhx)
 • Højere teknisk eksamen (htx)
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux)
 • Særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • Eksamen fra Duborgskolen
 • Eksamen fra A.P.Møllerskolen

 Bemærk at ansøgningsfristen for nedenstående eksaminer er 15. marts:

 • Dansk/Fransk Baccalauréat (DFB)
 • Europæisk Baccalauréat (EB)
 • International Baccalaureate (IB)
 • Option Internationale du Baccalauréat (OIB)
 • Dansk-tysk studentereksamen/DIAP
 • Studentereksamener fra andre EU/EØS-lande

Nedenstående eksaminer er kun adgangsgivende i kvote 2.

 • Studentereksaminer fra lande udenfor EU/EØS-området
 • Adgangskursus til ingeniøruddannelserne
 • Uddannelse fra Rudolf Steiner-skolen

Bemærk, at ansøgningsfristen for ovenstående eksaminer/uddannelser er 15. marts.

Sygeeksamen 
Afslutter du ikke den adgangsgivende eksamen inden ansøgningsfristen den 5. juli kl. 12 sommeroptag/den 1. december kl.12 vinteroptag på grund af sygdom, og skal du til sygeeksamen i august/januar, gælder nedestående regler:

 • Du skal sende din ansøgning inden ansøgningsfristen den 5. juli kl. 12 via www.optagelse.dk for sommeroptag/
  1. december kl. 12 via www.dtu.dk for vinteroptag.
 • Sammen med din ansøgning skal du uploade en midlertidig eksamensudskrift med dine karakterer. 
 • Du skal uploade dokumentation fra din skole om, hvilke fag du skal til sygeksamen i til august/januar.
 • Du skal uploade dokumentation i form af en lægeattest på, at du har været syg.
 • Du skal uploade dit fulde eksamensbevis på AnsøgerNet, så snart du har fået det, dog senest inden studiestart.

Du vil først modtage svar på din ansøgning, når vi har modtaget dit fulde adgangsgivende eksamensbevis, dog tidligst når alle andre ansøgere får svar (28. juli). Hvis du har fået tildelt en studieplads ,vil der ligge et optagelsesbrev til dig på AnsøgerNet.

 

Har du søgt i kvote 2, vil vi først tjekke, om du har kvotienten/gennemsnitten til at blive optaget i kvote 1. Hvis du ikke kan blive optaget i kvote 1, vil vi se om du er blevet prioriteret højt nok i kvote 2. Hvis du hverken kan blive optaget i kvote 1 eller 2, vil vi tjekke om du har søgt standby. Hvis du har søgt standby undersøger vi, om du har kvotienten/gennemsnittet til at blive optaget på en standby-plads. Hvis du kan blive optaget på en standby-plads vil du få tilsagn til året efter. Tilsagnsbrevet finder du på AnsøgerNet.

Uddannelse fra Rudolf Steiner-skolen
Har du vidnesbyrd fra 12 års Rudolf Steiner skolegang, anses de almene krav til en særlig tilladelse normalt for opfyldt, forudsat at dit vidnesbyrd vidner om et fagligt niveau svarende til en bestået gymnasial eksamen. De specifikke adgangskrav til den søgte uddannelse skal opfyldes ved gymnasial supplering, dog undtaget dansk på A-niveau, da vi vurderer, at du opfylder kravet på baggrund af dit vidnesbyrd, så længe den er taget i Danmark.

Når du søger om adgang med særlig tilladelse med et Rudolf Steiner vidnesbyrd, skal du sammen med din dispensationsansøgning uploade følgende dokumentation:

 • Vidnesbyrd
 • Prøvebeviser for gymnasial supplering i de specifikke adgangskrav

Får du først dit vidnesbyrd til sommer
Selvom du endnu ikke har dit endelige afgangsvidnesbyrd, kan du godt sende en ansøgning om optagelse inden d. 15. marts kl. 12. Du skal selv vedhæfte dit bevis til din ansøgning på www.optagelse.dk inden ansøgningsfristen den 5. juli kl. 12.

Læs mere om optagelse på baggrund af en udenlandsk eksamen

Dansk adgangsgivende eksamen fra før 1987-reformen
Med en adgangsgivende eksamen fra før 1987-reformen kan du søge om optagelse både i kvote 1 og kvote 2.

Har du en adgangsgivende eksamen fra Danmark af ældre dato, er den fortsat gældende til, at du kan søge optagelse. Er din eksamen fra før 1987-reformen, vil der mangle angivelse af A-, B- og C-niveau for de enkelte fag. Derfor vil dit eksamensbevis blive vurderet og omregnet til A-, B- og C-niveau for de specifikke adgangskrav på den eller de uddannelser, du søger om optagelse. Vi anbefaler, at du søger så tidligt som muligt i ansøgningsperioden. Jo tidligere du søger, jo tidligere bliver din ansøgning sagsbehandlet, hvorefter du vil få at vide, om der er behov for at supplere for at opfylde de specifikke adgangskrav.

Karakterer efter 13-skalaen
Hvis din gymnasiale uddannelse er efter 13-skalaen, kan du bruge denne omregningstabel: Fra 13-skala til 7-trinsskala. Tabellen ligger på optagelse.dk.

Har du mistet dit bevis?
I de fleste tilfælde vil du kunne få en kopi af dit eksamensbevis ved at rette henvendelse til det gymnasium, hvor du tog din eksamen. Hvis det ikke er muligt, kan du kontakte Rigsarkivet.

Optagelse uden gymnasial eksamen

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, men derimod kvalifikationer, der kan sidestilles med en gymnasial eksamen, skal du søge om optagelse med dispensation senest den 15. marts.

Adgangsgivende professionsbacheloruddannelser til diplomingeniøruddannelserne ved DTU

Har du ikke en gymnasial adgangsgivende eksamen, men derimod en professionsbacheloruddannelse (PBA) eller en erhvervsakademiuddannelse (EA), kan du søge om optagelse på udvalgte diplomingeniøruddannelser igennem kvote 2.

 

Se, hvordan du søger optagelse gennem kvote 2

 

Du skal dog være opmærksom på, at du skal bestå de specifikke  adgangskrav. De specifikke adgangskrav er minimumskrav. Det betyder, at du som minimum skal have bestået fagene på det niveau, der er angivet, for at kunne blive optaget på de enkelte retninger.

 

Deadline for at søge om optagelse er den 15. marts. kl. 12 (med studiestart i september) og den 15. oktober kl. 12 (med studiestart i februar).