Honors Programmes eksisterer på samtlige DTU’s kandidatretninger. Det er eliteuddannelser, hvor studerende tilbydes særligt udfordrende studieforløb. Der vil højst kunne optages 10% af de kandidatstuderende på Honors Programmes.

Honours Programmes

Honours Programmes eksisterer på samtlige DTU’s kandidatretninger. Det er eliteuddannelser, hvor studerende tilbydes særligt udfordrende studieforløb. Der vil højst kunne optages 10% af de kandidatstuderende på Honours Programmes.

Du kan vælge mellem Honours Programmes med fokus på forskning eller Honours Programmes med fokus på erhvervstilknytning. Den valgte tilknytning fastlægges i studieplanen.

Indhold

Honours Programmes på DTU indebærer for den studerende:

 • En personlig tutor, der er en internationalt anerkendt forsker forankret i et førende forskningsmiljø

 • En individuel studieplan indeholdende væsentlige selvstændige elementer i form af kurser og/eller projekter. Studieplanen er i overensstemmelse med de overordnede kompetencebeskrivelser i flagmodellen og tilrettelægges inden for normeret tid
   
 • Udlandsophold –  i en passende periode. Det kan enten være på et anerkendt universitet eller som et specialkursus gennemført i en virksomhed uden for landets grænser
 • Deltagelse i mindst én international forskningskonference, workshop eller  Summer University

 • Tilknytning til et eller flere forskningsprojekter i forskningsgruppe på universitetet eller forsknings-/udviklingsprojekter i tæt samarbejde med en eller flere virksomheder/organisationer

Optagelse

Studerende, der ønsker optagelse på Honours Programmes, skal søge om dette samtidigt med, at de søger ind på kandidatretningen og skal udover de generelle optagelseskrav have:

 • gennemført deres bacheloruddannelse med højt karaktergennemsnit (min. 10 på 7-trins-skalaen eller tilsvarende)

 • Udvist markant faglig ambition og dygtighed i den forudgående bacheloruddannelse, herunder i forbindelse med bachelorprojektet

 • Markante intellektuelle og personlige egenskaber, som kommer til udtryk i et personligt interview

 • Vedlagt en motiveret ansøgning som supplement til ansøgningsskemaet. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af det forudgående studieforløb og de fagområder, som den studerende har speciel interesse for

 • Angivet om der ønskes et Honours Programme med fokus på forskning eller med fokus på erhvervstilknytning

Optagelsesproceduren er som følger:  

 • Der afholdes et personligt interview med ansøgeren, studielederen og den kommende tutor, hvor ansøgerens forudsætninger samt studieplan for det kommende uddannelsesforløb drøftes

 • På baggrund af ansøgningerne, interviews og ressourcer beslutter studielederen, tutor og institutdirektøren, hvilke studerende der optages på Honours Programmes. For de optagne udarbejdes en individuel studieplan

 • Studerende, der ikke tidligere har været tilknyttet DTU, vil i første omgang skulle gennemføre en række kurser på 1. semester efter aftale med studielederen, før der tages endelig stilling til optag på Honours Programmes

Gennemførelse

Kravene til uddannelsesforløb under Honours Programmes er, ud over opfyldelse af de generelle regler:  

 • Karaktergennemsnittet for den samlede kandidatuddannelse er på mindst 10
 • Specialet skal bestås med mindst 10
 • Studieplanen for uddannelsesforløbet skal godkendes af studielederen og kurser, projekter og kandidatspeciale skal gennemføres i overensstemmelse med den individuelle studieplan og inden for normeret tid

Den studerende evalueres efter hvert semester. Studieplanen kan revideres, såfremt tutor, studieleder og den studerende er enige herom.

I tilfælde af at kravene ikke overholdes

En studerende kan blive afmeldt et Honours Programme, såfremt det af tutor, studieleder og institutdirektør vurderes urealistisk, at vedkommende vil kunne opfylde kravene. I denne situation bortfalder den individuelle studieplan, og den studerende gennemfører kandidatuddannelsen efter reglerne for denne.