Doktorforsvar

Fish and Fisheries – the size- and trait-based approach

Professor Ken H. Andersen
Danmarks Tekniske Universitet

Alle er velkomne til at overvære forsvarshandlingen.

Opponenter 

Professor Marc Mangel, University of California, USA
Professor Terrance J. Quinn II, University of Alaska Fairbanks, USA

Begge opponenter er udpeget af DTU og har indgået i bedømmelsesudvalget sammen med formanden for udvalget, ligeledes udpeget af DTU, Professor Michael Pedersen, DTU Compute.

Uofficielle opponenter bedes henvende sig til ordstyrer:

Prorektor Rasmus Larsen
Bygning 101A
Danmarks Tekniske Universitet
Telefon: 45 25 71 42
e-mail: anlun@adm.dtu.dk

Et eksemplar af afhandlingen kan rekvireres ved henvendelse til:

Anna-Maria Lund
Afdelingen for Forskning og Relationer
Bygning 101A
Danmarks Tekniske Universitet
Telefon: 45 25 71 42
e-mail: anlun@adm.dtu.dk

Dansk resumé

Fisk og fiskeri 
Størrelses- og træk-baseret teori


Denne afhandling formulerer en generel teoribygning der beskriver demografi og struktur af fiskebestande og fiskesamfund. Teorien anvendes til at beskrive betydningen af fiskeri, både på den enkelte bestand og på hele fiskesamfundet. Teorien tager udgangspunkt i individuelle organismer, som hver er beskrevet ved en række karaktertræk, hvoraf den væsentligste er deres størrelse. Alene på basis af kropsstørrelse er det muligt at udlede størrelsesfordelingen af individer i et komplet marint økosystem, fra bakterier til hvaler (kapitel 2). Beskrivelsen af økosystemet definerer individuelle fisks vækst og dødelighed (kapitel 3), hvoraf følger demografien af en enkelt bestand (kapitel 4). Disse grundlæggende udledninger bliver fulgt op af beskrivelser af de økologiske og evolutionære konsekvenser af fiskeri på en enkelt bestand (kapitel 5). Velkendte koncepter fra klassisk teori, såsom maksimalt udbytte, udbytte per rekrut, kohortebiomasse, og betydningen af størrelsesselektivt fiskeri bliver udledt, og dybere indsigter som har været skjult fra klassisk teori bliver afsløret. Beskrivelsen af den enkelte bestand bliver generaliseret til at omfatte hele fiskesamfund med mange arter (kapitel 6), og betydningen af fiskeri på hele økosystemet og relevansen for økosystembaseret fiskeriforvaltning bliver udviklet (kapitel 7).  Afslutningsvis diskuteres den evolutionære baggrund for fisks livshistoriestrategi og relationen til anden moderne populationsteori (kapitel 8). Teoriens mekanistiske basis, kombineret med anvendeligheden til at lave vurderinger af konsekvenserne af fiskeri på et økosystem, gør teorien praktisk anvendelig som basis for økosystembaseret fiskeriforvaltning.

English abstract

Fish and Fisheries
The size- and trait-based approach


This thesis develops a general theoretical framework to describe fish stocks and fish communities. The theory is applied to quantify the impact of fisheries on single fish stocks and on the entire fish community. The theory is rooted in the description of individual organisms, each described by a number of biological traits, the most important being the body size. From this basis follows a description of the size distribution of individuals in an entire marine ecosystem, from bacteria to whales (Chapter 2). The description of the ecosystem defines the growth and mortality of individual fish (Chapter 3), which leads to a derivation of the demography of a single stock (Chapter 4).  These foundations are used to develop ecological and evolutionary impact assessments of fishing (Chapter 5). Well known concepts from classic theory, such as maximum sustainable yield, yield per recruit, cohort biomass, fisheries reference points, and the impact of size selective fisheries, are being re-developed, and deeper insights that have been hidden from classic theory are uncovered.  The theory of the single stock is generalised to cover entire fish communities with many species (Chapter 6), and the impact of fishing on the entire community is developed (Chapter 7).  Finally, the thesis discusses the evolutionary background for the life history strategy of fish and places the theory in relation to other modern population theory (Chapter 8). The mechanistic foundation of the theory, and the demonstrated capability to make ecosystem oriented impact assessments of fishing, makes the size-based theory a practically viable tool to support the development of ecosystem based fisheries management.  

Tidspunkt

man 18 sep 17
14:00 - 16:00

Kontaktperson

Hvor

Danmarks Tekniske Universitet 
Anker Engelunds Vej 1 
Bygning 101A, 1.sal 
Mødelokale 1