Årsfesttale 2017

Rektor Anders Bjarklevs tale ved årsfesten på Danmarks Tekniske Universitet fredag d. 28. april 2017.

Deres kongelige højhed, excellencer, ærede minister, kære gæster og kolleger, fantastiske studerende, mine damer og herrer.Det er mig også i år en meget stor fornøjelse – sammen med Polyteknisk Forening – at byde velkommen til DTU’s årsfest 2017.

Vi har glædet os meget til at fejre vores universitet sammen med jer, og jeg har glædet mig til at dele en lang række gode nyheder om DTU med jer alle sammen. For det går godt på DTU – ja, jeg vil faktisk gå så vidt som at sige, at det aldrig har gået bedre for vores universitet. Det viser antallet af vores artikler, samarbejder, bevillinger, start-ups og dimittender. Det viser vores værdiskabelse, styrken af vores internationale alliancer og rankings.

Der er mange grunde hertil – og samfundsudviklinger til trods – men især vil jeg fremhæve den enorme indsats, som samtlige af DTU’s 5.900 ansatte gør hver eneste dag. Alle de ansatte arbejder nemlig på en måde, der gør DTU’s ambition om at være et internationalt førende eliteuniversitet ære. Hver enkelt tilstræber konstant at gøre indsatsen i morgen bedre end indsatsen i dag – og det giver i den grad resultater i form af bedre forskning, uddannelser af højeste kvalitet, en konstant stigende innovationsaktivitet og dygtigt udført forskningsbaseret rådgivning.

Jeg kunne med den største lethed bruge den næste time på velfortjent at prise DTU’s ansatte for deres flotte indsats. Faktisk så har jeg i de sidste måneder været rundt til DTU’s institutter, centre og afdelinger for at sige en utvetydig tak for indsatsen – og i disse festlige rammer siger jeg det gerne igen: Tak for en helt fantastisk indsats!

Men udover undervisning, forskning, innovation og forskningsbaseret rådgivning, så vil jeg også gerne fremhæve den infrastruktur, som ligger alle os DTU’ere stærkt på sinde – og så selvfølgelig de mennesker, som vi arbejder utrætteligt for at etablere infrastrukturen for: Nemlig vores fantastiske studerende.

Jeg er sikker på, at alle der har haft deres gang på DTU gennem de seneste år kan bevidne vores betydelige ambitioner og handlinger i forhold til at skabe
et fornyet og forbedret studie- og arbejdsmiljø. Det har især manifesteret sig gennem talrige renoverings- og byggeprojekter, der for fleres vedkommende har nået deres afslutning inden for det seneste år.

Det er vigtigt at bemærke, at en af de væsentlige forudsætninger for dette, er en ganske betydelig fundraising indsats. Jeg vil i denne sammenhæng også gerne benytte lejligheden til at knytte en særlig tak til alle dem, der har arbejdet målrettet for at rejse midler, og ikke mindst til råd og fonde, der gavmildt har bevilget ressourcer til DTU. Jeg er stolt af at kunne sige, at DTU leverer kvalitet til prisen – og til tiden. Det er flot af vores byggeorganisation!

Vi har på DTU lagt mange kræfter i at udnytte vores faciliteter optimalt, således at tidligere stille gangarealer er blevet omskabt til attraktive studieområder, og således at gamle, velprøvede auditorier er blevet tilpasset moderne undervisningsformer. Her kan man nu let skifte fra en type aktivitet til en anden, sikre at studerende enkeltvis eller i grupper kan deltage aktivt i undervisningen og få eget it-udstyr til at virke endnu bedre sammen med undervisningslokalets udstyr.

På DTU lægger vi vægt på, at vores studerende får mulighed for at deltage i op mod 25 timers ugentlig undervisning, og når vi samtidigt forventer, at DTU studerende bruger et tilsvarende antal timer på forberedelse, så bliver der tale om lange arbejdsuger, hvor studiemiljø og faciliteter skal være i top. At faciliteterne er i top, ser vi heldigvis også afspejlet i de positive evalueringer, som vores danske såvel som internationale studerende afleverer.

For få uger siden afsluttedes således en stor landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt 120.000 studerende på danske universiteter. Det vigtigste resultat – som vist desværre undgik pressens opmærksomhed – var at alle danske universiteter leverer rigtig god undervisning. Jeg skal dog ikke undlade at knytte en særlig ros til DTU’s undervisere, der har stor grund til at være særligt stolte af, at DTU kom allerbedst ud i denne undersøgelse. Der er afgjort tale om høj kvalitet i uddannelserne på DTU.

Vi investerer også betydelige ressourcer i nye forsknings- og uddannelseslaboratorier med fokus på de enkelte faglige miljøer. Her er vist eksempler på fotos fra vores nye line-of-light bygning, der som navnet antyder, huser en betydelig del af DTU Fotoniks aktiviteter. Ligeledes er der vist billeder fra vores nye Agora faciliteter, der især er hjemsted for DTU Elektros mange talentfulde studerende og medarbejdere.

En af de mest markante tilføjelser til DTU’s infrastruktur i det seneste år har været de store nye bygninger i 2. kvadrant, hvor en betydelig del af vores kolleger fra DTU Aqua, DTU Fødevareinstituttet, og DTU Veterinærinstituttet kunne flytte ind i nye og topmoderne omgivelser her omkring påsketid. Denne indflytning markerer en milepæl i forhold til det fusionsarbejde, som blev igangsat tilbage i 2007, idet vi nu bedre kan komme til at udnytte det fulde potentiale, når vi er samlet.

Allerede tilbage i november kunne vi holde indflytningsfest for DTU Biosustain i den fantastiske bygning 220: Vi ser også frem til, at de af vores studerende, der ønsker at specialisere sig i flere life science discipliner, nu også får endnu bedre adgang til undervisere og laboratorieudstyr her på Lyngby campus.

Det går dog også godt på DTU andre steder end her i Lyngby. Et rigtigt vigtigt eksempel er de gennemgribende forbedringer af studiemiljøet, som vi har fået foretaget på DTU Ballerup Campus.

Det har også her været en betydelig fordel, at vores dygtige kolleger fra Campus Service har kunnet indgå i et tæt samarbejde med de studerende, der til daglig skal benytte faciliteterne.

Vi oplever helt generelt et – hvad jeg gerne vil kalde eksemplarisk – samarbejde mellem DTU’s studerende, ledelse og øvrige ansatte. For os alle er det nemlig naturligt, at vi løbende drøfter, hvorledes vi bedst opfylder vores fælles mål – nemlig at uddanne nogle af verdens dygtigste og mest eftertragtede ingeniører. Men lige så naturligt man kan synes, at dette samarbejde er, ligeså vigtigt er det at forstå, at det på ingen måde er en selvfølgelighed – men noget der kræver konstant indsats fra alle sider.

Jeg vil derfor også gerne benytte denne særlige lejlighed til at sige tak til Polyteknisk Forening for deres altid konstruktive tilgang til løsningen
af problemer, også de mere komplicerede.

Også på en anden af DTU’s centrale lokaliteter – DTU Risø Campus – sker der i disse år væsentlige forbedringer. For de kolleger og studerende, der har deres gang på DTU Risø campus, er dette åbenlyst – f.eks. i DTU Vindenergis kontorer.

For alle dem, der passerer forbi DTU Risø, er det også klart, at der sker en hel masse. Det man nemlig kan se er nye bygninger, der i den nærmeste fremtid skal huse Den Nationale Vindtunnel forskningsfacilitet og et nyt vingetestcenter.

Et meget markant og spændende element i landskabet har i de seneste måneder også været den unikke fir-rotor mølle, som indgår i et af DTU Vindenergis mange eksterne samarbejdsprojekter. I denne sammenhæng er det naturligvis også værd at erindre om den intensive udnyttelse, der sker af DTU’s vindmølletestfaciliteter i Vest- og Nordjylland. Nogle vil måske kunne huske, hvad jeg sagde, da jeg stod her på talerstolen sidste år. Jeg understregede DTU’s ønske om at ville endnu mere – og jeg synes faktisk, at vi også i det forløbne år har levet op til vores ambitioner. Ja, på næsten alle måder kan man konkludere, at det aldrig er gået bedre for DTU, end det gør nu!

Der er imidlertid enkelte områder, hvor vi på ingen måde kan være tilfredse, og jeg er desværre nødt til at trække en af de mest alvorlige frem her.

Jeg taler – man fristes til at sige selvfølgelig – om de reformer, som har præget universitetsverden de seneste år – især fremdriftsreformen. Alt er ikke skidt: Universiteterne har faktisk skåret ned på den gennemsnitlige studietid – og vi har fået stor glæde af sommeruniversitetet, som vores studerende – danske og internationale – har taget rigtig godt imod.

Men jeg har intet positivt at sige om de hundredvis af reeksaminer, som har været en følge af fremdriftsreformen: Vi ville alle have mere gavn af, at vores forskere brugte tiden på nye forskningsresultater eller udvikling af nye innovative pædagogiske metoder.

Ligeledes ser vi, hvordan det øgede tidspres for de studerende betyder mindre involvering i studenterpolitiske aktiviteter, i ekstra-curriulære faglige aktiviteter på DTU, i mentorordninger osv. Det er en skam – for som Polyteknisk Forening har påpeget, så er dette engagement i fællesskabet vigtigt for vores vilje til at engagere os i vores samfund og tage medansvar. At være en borger slet og ret. Og dette er vores ypperste mission på DTU: At være til gavn for samfundet – også som studerende.

Her går det godt – men giv os mere tid! Til det ’hele studenterliv’ – og til det faglige. For desværre ser vi, at vi nu årligt mister 250 studerende ekstra, der ikke bliver ingeniører. Det er naturligvis først og fremmest trist for de pågældende personer, men samfundsmæssigt er det ligeledes et betydeligt tab.

Ja, men jeg siger stadig: Her går det godt – for vi bruger vores stærke faglighed! Til topmotiveret undervisning og forskning i teknologi og naturvidenskab, til planlægning og drift af et eliteuniversitet. Og her kunne jeg ønske, at man ville lytte til vores faglighed:

Hvorfor tror man mere på uoverskuelige modelberegninger foretaget i et ministerium end på den fagekspertise, der har skruet uddannelserne sammen? Hvorfor tager man ikke hensyn til, hvilke uddannelser der er samfundsmæssigt brug for? Hvorfor inddrager de modeller, som man åbenbart sætter så stor politisk lid til, ikke de negative konsekvenser af øget frafald? 250 ekstra ingeniører kunne udrette meget!

Ja, listen af spørgsmål er desværre lang. Selvom jeg havde sagt til mig selv, da fremdriftsreformens negative elementer sidste år blev mindskede, at jeg ikke længere ville bruge tid og kræfter på at kritisere den, så kan jeg ikke tillade mig at overse de 250 unge mennesker ekstra hvert år, som aldrig bliver ingeniører. Det er jeg sikker på, at erhvervslivet, industrien og samfundet heller ikke kan.

Jeg ved, at vores minister er ”fremtidsoptimist”. Jeg håber, han også er fremdriftsoptimist. Jeg ser frem til, at vores minister snart gør alvor af at følge op på den nye lovgivning vedrørende styring af universiteterne, hvor det i aftaleteksten klart blev udtrykt, at – og jeg citerer:

”De styrkede rammer for ledelse skal mindske behovet for detailreguleringen af universiteterne, som f.eks. den ledighedsbaserede dimensionering og fremdriftsreformen.” Citat slut.

Vi har som samfund i allerhøjeste grad brug for visionære politikere på et tidspunkt, hvor den globale universitetsverden er rystet over, at ledende magter har defineret nye begreber såsom ”alternative facts”, og hvor åbenlyse usandheder ikke længere øjeblikkeligt straffes af en opmærksom vælgerskare. Politikere, der står vagt omkring vores frihed som universiteter, og som netop forstår, at uafhængige universiteter er det sikreste bolværk mod usandheder og forkerte beslutninger truffet på et fejlagtigt grundlag. Men, trods alt, her går det godt – og det skal det blive ved med!

Jeg kan love jer alle, at vi her på DTU vil gøre vores yderste for at værne om universiteternes uafhængighed og forskernes ret til frit at udtale sig
med afsæt i den seneste videnskabelige viden - og vi vil ligeledes kæmpe for, at vores fantastiske studerende fortsat kan møde de bedste og dygtigste forskere i dagligdagen, således at deres uddannelser også fremover er af den højeste internationale standard.

Her går det godt! Og takket være en fantastisk indsats fra DTU’s ansatte og studerende har det nok faktisk aldrig gået bedre på DTU end nu, og vi vil bruge dette afsæt til at gøre vores indsats for en bedre verden! Til at være til gavn for samfundet!

Tak fordi I ville lytte til mig – og endnu engang hjertelig velkommen til DTU årsfest 2017: Den kommer, også, til at gå godt!