Genåbning i flere faser

Fase 2 - fra 18. maj
I fase 2 af genåbningen er det  fra den 18. maj muligt at gennemføre undervisning og eksamener med krav om fysisk fremmøde på DTU. Dog vil DTU fortsat være underlagt en overordnet ramme for, hvor mange studerende, undervisere og medarbejdere der må være tilstede samtidig. De nærmere detaljer, konkrete retningslinjer mv. for den delvise genåbning i fase 2 afklares og fastlægges i denne uge i dialog mellem Uddannelses- og forskningsministeriet og Danske Universiteter

Fase 2 udvidet - fra 27. maj
Der gennemføres nu en fuld åbning af offentlig forskning, som kræver fysisk tilstedeværelse. Samtidig vil de videregående uddannelser igen kunne afvikle mundtlige eksamener fysisk samt undervisningsaktiviteter, der kræver fysisk fremmøde.

På uddannelses- og forskningsområdet indebærer aftalen:

  • Store dele af forskningen er allerede genåbnet. Der sker nu fuld genåbning af offentlig forskning, der kræver fysisk tilstedeværelse, fra den 27. maj. Det gælder som udgangspunkt alle forskere, mens uddannelsesinstitutionerne vurderer det konkrete behov for fremmøde under iagttagelse af de sundhedsfaglige anbefalinger.
  • Videregående uddannelser kan afvikle mundtlige eksamener fysisk samt undervisningsaktiviteter, der kræver fysisk fremmøde. Mange eksamener forventes fortsat gennemført online.
  • Alle offentlige ansatte, undtagen i Region Hovedstaden og Region Sjælland, kan vende tilbage den 27. maj.
  • Fuld genåbning af videregående uddannelser i fase 4, der forventes primo august.

Det betyder aftalen for DTU

Efter som størstedelen af DTU’s forskning er eksperimentelt rettet, er det forventningen, at vi fra den 27. maj kan påbegynde en normalisering af universitetet, under hensyntagen til de skærpede krav fra sundhedsmyndighederne. Det er således forventningen, at en stor del af DTU’s forskere og teknisk administrative personale igen vil kunne komme på arbejde, mens de administrative medarbejdere for hovedpartens vedkommende desværre fortsat må arbejde hjemmefra.

Dette gælder dog ikke for DTU’s aktiviteter i Jylland, hvor vi forventer fuld genåbning også af de administrative funktioner fra den 27. maj, dvs. i Silkeborg, Nykøbing Mors, Hirtshals, Høvsøre og Østerild igen under hensyntagen til de skærpede krav fra sundhedsmyndighederne.

For så vidt angår al undervisning og eksamen gennemføres det som planlagt dette semester ud, idet vi håber på en fuld genåbning i fase 4.

De nærmere rammer og retningslinjer for den udvidede genåbning afklares og fastlægges i dialog mellem Uddannelses- og forskningsministeriet og Danske Universiteter.

Fase 3 - fra 8. juni
Det er endnu for tidligt at sige præcist, hvordan fase 3 bliver udmøntet for universiteterne. Men DTU forventer også her, at myndighederne fastlægger de overordnede rammer for hvor mange, der må være til stede på DTU samtidig, registrering og dokumentation af antal tilstedeværende samt nye og justerede retningslinjer for afstand, rengøring mv.

Fase 4
I genåbningens fase 4 forventes det, at der kommer en fuld åbning af alle uddannelser. Det er på nuværende tidspunkt uklart, hvad rammerne bliver. Endelig afhænger både fase 3 og 4 af om epidemien holdes på et kontrolleret niveau.