Photo: Maersk Oil

Nyt forskningscenter skal fremtidssikre dansk olieindvinding

fredag 19 sep 14
Et nyt forskningscenter på DTU skal være med til at skabe olieindtægter i milliardstørrelsen. Udfordringen er at finde ud af, hvordan man bedre kan udnytte de eksisterende olieog gasreserver i den danske del af Nordsøen.

Der er et stort oliepotentiale i den danske Nordsø, men undergrunden er kompleks. Derfor skal det nye Center for Olie og Gas – DTU nu forske i, hvordan man henter en større andel af olie- og gasreserverne op af de porøse kalklag. Bag centeret står Dansk Undergrunds Consortium, der har investeret en milliard kroner i forskningscenteret over de næste ti år.

Etableringen af centeret kommer på et tidspunkt, hvor olieproduktionen i Nordsøen er faldende. Derfor er der brug for ny forskning. Det mener Erling H. Stenby, der er videnskabelig direktør for forbedret olie- og gasindvinding i forskningscenteret:

”Hvis der ikke sættes ind med ny teknologi inden for en overskuelig fremtid, vil det være for sent. Man kan ikke sætte en præcis dato på, hvornår olieproduktionen stopper på hvert enkelt oliefelt, for der er mange faktorer, der spiller ind som f.eks. oliepris, dollarkurs, ny viden om felterne. Til gengæld tager det tid, fra man prøver en forskningsidé af og opnår det første forskningsresultat, til der er en teknologi, der kan bruges i stor skala på et oliefelt.”

Milliarder i skatteindtægter
I dag forventer man en indvindingsgrad på omkring 26 pct. i Nordsøen. Men i det nye olieforskningscenter skal man finde ud af, hvordan den andel kan øges – noget, som er en både kompleks og meget dyr opgave. Og der er milliarder af kroner i skatteindtægter på spil. For hvert procentpoint indvindingsgraden bliver øget, skabes omkring 70 milliarder kr. i ekstra produktionsværdi.

”Et dansk olieforskningscenter er en god idé, fordi vi har store olieressourcer i forhold til landets størrelse. Ved at skabe et center med et klart fokus og øremærkede midler øger vi chancerne betragteligt for at nå målet om at få indvindingsgraden op over 30 pct. Det vil få stor betydning for Danmarks selvforsyning af olie og ikke mindst for landets økonomi og velfærd,” siger Erling H. Stenby.

En kompleks aktivitet
For at løse opgaven arbejder Center for Olie og Gas – DTU tæt sammen med blandt andre Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og GEUS. Dermed samler man de dygtigste forskere inden for de relevante forskningsområder med mulighed for at kombinere deres forskellige fagligheder hen imod samme mål: at få mere olie og gas sikkert op af den danske undergrund.

Ifølge Marcel A.J. Somers, der er videnskabelig direktør for produktionsfaciliteter og materialeteknologi i olieforskningscenteret, er det en stor fordel at samle forskningsområderne:

”Ved at bringe mange forskellige forskningsdiscipliner inden for olieog gasudvinding i Nordsøen sammen i et center, samler man de forskellige fagligheder et sted i stedet for at sprede dem. Olie- og gasudvinding er en meget kompleks aktivitet, som kræver en stor forskningsindsats. Mine forventninger til forskningscenteret er derfor, at centeret bliver en smeltedigel af kreative forskere med forskellige baggrunde.”

Olie ligger i porøse kalklag
En af de store udfordringer ved at indvinde olie fra den danske Nordsø er, at den ligger i den meget finkornede bjergart, der hedder skrivekridt eller kalk. Kalkaflejringerne blev dannet for over 65 millioner år siden og har samme alder og formation som Stevns Klint og Møns Klint. I Nordsøen ligger kalkreservoirerne på 2-2,5 km’s dybde.

Udfordringen med kalklagene er, at de har en meget lav permeabilitet. Det betyder, at væsker som olie og gas har svært ved at bevæge sig gennem kalklagenes bittesmå porer.

Mere viden om undergrunden
For at kunne indvinde olien skal forskerne derfor finde metoder til at få en bedre forståelse af undergrunden. Den skal de bruge til at udvikle bedre modeller for porøsiteten i de forskellige reservoirer. Der findes i forvejen ikke meget forskning på området, da reservoirer af kridt stort set kun findes i Nordeuropa. Lars Stemmerik, som er videnskabelig direktør karakterisering af olie- og gasreservoirer i olieforskningscenteret, fortæller:

”Mere end 90 pct. af olien i den danske Nordsø findes i kridt. Det, som er interessant i den forbindelse, er porøsiteten af kridtlaget. Jo mere porøst og permeabelt kridtet er, desto lettere er det at indvinde olien. Vores opgave går bl.a. ud på at udvikle modeller for, hvordan hulrummene er fordelt, og om der er områder, hvor der er flere hulrum, så man kan få et bedre flow af olie i bjergarten og finde metoder, der gør, at olien lettere slipper kalk-overfladen.”

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere