Joachim Rode

Hvad er fremtiden for olie- og gasforskningen?

tirsdag 30 mar 21

Kontakt

Morten Willaing Jeppesen
Centre Director
Center for Olie og Gas - DTU
93 51 89 85

Om Center for Olie og Gas, DTU – Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre (DHRTC)

  • Centret åbnede i 2014 som en del af den nationale strategi for olie- og gassektoren. Bag centeret står partnerne i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) med en bevilling på 1 mia. kr. fordelt over ti år.
  • Centeret har til huse på DTU, hvorfra forskningen koordineres. Den foregår i nært samarbejde med DUC-partnerne Total, Noreco og Nordsøfonden samt Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), flere udenlandske universiteter og DTU, hvor en lang række institutter bidrager.
I december 2020 indgik et bredt politisk flertal en aftale om at stoppe olie- og gasindvinding i den danske del af Nordsøen fra 2050. Vi spørger på Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre (DHRTC), hvad aftalen betyder for forskningen. Centerdirektør Morten Jeppesen ser centeret som en nøglespiller i den grønne omstilling. Læs hans svar her. 

Hvad betyder det for centeret, at der nu er sat en slutdato på olie- og gasindvindingen i Danmark?

Nordsøaftalen betyder, at Danmark går ind i en 30 år lang transitionsperiode, indtil vedvarende energi kan dække samfundets energibehov fuldstændigt. For at lykkes med energitransitionen er der brug for forskning og innovation også på olie- og gasområdet. Det kan bidrage til at nedbringe industriens miljø- og klimamæssige fodaftryk undervejs, til at undersøge muligheder for lagring af CO2 i olie- og gasfelterne og til at sikre, at de danske olie- og gasressourcer bliver udnyttet optimalt.

Kom det som en overraskelse?

Nej. Den danske olieproduktion har været faldende siden 2005 og vil fortsætte med at falde. Men den vil have stor betydning for landets økonomi og jobs i mange år endnu. Gasproduktionen er af helt afgørende betydning for det danske samfund, også set i et forsyningssikkerheds- og geopolitisk perspektiv. I sammenhæng med klimadagsordenen lå det i kortene, at der ville blive tale om en langsigtet omstilling af energiproduktionen. Derfor har vi gennem det seneste års tid arbejdet på at gøre centeret til en medspiller i energitransitionen.

Hvad sker der med jeres igangværende projekter?

Vi fortsætter vores igangværende projekter, hvor vi udvikler teknologier, der kan sikre, at olieproduktionen foregår med mindre miljømæssigt aftryk, mere energieffektivt og mere rentabelt. Et af vores nye store forskningsprogrammer handler om, hvordan man helt undgår at udlede potentielt skadelige stoffer til havmiljøet. Et andet program vil bidrage til, at man på forsvarlig vis kan lukke ned for olie- og gasfelterne i den danske del af Nordsøen. Vi fortsætter også arbejdet med at reducere omkostninger til vedligehold ved hjælp af dataanalyse og optimering. 

Hvem skal fremover bruge jeres viden?

Den viden, der fremskaffes fra forskningen, vil som hidtil være direkte anvendelig i den danske industri. Desuden kan meget af centerets forskning anvendes på andre områder end olie og gas. Nogle af vores forskere ved f.eks. meget om konstruktioner på havet, og hvordan man øger deres modstandskraft over for vind og vejr i det barske miljø på Nordsøen. Den viden kan hjælpe med til, at nye energiøer kan etableres på en sikker måde.

Hvorfor er det nødvendigt med forskning for at lukke ned for olieproduktionen?

Miljømæssig forsvarlig nedlukning og isolering af felter og brønde er en omfattende, kompleks og dyr opgave. Ud fra vores analyser og dialog med industrien kan vi se, at det kræver forskning innovation.

Skal brøndene lukkes permanent, eller skal de kunne bruges til lagring af CO2?

Det er noget af det, vi nu vil forske i. Der er mange ubekendte, og vi har udvalgt en række spændende projekter med markant forskningshøjde.

Hvad bliver næste forskningsmæssige skridt?

Det bliver at finde nye muligheder for at reducere den danske CO2-emission, f.eks. gennem elektrificering af olieog gasproduktionen og lagring af CO2 i undergrunden, sådan som der lægges op til i Nordsøaftalen. Vi har taget hul på studier af elektrificering og er ved at analysere, hvilken rolle centeret skal spille inden for forskning i CO2-lagring i udtømte olieog gasreservoirer i Nordsøen. Med vores indsigt i de danske nordsøfelter har vi forudsætningerne for at bidrage med væsentlig forskning og udvikling inden for CO2-lagring.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere