Kvaliteten af den genanvendte plast er for dårlig

Affaldshåndtering

En indsats på flere fronter er nødvendig, hvis vi i fremtiden skal højne kvaliteten, så en større andel af det plastik, vi smider ud, kan genbruges – og dermed bidrage til en cirkulær plastikøkonomi.

Forskere på DTU Miljø har gennemført flere studier for at få en større viden om genanvendelse af plast. I Danmark har der hidtil hovedsageligt været fokus på at indsamle så store mængder plast som muligt, hvorimod kvaliteten af den indsamlede plastik ikke har været undersøgt.

”I hvor høj grad vi kan lukke plastikkredsløbet og bidrage til en cirkulær plastikøkonomi, afhænger af kvaliteten af det plastik, vi genvender. Vores studier viser, at kvaliteten af det genanvendte plastik, vi producerer i dag, er så dårlig, at det har en meget begrænset anvendelighed. Vi bidrager derfor på nuværende tidspunkt slet ikke nok i forhold til at lukke plastikkredsløbet,” siger Marie Kampmann Eriksen.

Marie Kampmann Eriksen har sammen med sine kollegaer gennemført både teoretiske og praktiske studier af plastik i vores husholdningsaffald. Det har bl.a. omfattet gennemgang af tilgængelige analyser på området samt sortering af omkring et halvt ton affald fra københavnske husholdninger. På den baggrund peger forskerne på nogle af de udfordringer, der skal løses, før genanvendelsen af plastik kan øges.

Adskillelse af plasttyper
Plastik er et meget komplekst materiale. Det består både af forskellige plasttyper, der ikke kan genanvendes sammen og af mange forskellige slags produkter, der har hver sit produktdesign. Det er en udfordring for genanvendelsen, særligt når det kommer til kvaliteten og anvendeligheden af det genanvendte plastik.

”I dag har forbrugerne kun en enkelt spand til plastaffald, men hvis plastik fra fødevareemballage skal kunne genbruges til nye fødevarer, må det ikke blandes sammen med plastik, der har været anvendt til andre formål, f.eks. tomme shampooflasker,” forklarer Marie Kampmann Eriksen.

Derudover skal de forskellige typer plastik, f.eks. PET og PP, adskilles. Det kan være vanskeligt, da eksempelvis emballage til kød kan bestå af en plastbakke, der er fremstillet af en type plast, og en plastfilm, fremstillet af en anden type.

”Hvis plasttyperne ikke adskilles, bliver kvaliteten af det genanvendte materiale forringet. På samme måde kan papirrester fra eksempelvis etiketter, der ofte er klistret på plastemballagen, bidrage til at ’forurene’ plastikken,” siger Marie Kampmann Eriksen.

Forskerne understreger, at en god sortering af plastikaffaldet fra vores husholdninger er væsentlig for at kunne opnå en bedre genanvendelse, men at det er nødvendigt at supplere med andre tiltag, hvis vi skal nå længere med visionen om cirkulær økonomi på plastområdet.

”Allerede når plastprodukterne designes, skal der tages højde for genanvendelsen. Det kan f.eks. ske ved at udarbejde plastemballage, hvor alle dele, f.eks. både beholder og låg, er fremstillet af den samme type plastik,” siger professor Thomas Fruergaard Astrup. ”Derudover bør produktdesign under alle omstændigheder tænkes sammen med indretningen af affaldssystemet og plastsorteringen.” 

DTU Miljø arbejder i øjeblikket på et par nye projekter, der skal bidrage til at skabe yderligere viden om genanvendelse af plast.