Livscyklusvurdering af CO2-fangst

CO2-udskillelse og CO2-lagring Klimatilpasning Energiproduktion
Livscyklusvurdering af CO2-fangst på forbrændingsanlæg viser, at trods enkelte ulemper, er nettoresultatet en klar fordel for klimaet.

I vores bestræbelser på at mindske udledningen af klimagasser, bliver CO2 fangst nævnt som en af de mulige teknologier. CO2 kan eksempelvis indfanges fra store industrivirksomheder og fra forbrændingsanlæg.

Som al anden teknologi har CO2-fangst dog også et selvstændigt aftryk på omverdenen. DTU Miljø har derfor gennemført en livscyklusanalyse, som systematisk har vurderet påvirkningen fra et muligt CO2-fangstanlæg installeret på forbrændingsanlægget Amager Bakke i København. Ikke blot fra det pilotanlæg, DTU har installeret i øjeblikket, men et anlæg, der dækker hele Amager Bakke. Med vurderingen har det været muligt at undersøge CO2-fangstanlæggets fordele og ulemper i forhold til klimapåvirkningen.

Forbrændingsanlægget Amager Bakke afbrænder blandt andet husholdningsaffald, der ikke har kunnet sorteres til genanvendelse. Energien herfra anvendes til at producere strøm og varme. I forbindelse med afbrændingen frigives CO2 fra materialet, der bl.a. omfatter madaffald og tekstiler.

Energiproduktionen ændres
Fokus i livscyklusvurderingen har været at undersøge CO2-fangstanlæggets påvirkning af både energiproduktionen fra forbrændingsanlægget og anden miljøpåvirkning. Analysen er gennemført med flere scenarier af affaldssammensætning.

’CO2-fangsten medfører, at forbrændingsanlægget udleder mindre CO2. Til gengæld formindskes produktionen af strøm med ca. 50 %. For nogle forbrændingsanlæg har det stor betydning for det samlede CO2 regnskab, men på Amager Bakke kan dampen fra CO2-fangsten udnyttes i fjernvarmesystemet, der derfor stiger med 20%. Den samlede energiproduktion påvirkes således ikke, men der sker et skift fra mindre strøm til mere varme,” siger adjunkt Valentina Bisinella, DTU Miljø, der har gennemført analysen.

Transport og lagring kan medføre udslip
De øvrige ulemper for klimaet, som analysen påpeger, er først og fremmest i forbindelse med transport og lagring af den indfangede CO2 i undergrunden. Her kan nemlig ske utilsigtede udslip af klimagassen til atmosfæren, ligesom skibstransporten i sig selv bidrager til CO2-udledeningen.

”Selvom vi indregner det udslip af CO2, der kan ske både under transporten og lagringen i undergrunden, så viser resultatet, af CO2-fangsten alligevel en klar netto klimagevinst,” siger Valentina Bisinella.

Tidligere har Valentina Bisinella gennemført livscyklusanalyser af forbrændingsanlæg i hele Europa, der viser de samme overordnede resultater. De analyser inkluderede også genanvendelse af den indfangede CO2, der i øjeblikket kun finder sted fra tre forbrændingsanlæg i verden, to i Holland og et i Japan. Anvendelse af den indfangede CO2 til eksempelvis kemikalier og brændstoffer som metanol og DME påvirker naturligvis den samlede klimagevinst i en mere positiv retning, dog kun hvis der er adgang til grøn strøm. En sådan anvendelse kan også blive en mulighed for Amager Bakke i fremtiden.