Lecturer in Analogue Electronics (Assistant Professor / Associate Professor) --- Underviser i Analog Elektronik (adjunkt/lektor)

mandag 13 jan 20

Send ansøgning

Frist 15. februar 2020
Du kan søge om jobbet ved DTU Diplom ved at udfylde den efterfølgende ansøgningsformular.

Ansøg online

For Danish version, see below
 

The Center for Bachelor of Engineering Studies, DTU Diplom, has an opening for a lecturer in the field of analogue electronics. The position is in the Department of Electrical and Information Technology.


DTU Diplom is part of the Technical University of Denmark (DTU) and is located on the DTU Ballerup Campus. DTU Diplom offers Bachelor of Engineering programs and postgraduate programs.

 

Employees in the Department of Electrical and Information Technology teach across a wide range of DTU's 18 different Bachelor of Engineering programs. In addition to teaching, academic staff at DTU Diplom participate in larger and smaller external innovation projects, where they contribute with their specialist knowledge.

 

The pedagogical concept of the Bachelor of Engineering programs is based upon the internationally recognized concept CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate). This is a concept that DTU has developed in global cooperation with other universities, ensuring that graduates have a high degree of professionalism and strong personal and interpersonal skills taught in an engineering context.

 

Responsibilities and tasks
At DTU Diplom you will be responsible for developing and planning of course and complete lectures and exams in the field of analogue electronics for students in the study lines electrical engineering and healthcare technology.

 

Whoever the target audience is, your most important task is to inspire the students and increase their knowledge in the field of analogue electronics. Similarly, your teaching should create inquiring and innovative students.

 

Besides teaching, you will be responsible for supervising students undertaking projects during and when completing their education. The student projects are done in cooperation with industry and with research and educational institutions.

 

In addition to your primary area of responsibility within teaching and supervision, you will be expected to participate in projects in cooperation with companies and research and educational institutions in Denmark and abroad. In these projects, you are expected to contribute as a technical specialist.

 

Our expectations of you
We expect that you hold a degree in Electronic Engineering and that you have at least three years of relevant professional experience. Alternatively, you may hold a PhD in electronics combined with teaching experience.


Furthermore, we expect that you:

 • Have the ability to teach and supervise different types of students based on their different academic prerequisites
 • Participate actively in the development of the Bachelor of Engineering programs and in the development of the technical field together with your colleagues
 • Have the ability to teach in both Danish and English. 
  Note, that if you do not speak Danish, you must be prepared to learn to both speak and write Danish within the first couple of years of your employment such that you will be capable of teaching in Danish.
 • Continuously develop your teaching skills in accordance with DTU Diplom's expectations for academic staff.
 • Actively use your professional network in your teaching and continuously develop a Danish as well as an international academic network
 • Continuously maintain your own professionalism and contribute actively to both the interdisciplinary and subject specific environment at DTU Diplom, as well as contributing to the cooperation between other institutes within DTU.

Assessment
In the assessment of the candidates, consideration will be given to:

 • Teaching experience or similar communication skills and activities
 • Supervising experience in relation to technical problems
 • Professional experience in design and prototyping of:
  • Sensors and other measuring components
  • Hardware interfacing to digital systems
  • Linear amplifiers and filters
  • Efficient power supplies
  • Electrical components for the pharmaceutical industry
 • Funding experience

Salary and terms of employment
Salary and employment terms and conditions are according to the collective agreement for government employed academic staff and the career structure for Bachelor of Engineering educations and the Export Engineer education.

The appointment will be as Assistant Professor unless qualifications equivalent to those of Associate Professor have been achieved. The qualifications for an Associate professor correspond to a 3 year employment as an Assistant Professor or equivalent.


The place of work is DTU Diplom, Ballerup.  The position is a full time position but part time employment is possible after agreement.

 

Further information 
Further information may be obtained from head of department Trine M. Engel via 
teng@dtu.dk and +45 31 96 49 69 or from or head of studies for Electrical Engineering Claus Kjærgaard via clkj@dtu.dk and +45 45 25 52 66 or head of studies for Healthcare Technology Henrik Bechmann via hebec@dtu.dk and +45 93 51 10 61. 

You can read more about DTU Diplom at 
www.diplom.dtu.dk and more about the study lines at www.studieinformation.dtu.dk/english


Application 
Please submit your online application no later than 15 February 2020.

Applications must be submitted as PDF files containing all materials to be given consideration. To apply, please open the link "Apply online," fill in the online application form, and attach all your materials, including:

 • Application (cover letter)
 • CV
 • Degree certificate (B.Sc/M.Sc/Ph.D)
 • Documentation of teaching experience (e.g. in the form of a teaching portfolio)

In the field “Please indicate which position you are applying for” please indicate whether you are applying for the position of Associate or Assistant Professor.

Applications received after the deadline will not be considered.

All qualified candidates irrespective of age, gender, race, disability, religion or ethnic background are encouraged to apply.

Technology for people
DTU develops technology for people. With our international elite research and study programmes, we are helping to create a better world and to solve the global challenges formulated in the UN’s 17 Sustainable Development Goals. Hans Christian Ørsted founded DTU in 1829 with a clear vision to develop and create value using science and engineering to benefit society. That vision lives on today. DTU has 11,500 students and 6,000 employees. We work in an international atmosphere and have an inclusive, evolving, and informal working environment. Our main campus is in Kgs. Lyngby north of Copenhagen and we have campuses in Roskilde and Ballerup and in Sisimiut in Greenland.

 

Dansk Version

 

DTU søger en underviser inden for fagområdet analog elektronik. Stillingen er placeret på DTU Diplom i afdelingen for El-teknologi og IT.

 

DTU Diplom er en del af Danmarks Tekniske Universitet og er placeret på Ballerup Campus. På DTU Diplom undervises diplomingeniørstuderende og færdiguddannede deltidsstuderende.

 

Medarbejderne i afdelingen El-teknologi og IT underviser på en lang række af DTU’s i alt 18 forskellige diplomingeniøruddannelser. Derudover deltager medarbejderne i større og mindre udviklingsprojekter, hvor de bidrager med specialistviden.

 

Det pædagogiske koncept på diplomingeniøruddannelserne er baseret på det internationalt anerkendte koncept CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate). Det er et koncept, som DTU har udviklet i samarbejde med universiteter globalt, der sikrer, at dimittenderne har høj faglighed samt stærke personlige og interpersonelle egenskaber indlært i en ingeniørmæssig kontekst.

 

Stillingens ansvarsområder og arbejdsopgaver

På DTU Diplom bliver du ansvarlig for at udvikle, planlægge og levere undervisning samt afholde eksamen inden for fagområdet analog elektronik på diplomingeniøruddannelserne i elektroteknologi og sundhedsteknologi.

 

Det er din fornemste opgave som underviser at inspirere de studerende og gøre dem parate til deres første job som diplomingeniører. Din undervisning bygger på en stærk, praksisnær faglighed og anderkendte pædagogiske principper. Du sikrer, at de studerende kommer ud som diplomingeniører, der er innovative, nysgerrige og nytænkende.

 

Som underviser er du også ansvarlig for at vejlede diplomingeniørstuderende, der udfører projekter både under deres uddannelse og som afslutning på deres uddannelse. De studerendes projekter udføres i samarbejde med erhvervslivet.

 

Ved siden af det primære ansvarsområde inden for undervisning og vejledning, skal du i nogle perioder deltage i forsknings- og udviklingsprojekter i samarbejde med virksomheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner i ind- og udland. I disse projekter forventes du at bidrage som teknisk specialist.


Vores forventninger til dig
Vi forventer, at du er diplom- eller civilingeniør i svagstrømsteknik eller elektronik, og at du har mindst tre års relevant erhvervserfaring. Alternativt at du har en PhD inden for svagstrømsteknik eller elektronik kombineret med undervisningserfaring.

 

Derudover forventer vi, at du:

 • Er i stand til at undervise og vejlede forskellige målgrupper med udgangspunkt i deres forskellige faglige forudsætninger
 • Deltager aktivt i udviklingen af diplomingeniøruddannelserne og fagområdet sammen med dine kollegaer
 • Kan undervise på både dansk og engelsk.
 • Er indstillet på løbende at udvikle dine undervisningskompetencer i forhold til DTU Diploms forventninger til videnskabeligt personale.
 • Anvender dit erhvervsfaglige netværk i din undervisning og løbende udvikler et dansk såvel som internationalt fagligt netværk
 • Løbende holder din egen faglighed ajour og bidrager aktivt til både det tværfaglige og det fagspecifikke miljø på DTU Diplom, samt bidrager til samarbejdet med DTU’s andre institutter

Bedømmelse 
I vurderingen af kandidaterne vil der bl.a. blive lagt vægt på følgende elementer:

 • Erfaring med undervisning eller anden form for formidling
 • Erfaring med faglig vejledning i relation til tekniske problemstillinger
 • Erhvervserfaring med udvikling og design af:
  • Sensorer og andre måletekniske komponenter
  • Grænsefladen mellem elektroniske komponenter og softwaresystemer
  • Lineære forstærkere og filtre
  • Energieffektive kredsløb og strømforsyninger
  • Elektriske komponenter til medicinalindustrien
 • Erfaring med fondsansøgninger

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for Akademikere i Staten samt Stillingsstruktur ved Diplomingeniøruddannelse og Eksportingeniøruddannelsen.

 

Ansættelsen sker som adjunkt, medmindre der er erhvervet kvalifikationer svarende til lektorkvalifikationer. Kvalifikationsniveauet for lektorer svarer til det, der opnås på grundlag af en 3 årig ansættelse som adjunkt eller lignende.

 

Arbejdsstedet er DTU Ballerup Campus. Stillingen er som udgangspunkt på fuld tid, deltidsansættelse er muligt efter aftale. 

Kontaktoplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingschef Trine M. Engel via teng@dtu.dk og 31 96 49 69 eller studieleder for elektroteknologi Claus Kjærgaard via clkj@dtu.dkog 45 25 52 66  eller studieleder for sundhedsteknologi Henrik Bechmann via hebec@dtu.dk og 93 51 10 61. 

Du kan læse mere om DTU Diplom på www.diplom.dtu.dk and mere om diplomingeniøruddannelserne på www.studieinformation.dtu.dk


Ansøgning
Vi ser frem til at modtage din online ansøgning senest den 15. februar 2020.

 

Ansøgninger skal udarbejdes på engelsk og indsendes som PDF-filer, der indeholder alle materialer, der skal bedømmes. Åbn linket ”ansøg online', udfyld ansøgningsformular og vedhæft alle dine materialer på engelsk, herunder:

 • Ansøgning (følgebrev)
 • CV
 • Eksamensbevis (B.Sc./M.Sc./Ph.d.)
 • Dokumentation for eventuel deltagelse i pædagogisk efteruddannelse

Ansøgninger der modtages efter ansøgningsfristens udløb kan ikke tages i betragtning.

 

Alle interesserede uanset alder, køn, race, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.


Om DTU Diplom
Vi uddanner ingeniører, der gør en forskel i erhvervslivet fra dag ét. Vi har fokus på de resultater, som fremtidens ingeniører skaber, når de er færdige med en uddannelse på DTU. Det vil sige, at vi på DTU Diplom i Ballerup har et tværfagligt og praksisorienteret fokus. Derfor har vi hele tiden erhvervslivet i kikkerten. Vores mål er at levere undervisning til vores studerende baseret på den vigtigste viden fra de klassiske ingeniørdiscipliner koblet med den nyeste teknologi. Vi inspirerer unge mennesker og gør dem parate til deres første arbejde og ikke mindst parate til fremtidens udfordringer.

Teknologi for mennesker
DTU udvikler teknologi for mennesker. Med vores forskning og uddannelser i international topklasse er vi med til at skabe en bedre verden, og vi bidrager til løsningen af de globale udfordringer formuleret i FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. H.C. Ørsted grundlagde DTU i 1829 med en klar vision om at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. Den vision lever den dag i dag. DTU har 11.500 studerende og 6.000 ansatte. Vi arbejder i en international atmosfære og har et inkluderende, udviklende og uformelt arbejdsmiljø. Vores hovedcampus ligger i Kgs. Lyngby nord for København, og vi har campusser i Roskilde og Ballerup samt i Sisimiut i Grønland.