Assistant/Associate Professor in Networks and Distributed Systems --- Adjunkt/lektor i Netværk og Distribuerede Systemer

mandag 30 sep 19

Send ansøgning

Frist 21. oktober 2019
Du kan søge om jobbet ved DTU Diplom ved at udfylde den efterfølgende ansøgningsformular.

Ansøg online

Se den danske version af opslaget nederst
 

The Center for Bachelor of Engineering Studies, DTU Diplom, has an opening for a lecturer in the field of Networks and Distributed Systems. The position is in the Department of Electrical and Information Technology.

 

DTU Diplom is part of the Technical University of Denmark (DTU) and is located on the DTU Ballerup Campus. DTU Diplom offers Bachelor of Engineering programs, postgraduate programs and custom-made courses for companies.

 

Employees in the Department of Electrical and Information Technology delivers lectures on a wide range of DTU's 17 different Bachelor of Engineering programs, as well as the postgraduate programs. In addition to teaching, the academic staff at DTU Diplom participate in external innovation projects of various sizes, where they contribute with their specialist knowledge.

 

The pedagogical concept of the Bachelor of Engineering programs is based upon the internationally recognized concept CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate). This is a concept that DTU has developed in cooperation with other universities worldwide, ensuring that graduates have a high degree of professionalism and strong personal and interpersonal skills taught in an engineering context.

 

Responsibilities and tasks
At DTU Diplom you will be responsible for developing, planning and teaching in both Danish and English, in the field of Networks and Distributed Systems, including courses in e.g.:

 • Software architecture
 • Network protocols
 • Parallel programming
 • Databases
 • Cyber Security

The academic content and level of a given courses depends on the degree program the course is part of. No matter who the target audience is, your most important task is to inspire the students and increase their knowledge in the field of software development. Similarly, your teaching should create inquiring and innovative students.

 

Besides teaching, you will be responsible for supervising students undertaking projects during their education and finalizing their education. The student projects are done in cooperation with industry and research and educational institutions in Denmark and abroad.

In addition to your primary area of responsibility within teaching and supervision, you will be expected to participate in projects in cooperation with companies and research and educational institutions. In these projects, you are expected to contribute as a technical specialist.


Qualifications

We expect that you hold a degree in Software Engineering or a master’s degree in Computer Science and that you have at least three years of relevant professional experience. Alternatively, you may hold a PhD in software technology.
Furthermore, we expect that you:

 • Have the ability to teach different types of students based on their different academic prerequisites
 • Participate actively in the development of the Bachelor of Engineering programs and the technical field in collaboration  with your colleagues
 • Have the ability to teach in both Danish and English.
  Note, that if you do not speak Danish, you must be prepared to learn to both speak and write Danish within the first couple of years of your employment such that you will be capable of teaching in Danish.
 • Continuously develop your teaching skills in accordance with DTU Diplom's expectations for academic staff.
 • Actively use your professional network in your teaching and continuously develop a Danish as and international academic network
 • Continuously maintain your own professionalism and contribute actively to both the interdisciplinary and subject specific environment at DTU Diplom, as well as contributing to the cooperation between other institutes within DTU.

Assessment
In the assessment of the candidates, consideration will be given to:

 • Teaching experience or similar communication skills and activities
 • Supervising and coaching experience in relation to technical problems
 • Professional experience in:
  • Distributed systems
  • Data networks
  • Cyber security

Salary and terms of employment
Salary and employment terms and conditions are according to the collective agreement for government employed academic staff and the career structure for Bachelor of Engineering educations and the Export Engineer education.

The appointment will be as Assistant Professor unless qualifications equivalent to those of Associate Professor have been achieved. The qualifications for an Associate professor correspond to a 3 year employment as an Assistant Professor or equivalent.


The place of work is DTU Diplom, Ballerup.  The position is a full time position but part time employment is possible after agreement.

 

Further information
Further information may be obtained from head of department Trine M. Engel, 
teng@dtu.dk, 31 96 49 69.

You can read more about DTU Diplom at 
www.diplom.dtu.dk

Application
Please submit your online application no later than 21 October 2019.

Applications must be submitted as PDF files containing all materials to be given consideration. To apply, please open the link "Apply online," fill in the online application form, and attach all your materials, including:

 • Application (cover letter)
 • CV
 • Degree certificate (B.Sc./M.Sc./Ph.D.)
 • Documentation of teaching experience (e.g. in the form of a teaching portfolio)

Applications received after the deadline will not be considered.

All qualified candidates irrespective of age, gender, race, disability, religion or ethnic background are encouraged to apply.

DTU is a technical university providing internationally leading research, education, innovation and scientific advice. Our staff of 6,000 advance science and technology to create innovative solutions that meet the demands of society, and our 11,200 students are being educated to address the technological challenges of the future. DTU is an independent academic university collaborating globally with business, industry, government and public agencies.

 
Dansk version

DTU søger en underviser inden for fagområdet netværk og distribuerede systemer. Stillingen er placeret på instituttet DTU Diplom i afdelingen for El-teknologi og IT.

 

DTU Diplom er en del af Danmarks Tekniske Universitet og er placeret på Ballerup Campus. På DTU Diplom undervises diplomingeniørstuderende og færdiguddannede deltidsstuderende.

 

Medarbejderne i afdelingen El-teknologi og IT underviser på en lang række af DTU’s i alt 17 forskellige diplomingeniøruddannelser, såvel som på Center for Videreuddannelses diplomuddannelser. Derudover deltager medarbejderne i større og mindre udviklingsprojekter, hvor de bidrager med specialistviden.

 

Det pædagogiske koncept på diplomingeniøruddannelserne er baseret på det internationalt anerkendte koncept CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate). Det er et koncept, som DTU har udviklet i samarbejde med universiteter globalt, der sikrer, at dimittenderne har høj faglighed, stærke personlige og interpersonelle egenskaber indlært i en ingeniørmæssig kontekst.

 
Ansvarsområder og arbejdsopgaver

På DTU Diplom bliver du ansvarlig for at udvikle, planlægge og levere undervisning på både dansk og engelsk inden for fagområdet netværk og distribuerede systemer, herunder for eksempel kurser i:

 • Softwarearkitektur
 • Netværksprotokoller
 • Parallelprogrammering
 • Databaser
 • IT-sikkerhed

Det faglige indhold og niveau i kurserne, afhænger af, hvilken studieretning det givne kursus indgår i. Uanset målgruppen er det din fornemste opgave at inspirere de studerende og løfte deres faglighed inden for fagområdet softwareudvikling. Ligesom du gennem din undervisning skal skabe innovative, nysgerrige og nytænkende studerende.

 

Udover undervisning, får du ansvar for at vejlede studerende, der udfører projekter under deres uddannelse og som afslutning på deres uddannelse. De studerendes projekter udføres i samarbejde med erhvervslivet og med forsknings- og undervisningsinstitutioner i ind- og udland.


Ved siden af det primære ansvarsområde inden for undervisning og vejledning, skal du i nogle perioder deltage i udviklingsprojekter i samarbejde med virksomheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner. I disse projekter forventes du at bidrage som teknisk specialist.


Kvalifikationer
Vi forventer, at du er softwareingeniør eller har en anden længere videregående datalogisk uddannelse  og har mindst tre års relevant erhvervserfaring. Alternativt at du har en Ph.d. inden for softwareteknologi.

 
Derudover forventer vi, at du:
 • Er i stand til at undervise forskellige målgrupper med udgangspunkt i deres forskellige faglige forudsætninger
 • Deltager aktivt i udviklingen af diplomingeniøruddannelserne og fagområdet sammen med dine kollegaer
 • Kan undervise på både dansk og engelsk. Hvis du ikke taler dansk, skal du være indstillet på at lære dansk i løbet af de første par år af din ansættelse, således at du kan blive i stand til at undervise på dansk.
 • Er indstillet på løbende at udvikle dine undervisningskompetencer i forhold til DTU Diploms forventninger til videnskabeligt personale.
 • Anvender dit erhvervsfaglige netværk i din undervisning og løbende udvikler et dansk såvel som internationalt fagligt netværk
 • Løbende holder din egen faglighed ajour og bidrager aktivt til både det tværfaglige og det fagspecifikke miljø på DTU Diplom, samt bidrager til samarbejdet med DTU’s andre institutter

Bedømmelse
I vurderingen af kandidaterne vil der bl.a. blive lagt vægt på følgende elementer:

 • Erfaring med undervisning eller anden form for formidling
 • Erfaring med faglig vejledning og coaching i relation til tekniske problemstillinger
 • Erfaring med undervisning eller anden form for formidling
 • Erhvervserfaring med:
  • Distribuerede systemer
  • Datanetværk
  • IT-sikkerhed

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for Akademikere i Staten samt Stillingsstruktur ved Diplomingeniøruddannelse og Eksportingeniøruddannelsen.

Ansættelsen sker som adjunkt, medmindre der er erhvervet kvalifikationer svarende til lektorkvalifikationer. Kvalifikationsniveauet for lektorer svarer til det, der opnås på grundlag af en 3 årig ansættelse som adjunkt eller lignende.


Arbejdsstedet er DTU Ballerup Campus. Stillingen er som udgangspunkt på fuld tid, deltidsansættelse er muligt efter aftale.


Kontaktoplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingschef Trine M. Engel, teng@dtu.dk, 31 96 49 69.

Ansøgning
Vi ser frem til at modtage din online ansøgning senest den 21. oktober 2019.

 

Ansøgninger skal udarbejdes på engelsk og indsendes som PDF-filer, der indeholder alle materialer, der skal bedømmes. Åbn linket ”ansøg online', udfyld ansøgningsformular og vedhæft alle dine materialer på engelsk, herunder:

 • Ansøgning (følgebrev)
 • CV
 • Eksamensbevis (B.Sc / M.Sc. / Ph.d.)
 • Dokumentation for eventuel deltagelse i pædagogisk efteruddannelse

Ansøgninger der modtages efter ansøgningsfristens udløb kan ikke tages i betragtning.

 

Alle interesserede uanset alder, køn, race, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.

 

Om DTU Diplom
Vi uddanner ingeniører, der gør en forskel i erhvervslivet fra dag ét. Vi har fokus på de resultater, som fremtidens ingeniører skaber, når de er færdige med en uddannelse på DTU. Det vil sige, at vi på DTU Diplom i Ballerup har et tværfagligt og praksisorienteret fokus. Derfor har vi hele tiden erhvervslivet i kikkerten. Vores mål er at levere undervisning til vores studerende baseret på den vigtigste viden fra de klassiske ingeniørdiscipliner koblet med den nyeste teknologi. Vi inspirerer unge mennesker og gør dem parate til deres første arbejde og ikke mindst parate til fremtidens udfordringer.

Om DTU
DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 11.200 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 6.000 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, innovation og forskningsbaseret rådgivning, som bidrager til øget vækst og velfærd. DTU stiller krav og giver muligheder uanset hvor i organisationen, man arbejder. Vi står for høj faglighed, kollegial respekt og ansvarlig handlefrihed.