Årsfesttale 2014

Rektor Anders Bjarklevs tale ved årsfesten på Danmarks Tekniske Universitet fredag d. 9. maj 2014.

Deres excellencer, Minister, kære gæster og kolleger, fantastiske studerende, mine damer og herrer.

Det er mig en stor glæde at byde jer alle rigtigt hjerteligt velkommen til et af årets absolutte højdepunkter på DTU, nemlig vores årsfest, som vi vanen tro afholder i samarbejde med Polyteknisk Forening.

Jeg vil gerne starte med at dele nogle af det forløbne års væsentlige DTU resultater, som tegner et glædeligt billede af et universitet i fremgang. Vi kan glædes over, at studentersøgningen til DTU i 2013 kunne fremvise en stigning på 6% for bachelorstuderende og på 12% for diplomingeniørstuderende i forhold til 2012. Ligeledes er søgningen til kandidatuddannelsen steget med 14% i forhold til året før.

På forskningsområdet har vi ligeledes set en stigning i publikationer på 6% i forhold til 2012, og i Times University Rankings 2013-14 er DTU gået ikke mindre end 32 pladser frem til en plads som nummer 117 i verden – og er dermed det bedst placerede danske universitet på listen.

DTU øgede antallet af aktive aftaler med erhvervslivet med 8% i forhold til 2012, og på Leiden Ranking ligger DTU som nr. 6 i verden målt på erhvervssamarbejde opgjort som sampublikationer med virksomheder.

Endelig kan det fremhæves, at omsætningen af forskningsbaseret rådgivning i forhold til internationale myndigheder steg med 19% i forhold til 2012.

Der er dog endnu et par tal, som det i relation til stigende studentertal er væsentligt at fremdrage. Det er nemlig vigtigt at slå fast, at beskæftigelsesudsigterne fortsat er rigtigt gode for ingeniørerne. Dette udsagn er bl.a. baseret på Danmarks Ingeniørforening IDAs prognoser fra 2011, som peger på, at Danmark i 2020 vil mangle ikke mindre end 13 tusinde ingeniører.

Når vi ser på DTUs udvikling, er der også nogle endnu mere håndgribelige indikatorer at fremhæve. Og for alle jer, der har jeres daglige gang på DTU, og også for vores gæster, der naturligt kommer her med lidt større mellemrum, er vores omfattende byggeaktiviteter en både nærværende – og en gang imellem sikkert også lidt udfordrende – faktor i  mødet med campus. For der sker heldigvis en hel masse i disse år. Vi har fået færdiggjort vores nye undervisningsbygning 127. Det første store skridt er taget i forhold til vores nye store Life Science og Bioengineering byggeri, der i 2016/17 vil samle vores Fødevareinstitut, Veterinærinstitut og institut for Aquatiske ressourcer. Jeg synes, at det er værd at understrege, at forskere og studerende hermed ikke alene får adgang til state-of-the-art faciliteter, men DTU bidrager også til nyt bæredygtigt byggeri.

Gennem de opnåede resultater og via satsningen på nye byggerier vil DTU også videreudvikles som en attraktiv samarbejdspartner for internationale allianceuniversiteter, og vi vil fortsat kunne være til gavn for Danmark ved at tiltrække dygtige danske såvel som udenlandske studerende.

Vi kan bestemt også glæde os over en yderligere styrkelse af samarbejdet med DTUs allianceuniversitet KAIST i Korea, og vi har fået etableret nye fælles masteruddannelser sammen med vores Nordic5Tech partnere. Ligeledes har DTU sammen med Eurotech partnerne styrket de fælles initiativer og tilstedevær i EU sammenhæng.

Vi tror på vigtigheden af, at DTUs studerende udvikler deres internationale relationer tidligt i deres karriere, og alle nye DTU studerende opfordres til at tage et semester i udlandet.

Og hvordan ser det så ud med vores studerendes lyst til at rejse ud? Vi kan faktisk melde, at mere end 450 DTU studerende uddannede sig ved et partneruniversitet i 2013, hvilket var en stigning på 51% i forhold til året inden.

Vi har også på DTU fejret åbningen af vores Climate-KIC: DTU er vært for det nordiske Co-Location Center inden for denne europæiske platform for innovation i en stærk partnerkreds omfattende virksomheder og andre universiteter. Climate-KIC’en har fokus på markedsnære løsninger til de udfordringer, som klimaforandringerne medfører for samfundet. Løsninger baseret på innovation, uddannelse og entreprenørskab – og her vil vores studerende få mulighed for at kombinere deres faglige ekspertise på tværs af fag og landegrænser og byde ind på udviklingen af det fremtidige bæredygtige samfund.

Der er således mange positive aspekter at glæde sig over, når det drejer sig om DTUs internationale samarbejde. Men selv på en glædensdag kan man tage varsel af truende skyer i horisonten – og der er desværre et par af slagsen, der meget vel kan udfordre vores studerendes motivation til at tage på udlandsophold.

Danmark har fået en Fremdriftsreform. Grundtanken bag denne er, at man fra politisk side har et ønske om, at de studerende skal komme hurtigere og bedre igennem uddannelsessystemet, og således hurtigere blive klar til et job på arbejdsmarkedet. Disse synspunkter kan vi sagtens forstå, og vi vil fra DTUs side også arbejde målrettet på at hjælpe vores studerende bedst muligt gennem studiet. Vi er også optimister, og derfor tror vi også, at det er realistisk, at DTUs civilingeniørstuderende kan afkorte deres normerede femårige uddannelse med 2,4 måned i gennemsnit, sådan som det er ønsket fra ministeriets side.

Det vi imidlertid har meget sværere ved at forstå, er den meget høje grad af detailstyring, som er fulgt med implementeringen af Fremdriftsreformen. 
Her kan jeg blot fremhæve nogle enkelte aspekter, såsom at vi på DTU skal gennemføre langt over 500 ekstra årlige eksaminer, få uger efter, at nogle må have fejlet et forsøg på at bestå. De ekstra eksaminer skal erstatte vores velfungerende system, hvor man efter et halvt år fik en ny chance. Endnu mere vanskeligt er det at forstå, at studerende - der måske har haft en lidt vanskelig start med deres studier - ikke alene skal tage samtlige dumpede fag om det efterfølgende semester, men samtidigt skal have fuldt nyt pensum. Det er vi overbeviste om hverken fremmer studieglæden eller øger chancen for at studierne faktisk gennemføres.

Problemet ved denne type detailstyring er, at man tvinger universiteterne til at bruge betydelige ekstra kræfter på generelle tiltag, som ikke har afsæt i egne uddannelser, vilkår, eller for den sags skyld tilstedeværende problemer. Hermed vil initiativerne med stor sandsynlighed virke dårligere, end hvis universiteterne hver især kunne tage afsæt i konkrete forhold og egne, reelle problemer.

Jeg vil gerne understrege, at der ikke er noget vi hellere vil fra DTUs side end at være med til at løse de samfundsmæssige udfordringer, men vi tror ikke på, at man får de bedste løsninger ved at bredmedicinere hele sektoren over en kam.

Det er langt bedre, hvis man identificerer lokale udfordringer, og så stiller krav til os om selv at finde løsningerne – løsninger, der langt bedre kan begrænse studenterfrafald, løsninger som ikke risikere at skabe manglende mod på at rejse ud, og løsninger, som ikke mindsker mulighederne for at starte egen virksomhed, hvis det er det man ønsker.

Jeg synes i det hele taget, at det er på tide, at vi i Danmark skifter udgangspunkt, når vi taler om de studerende. For at forstå, hvad jeg mener med dette, vil jeg gerne bede jer tænke på, hvordan medierne i det seneste halve år har omtalt vores studenterungdom. Man har kunnet læse og høre, at de studerende er dovne, at de er uselvstændige, eller at de blot prøver ”at slippe over, hvor gærdet er lavest”.

Man siger med andre ord: Studenterne er ikke, hvad de har været! – Og gudskelov for det siger jeg! De er nemlig meget bedre til at håndtere nutidens udfordringer end tidligere tiders studerende. DTUs studerende er både hårdtarbejdende og selvstændige, og så er de mennesker, der på alle måder ønsker at skabe en bedre fremtid for sig selv og for andre gennem en dedikeret indsats med deres studier, gennem studenterpolitiske aktiviteter, fritidsarbejde, fritidsaktiviteter, rejser og meget mere.

Vi skal således væk fra myten om studerende, som nogle, der ikke vil eller ikke kan, og i stedet holde os til realiteterne og glædes os over deres talenter og virkelyst, og støtte dem i at nå deres mål.

Vi kan f.eks. lytte til vores internationale samarbejdspartneres udsagn om DTUs studerende. De siger nemlig: ”Send endelig flere! DTU studerende er fagligt og socialt et kæmpe plus for det universitet de gæster”.

Eller lyt til nogle af vores undervisere, når de siger: Vi har aldrig kunnet ”hælde så meget i hovedet” på dem, som vi kan i dag.

Lige præcis med afsæt i vores studenters store dygtighed vil jeg gerne slutte denne tale med at dele en drøm med jer. Det er drømmen om en nær fremtid, hvor der på ny skabes arbejdspladser i Danmark og Europa – og ikke kun arbejdspladser til ingeniører, men til mange forskellige faggrupper. Det er også drømmen om, at vi i stedet for fortsat at tabe terræn, når det gælder produktionsarbejdspladser, så vender vi udviklingen og skaber helt nye og spændende virksomheder med udgangspunkt i originale idéer.

Pessimisterne vil måske være tilbøjelige til at sige, at det bliver meget svært – for vi har ikke den fornødne iværksætterkultur.

Jeg ser imidlertid et kolossalt holdningsskift netop i disse år. Hvis jeg tænker tilbage på min egen ungdom og mine jævnaldrendes tanker om et fagligt virke, så var ønskerne for næsten alles vedkommende rettet mod at bestride et spændende job i en eksisterende virksomhed. Nu sker der imidlertid noget helt andet; Når jeg på rusturene spørger de nye studerende om de har overvejet at starte egen virksomhed, så er det mellem 1/3 og halvdelen, der uden tøven markerer.

Det mener jeg er noget nær en holdningsmæssig revolution, som viser studenternes store skabertrang – og det kan blive virkeligt stort!

Vi ser allerede forløberne til denne udvikling (Billede 4). Antallet af nystartede virksomheder med afsæt i DTU idéer blev mere end fordoblet fra 2012 til 2013. Der blev således startet 19 nye virksomheder, hvoraf 10 blev skabt af vores studerende, og de 9 blev skabt af DTUs medarbejdere.

Fremtiden er derfor lys; for når forandringens vinde blæser, så bygger DTU’s studerende ikke læhegn; næh, de bygger naturligvis mobile vindmålere – Det var så ét eksempel på produktet fra et af de nye studenter-start-ups :-). De andre er mindst lige så opfindsomme.

Jeg håber således også i år at have delt et billede med jer af et teknisk eliteuniversitet. Et DTU anno 2014, hvor ambitionerne er så store som nogensinde, og hvor resultaterne står mål med disse ambitioner.

Et DTU, hvor seriøse mennesker, virksomheder og offentlige organisationer kan finde en fremstrakt og kompetent hånd, og hvor vi sammen arbejder for at være til sand gavn for samfundet.