Årsfesttale 2016

Rektor Anders Bjarklevs tale ved årsfesten på Danmarks Tekniske Universitet fredag d. 29. april 2016.

Deres kongelige højhed, excellencer, kære gæster og kolleger, fantastiske studerende, mine damer og herrer.

Det er mig en meget stor fornøjelse – sammen med Polyteknisk Forening - at byde velkommen til DTU’s Årsfest 2016.

Mange af Jer har været her før – nogle af Jer er nye. Nogle af Jer ved, hvad årsfesten handler om – for andre er den ny. Fælles er dog nok,
at vi alle forventer, at årsfesten grundlæggende følger skabelonen for sidste år: Det gik jo godt!

Og man kunne sige det samme om DTU: Hvad kan man forvente af et internationalt teknisk eliteuniversitet? Det samme som sidste år?
For det gik jo godt!

Så simpelt er det dog ikke. Heldigvis vil jeg sige.

Der er mange, der med interesse og ambitioner har forventninger til os som universitet – og her er det slet ikke nok at kigge tilbage på sidste års gode resultater. Nye samfundsudfordringer byder sig til: Virksomheder og myndigheder efterspørger mere konkurrencedygtige, mere bæredygtige og mere innovative teknologier. Og DTU leverer - og vi må videre!

Jeg er netop kommet hjem fra en rejse til Korea, hvor jeg deltog i en konference med mere end 40 rektorer fra meget succesrige universiteter fra hele verden. Det absolut mest slående ved alle taler var, at man helt konsekvent peger på den afgørende betydning af det internationale samarbejde: De internationale udfordringer skal vi løse sammen: Internationaliseringen fremmer kreativitet og skaber resultater! Det er de selvsamme erfaringer, vi gør på DTU hver eneste dag!

Teknologi er grundlæggende for vores velfærdssamfund. Teknologi skal løse vores Grand Challenges inden for blandt andet energi, fødevarer, sundhed og klima – og det skal ske i samarbejde med erhvervslivet og industrien.

DTU indtager en særstilling i universitetsverden pga. sit stærke erhvervssamarbejde: Vi er det 6. bedste universitet i verden, når det kommer til at publicere resultater i samarbejde med erhvervslivet og industrien. Det er vidensoverførsel, der er til at tage at føle på!

Og samtidigt har vi en høj – og stadig stigende – citation impact factor – højere end vores internationale alliancepartnere, undtagen EPFL.
Et højt forskningsniveau og et stort erhvervssamarbejde kan sagtens følges ad – det beviser DTU.

Forskningen er grundlæggende: Her sætter vi barren højt for forskere, professorer, lektorer osv. – og med særlige udfordringer til de allerbedste studerende gennem DTU’s krævende honours programmer. Det giver stærke kandidater og ph.d.-kandidater.

Og lad mig slå fast: Vores ph.d.-kandidater har ingen problemer med arbejdsløshed, hverken her i landet eller ved løsning af internationale opgaver. En nylig undersøgelse viste, at trefjerdedele af vores ph.d.-kandidater har arbejde, inden de har graden i hus – og de fordeler sig ligeligt på forskningsinstitutioner og den private sektor.

Internationalisering har mange ansigter: Vi er utroligt stolte af, at vores prorektor Henrik Wegener er blevet udpeget til Europa-Kommissionens nydannede gruppe af uafhængige, videnskabelige rådgivere, Scientific Advisory Mechanism, og sidder som formand. Denne gruppe skal rådgive kommissionen i sager, hvor der er brug for et stærkt videnskabeligt grundlag – f.eks. inden for klima, energi og fødevarer – og dermed styrke EU’s indsats. Dette vil hjælpe med at udnytte vores allerede eksisterende styrker bedst muligt – og med bedst mulig synergi. Det er helt i DTU’s ånd.

DTU leverer! Ja, vi leverer forskningsresultater i verdensklasse! Men vi vil endnu mere!

I de kommende år vil vi gennem vores intensive samarbejde med internationale topuniversiteter og virksomheder arbejde hårdt på at bringe endnu flere projekter og forskningsresultater ud til de danske virksomheder, som arbejder sammen med os.

Når det kommer til vores uddannelser, så går det forrygende. Så er det sagt!

I over et årti er vores optag steget år for år. Sidste sommer havde vi ”Fuldt hus”. Der var med andre ord ikke en ledig studieplads tilbage. Her i foråret har der været rekordstor søgning til vores nye engelsksprogede Bachelor in General Engineering, og ansøgerne fordeler sig – helt som håbet – ligeligt mellem danske og internationale: Internationaliseringen er afgørende for vores fremtidige talenter, konkurrenceevne og vækst.

I al beskedenhed tilbyder vi her på DTU uddannelser af international kvalitet, et fremragende studiemiljø, et mødested, hvor vi tiltrækker talenter fra udlandet – og sender vores egne ud for at få mere viden, mere inspiration med hjem. Det kalder vi eliteuddannelse, en international eliteuddannelse.

DTU leverer! Ja, vi leverer ingeniører af international klasse til de danske virksomheder, men vi vil endnu mere!

Vi vil tiltrække og uddanne endnu flere talentfulde mennesker.

Sammen med andre universiteter, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og organisationer arbejder vi i Engineer the Future for at skabe endnu flere ingeniører – og for at de unge overhovedet har mulighed for at blive ingeniører! Det kræver nemlig et udbud af de rette fagkombinationer i ungdomsuddannelserne! Og dette er desværre ikke givet i dag…

For ingeniørmanglen truer derude i horisonten, truer i det samfund som hviler på teknologiske landvindinger til fortsat værdiskabelse. Og løsningerne er mennesker med stærke kvalifikationer og lysten til at bruge dem! Det er i vores alles interesse.

Sidste år satte vi rekord med 51 start-ups fra DTU: Det glæder mig usigeligt meget, at vi holder, ja overgår, denne rekord med 54 nye start-ups fra DTU i 2015, heraf de 31 fra de studerende: Det er helt og aldeles fremragende gået!

Det er ikke kommet ud af det blå: Vi arbejder hårdt med udviklingen af vores innovative økosystem, i vores undervisning, i DTU Skylab, på vores campusser, og i vores nærmiljø: Her i Lyngby oplever jeg f.eks., at danske og internationale virksomheder flytter tæt på DTU og dermed styrker vidensmiljøet og de åbenbare synergimuligheder, helt i tråd med den internationale udvikling.

SCION DTU er fyldt op, og innovationskonkurrencer med virksomheder, f.eks. Danish Tech Challenge og Open Innovation X, giver udfordringer og muligheder til de studerende – til fælles gavn.

DTU’s innovationsaktiviteter – ude i virksomhederne, vores ideer, patenter og start-ups – er bemærkelsesværdige, også ude i den store verden. Vi er det mest innovative universitet i Norden. Det tiltrækker internationale investorer, forskere og studerende. Hvilket igen styrker DTU og vores aktiviteter.

DTU leverer! Ja, vi leverer innovation og nye arbejdspladser til fremtidens Danmark - men vi vil endnu mere.

Vi vil styrke båndet til virksomheder gennem endnu flere aktiviteter, udvikle vidensmiljøet omkring vores campusser og udbygge samarbejdet med vores kolleger i den offentlige og private sektor!

Et ganske særligt område for DTU er den forskningsbaserede rådgivning, som understøtter, at beslutninger om væsentlige samfundsanliggender træffes på et vidensbaseret grundlag. Vi har et tæt samarbejdet med danske ministerier, men rådgiver også internationalt om bl.a. fødevarer, energi og miljø – områder hvor Danmark traditionelt står stærkt:

Eksempelvis dansk vindenergi er globalt førende – og det skulle den også gerne være i fremtiden. Der er omkring 500 underleverandører, SMV’er, til den danske vindbranche. Gennem samarbejde med forskningsinstitutioner, med DTU, er der oplagte muligheder for at øge disse SMV’ers konkurrenceevne og hermed hele vindindustriens vækstlag. Et vækstlag som vel at mærke også befinder sig uden for hovedstadsregionen – og som inkluderer produktionsarbejdspladser, masser af dem. Anslået arbejder der op til 30.000 personer inden for vindbranchen i Danmark.

En nylig sektorudviklingsrapport i samarbejde med Industriens Fond og VindmølleIndustrien har allerede ført til konkrete samarbejder og indsigter som vil styrke vores konkurrenceevne og position.

Eller hvad med fødevaresikkerhed? Allerede tilbage i midtfirserne startede DTU Veterinærinstituttet, i tæt samarbejde med Fødevarestyrelsen og erhverv, med at opsætte og udvikle testmetoder og igangsætte overvågnings- og kontrolprogrammer for kogalskab. Den udviklede risikovurderingsmodel er nu standardmodellen i EU-lande – og samlet set har denne indsats betydet, at Danmark har været på forkant – og nu per februar 2016 har Danmark som det første EU-land igen fået tilladelse til at eksportere dansk oksekød til Japan.

DTU leverer! Ja, vi leverer forskningsbaseret rådgivning på internationalt niveau - men vi vil endnu mere.

Vi vil arbejde for, at vores nationale rådgivningskompetencer, der allerede i dag er med til at sikre betydelige eksportindtægter til Danmark, også kan komme det internationale samfund til nytte.

Alle DTU’s aktiviteter – al vores samfundsmæssige værdiskabelse hviler på fire søjler: Forskning, uddannelse, innovation og forskningsbaseret rådgivning. Det er fire stærke søjler, som vi konstant arbejder på at gøre endnu stærkere.

Men for at kunne bære, skal selv stærke søjler stå på et fast og stabilt fundament. For et universitet i vores del af verden består dette fundament i meget høj grad af de forudsætninger, som landets Folketing og regering sætter.

Vi skal som samfund – og som universitet – være glade for, at regeringer og Folketing igennem en lang årrække har truffet beslutninger ud fra, hvad vi har oplevet som en fælles forståelse af, at viden og uddannelse er grundlaget for dette lands fremtid.

Vores fundament ser desværre lidt vakkelvornt ud i disse dage…

Dansk forskning og uddannelse står stærkt i dag: Det er resultatet af en lang dedikeret indsats gennem mange år. Men den status kan hurtigt tabes. Den næste generation af forskere kan forsvinde. Hvem ved, hvilken teknik der er afgørende om 10 år? Kan vi fortsætte med vores internationale samarbejde og udvikling, hvis vores studerende ikke tør rejse ud af frygt for at blive forsinkede?

Jeg har sagt: DTU – vi leverer – men vi vil endnu mere!
På samme måde kan man sige: Regeringen leverer!
Ja, de leverer besparelser. Men vil de endnu mere?

Ja, det er selvfølgelig ikke flere besparelser, jeg drømmer om!
Nej, jeg drømmer om investeringer i teknisk videnskab – investeringer dér hvor det virker! Fastholdelse af forskning og uddannelse som grundlaget for Danmark. Jeg drømmer om store forventninger og langsigtede, klare mål!

DTU leverer allerede i dag - men vi forventer endnu mere - af os selv og af landets ledelse!

Mine kritiske bemærkninger skal selvfølgelig ses ud fra en forventning om og tro på, at vores kommentarer er velkomne. Sagen er nemlig den, at vi alle – regering, ministerier og universiteter – grundlæggende arbejder for det samme overordnede mål: Nemlig at skabe den bedst mulige forskning og uddannelse for unge mennesker. Til gavn for Danmark.

Måske er der blot tale om ’et dyk’, en midlertidig rystelse af fundamentet, inden vi retter op, afstiver og bygger videre.

Men, hvis de nuværende besparelser er udtryk for en trend, så risikerer vi at tabe års udvikling på gulvet. Vi risikerer at tabe ny teknologisk udvikling, nye behandlingsformer, nye produktionsmetoder, nye virksomheder, ny viden. Vi risikerer at tabe vækst og velstand.

Det vil gå ud over samfundet, ud over dig og mig.

Og grundlæggende handler det om dig og mig: At vi gennem teknologien bidrager til et bedre liv, et bedre samfund, en bedre verden.

DTU kan og vil være med til at skabe et bedre samfund – hvor teknologisk kreativitet arbejder for mennesker. At være ingeniør handler om mennesker. At gøre verden til et bedre sted. Det er derfor, vi er her.

Lad os gøre det sammen!