Rammeaftale med Miljø- og Fødevareministeriet

DTU løser en række forskningsbaserede opgaver for Miljø- og Fødevareministeriet. Opgaverne bliver udført i regi af en rammeaftale.

DTU leverer uvildig forskningsbaseret rådgivning til MFVM inden for følgende områder:

Kemi og fødevarer:

  • Kemisk produktsikkerhed og GMO
  • Kemisk fødevaresikkerhed
  • Mikrobiologisk fødevaresikkerhed
  • Ernæring

Fisker og akvakultur:

  • Erhvervsfiskeri
  • Akvakultur
  • Rekreativt fiskeri.
  • Klimatilpasning og miljøeffekter.

Miljø- og livcyklusvurderinger:

  • Miljø- og livcyklusvurderinger på affaldsområdet
  • Drikkevand, spildevand og klimatilpasning.

Samarbejdet reguleres af en rammeaftale, der beskriver de overordnede strategiske og organisatoriske forhold for samarbejdet mellem DTU og ministeriet.

Som bilag til rammeaftalen ligger såkaldte ydelsesaftaler (samarbejdsaftaler på institut- og styrelsesniveau) og tilhørende arbejdsprogrammer, der beskriver de konkrete faglige ydelser, som DTU leverer til Miljø- og Fødevareministeriet.

Case

DTU Fødevareinstituttet har de sidste mange år leveret forskningsbaseret rådgivning til Miljøstyrelsen omkring hormonforstyrrende stoffer. Hormoner er blandt andet med til at styre, hvordan et foster udvikles under graviditeten. Udsættelse for hormonforstyrrende stoffer på vigtige tidspunkter under udviklingen kan medføre irreversible skader på fostret, som kan føre til alvorlige helbredseffekter senere i livet. Baseret på mange års forskning, har DTU Fødevareinstituttet rådgivet Miljøstyrelsen om, hvordan man kan sætte videnskabelige kriterier for, hvornår et stof kan anses for at være hormonforstyrrende.

DTU’s rådgivning har også haft indflydelse på EU-niveau. Miljøstyrelsen har bragt DTU Fødevareinstituttets forslag til kriterier til hormonforstyrrende stoffer videre som et vigtigt indspil til Kommissionens igangværende arbejde med den fremtidige håndtering af hormonforstyrrende stoffer gennem EU's kemikalielovgivning, REACH.

DTU har indgået en strategisk rammeaftale med Miljø- og Fødevareministeriet om tilvejebringelsen af uvildig og veldokumenteret beslutningsstøtte til Ministeriet. Aftalen er en fireårige, rullende kontrakt, der genforhandles årligt, så opgavernes indhold og varighed løbende tilpasses Ministeriets aktuelle behov.

Rammeaftalen vedrører veterinærområdet, kemi- og fødevareområdet samt miljø- og livscyklusvurderinger på affaldsområdet.

På veterinærområdet yder DTU forskningsbaseret rådgivning med fokus på alvorlige smitsomme husdyrsygdomme, produktionsbetingede husdyrsygdomme, dyresundhed og antibiotikaresistens.

På kemi- og fødevareområdet rådgiver DTU om kemikalier, genteknologi, kemisk- og mikrobiologisk fødevaresikkerhed, samt om fødevarekvalitet. DTU rådgiver endvidere om det videnskabelige grundlag for de officielle kostråd, om kostens sundhedsmæssige betydning, samt om danskernes fødevareforbrug i almindelighed.

På affaldsområdet rådgiver DTU om livscyklusvurderinger og miljømæssige forhold.

Ud over rådgivningsopgaverne varetager DTU den nationale referencelaboratoriefunktion inden for en lang række dyresygdomme, samt inden for stort set hele det kemisk og det mikrobiologiske område. Endelig varetager DTU en række moniteringsopgaver på vegne af ministeriet.

Rammeaftalen redegør for de overordnede strategiske og organisatoriske forhold for samarbejdet mellem DTU og ministeriet. Som bilag til rammeaftalen ligger såkaldte ydelsesaftaler (samarbejdsaftaler på institut- og styrelsesniveau) og tilhørende arbejdsprogrammer, der beskriver de konkrete faglige ydelser, som DTU leverer til Miljø- og Fødevareministeriet.

Dokumenter (pdf)

Hoveddokumentet om forskningsbaseret rådgivning til Miljø- og Fødevareministeriet med underliggende styrelser (2020-2023)
Rammeaftale MFVM og DTU

Bilag 1/Arbejdsprogram

Kemi og fødevarer

Bilag 2/Ydelsesaftale
Kemi og fødevarer

Bilag 3/Arbejdsprogram
Miljø- og livscyklusvurderinger på affaldsområdet

Bilag 4/Ydelsesaftale
Miljø- og livscyklusvurderinger på affaldsområdet

Bilag 5/Ydelsesaftale
Fiskeri og akvakultur

Kontakt

Henrik Mielby
Teamleder
AFRI
45 25 10 46