Videnskabelig udredning om international viden om indvinding af skifergas

Indvinding af skifergas har i de senere år påkaldt sig stigende interesse internationalt og i Danmark.

På den baggrund har Miljø- og Fødevareministeriet bedt DTU, GEUS og DCE om at indgå en konsortieaftale om at udarbejde en videnskabelig udredning.

Formålet med den videnskabelige udredning er at sætte international viden om indvinding af skifergas i relation til en dansk kontekst.

I udredningen redegøres der for de regionale geologiske forhold i skifergasproduktion i Danmark, boring og effekt af boring og frakturering, og der foretages en analyse af de mulige påvirkninger af miljø og vandressourcer samt landskab og trafik.

På den baggrund gives der indledningsvist en overordnet beskrivelse af skifergas, forventet anvendt teknologi i forbindelse med skifergasproduktion samt en beskrivelse af mulige miljøpåvirkninger og tilgængelige afværgeforanstaltninger.

Den videnskabelige udredning indeholder også en screening af de risici og farer, der kunne være forbundet med skifergasindvinding i Danmark.

Læs udredningen (pdf)

© Denne rapport er behæftet med copyright.
Hvis figurer eller andet materiale anvendes skal den nødvendige kildeangivelse anføres ved en henvisning til denne rapport:
DTU, GEUS, DCE. 2016. Videnskabelig udredning af international viden om skifergas relateret til en dansk kontekst. Kgs. Lyngby: Danmark Tekniske Universitet.

 

Kontakt

Steffen Foss Hansen
Lektor
DTU Miljø
45 25 15 93

Kontakt

Mads H Odgaard
Chefkonsulent
AFRI
45 25 12 48