Spørgsmål og svar vedr mundbind og forsamlingsforbud

Påbuddet om mundbind/visir og det skærpede forsamlingsforbud har naturligvis affødt en del spørgsmål. Herunder er svar på de mest gængse.

Spørgsmål/svar om mundbind

Hvem er omfattet af at skulle bære mundbind/visir på DTU?
I hvilke situationer gælder kravet om mundbind/visir på DTU?

Må man bruge visir i stedet for mundbind?

Skal man have mundbind/visir på, når man sidder ned på fællesarealer?

Gælder kravet om delvist brug af mundbind/visir også for udendørsarealer?

Kan man få gratis mundbind, når det nu er et krav?

Hvad menes der med ’areal med offentlig adgang’?

Er det muligt at aflåse bygninger for at komme uden om kravet om mundbind?

Hvad er konsekvensen, hvis man ikke bærer mundbind eller visir?

 

Spørgsmål/svar om forsamlingsforbud

Hvad skal aflyses og hvor længe?
Betyder det så, at efteruddannelseskurser om aftenen skal aflyses?
Kan man så heller ikke være sammen socialt på campus efter undervisning/arbejde?
Må man arrangere debatarrangementer?
Når  forsamlingsforbuddet er sænket til 10 personer, må man så max forsamles 10 personer på fællesarealerne?
Hvor mange må man samles med socialt uden for DTU?

Spørgsmål/svar om mundbind

Hvem er omfattet af at skulle bære mundbind/visir på DTU?

Enhver, der opholder sig på DTU, er omfattet af de skærpede restriktioner. Alle på DTU skal bære mundbind, når de bevæger sig rundt inden døre på arealer med offentlig adgang.

I hvilke situationer gælder kravet om mundbind/visir på DTU?

Kravet om mundbind/visir gælder, når man bevæger sig inden døre. Dvs. alle fællesarealer, gange, kantiner, tekøkkener, toiletter mv.

Kravet om mundbind/visir gælder ikke ifm undervisningsaktiviteter i holdlokaler, værksteder og laboratorier mv. I de undervisningssituationer, hvor den generelle anbefaling om en meters afstand ikke kan overholdes – f.eks. laboratoriearbejde gælder kravet om mundbind dog som hidtil. Derudover skal undervisere, der underviser mere end to hold i løbet af en dag, bruge mundbind eller visir i undervisningssituationen.

Kravet om mundbind/visir gælder ikke, når man sidder ned i kontorer, mødelokaler, på læsesale, spiser i kantinen eller laver gruppearbejde i et gruppelokale eller tilsvarende rammer. Men mundbindet/visiret skal på, når man går til og fra sin plads på læsesalen, i kantinen, mv.

Kravet om, at man skal holde en meters afstand til andre, gælder i alle situationer – også selvom man har mundbind på.

Må man bruge visir i stedet for mundbind?

I udgangspunktet er det dog mundbind, som er den løsning, DTU centralt peger på. Man må godt bruge visir i stedet for mundbind, hvis der er særlige forhold, der taler for visir (se eksempler nedenfor). Det er op til den enkelte enheds ledelse, i dialog med medarbejderne, at beslutte det. 

Særlige forhold kan være:

- hvis der skal mundaflæses
- hvor det skal bæres i mange timer uafbrudt
- hvis der er gener såsom vejtræknings- eller hudproblemer ved brug af mundbind
- hvis mundbind ikke passer fx pga. stort fuldskæg 

Visir skal dække hele ansigtet (halvmasker anbefales ikke i undervisning-/forskning), have et godt fit til hovedet og er personlige. De bør rengøres efter brug, altid hvis der kommer nys eller host på og mindst en gang daglig.

Skal man have mundbind på, når man sidder ned på fællesarealer?

Som udgangspunkt ja.

Kravet gælder, når de studerende, ansatte eller andre, der opholder sig på DTU, befinder sig på fællesarealer, også når man sætter sig ned på bænke eller sofaer i fællesarealerne.

I de tilfælde, hvor rammerne tillader god plads til at holde afstand, kan man lokalt have indrettet afmærkede mundbind-frie zoner, hvor man sidder ned – f.eks. en opstilling af sofaer/borde på fællesarealer. Det svarer til, at en del af fællesarealet bliver defineret som et studiegrupperum til faglige aktiviteter. Det forudsættes, at området primært bruges til faglige formål.

Gælder kravet om delvist brug af mundbind/visir også for udendørsarealer?

Nej.

Kan man få gratis mundbind, når det nu er et krav?

DTU anbefaler, at man selv medbringer mundbind/visir, da man ikke kan forvente, at de er tilgængelige i alle situationer.

Den lokale ledelse er dog blevet bedt om at sikre, at der er mundbind til rådighed for medarbejdere i løbet af arbejdsdagen.

Økonomisk udsatte borgere kan henvende sig til kommunen for at få udleveret gratis mundbind. Afhængigt af den enkeltes økonomiske omstændigheder kan man eventuelt være omfattet. Dette tilbud er særligt målrettet studerende.

Hvad menes der med ’areal med offentlig adgang’?

Hvis man er sikker på, at kun bestemte personer har adgang til bygningens fællesarealer, så kan det betragtes som aflukket - og ikke offentligt område. Men hvis andre, f.eks. medarbejdere, studerende, konsulenter, håndværkere eller samarbejdspartnere, får adgang til hele eller dele af bygningen bør det betragtes som et areal med offentlig adgang. Hvis man er i tvivl, anbefaler DTU, at man benytter mundbind.

Er det muligt at aflåse bygninger for at komme uden om kravet om mundbind/visir?

Nej. DTU er fuldt genåbnet, og det styrende princip for hele DTU er at leve fuldt og helt op til myndighedernes retningslinjer. Dette kan ikke fraviges ved at lave særlige foranstaltninger for at undgå at blive omfattet af retningslinjerne.

Hvad er konsekvensen, hvis man ikke bærer mundbind eller visir?

Personer, der ikke bærer mundbind eller visir, kan bortvises fra institutionen. Der er dog personer, der er undtaget kravet om mundbind. Kravet om mundbind eller visir gælder således ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

 

Spørgsmål/svar om forsamlingsforbud

Hvad skal aflyses og hvor længe?

Arrangementer, der primært har et socialt formål, aflyses. Anbefalingen har været gældende for DTU siden 18. september og er nu forlænget til den 2. januar 2021. Derudover aflyses arrangementer med overnatning, som f.eks. studieture. Undtagelsesvis kan arrangementer med primært fagligt formål og overnatning finde sted, hvis det sker i for arrangørerne vante rammer, og hvis arrangørerne kan sikre, at arrangementet opfylder sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Faglige arrangementer skal holdes i dagtimerne.

Betyder det så, at efteruddannelseskurser om aftenen skal aflyses?

Efter - og videreuddannelsesaktiviteter på DTU må fortsat gerne holdes om aftenen. Almindelig undervisning på ordinære uddannelser kan også foregå om aftenen.

Kan man så heller ikke være sammen socialt på campus efter undervisning/arbejde?

Anbefalingen gælder egentlige sociale arrangementer. Man må gerne benytte fællesarealerne på campus til f.eks. at sidde og tale sammen – naturligvis med overholdelse af afstandskrav og brug af mundbind.

Må man arrangere debatarrangementer?

Man må gerne arrangere debatarrangementer, da det er et fagligt arrangement. Det anbefales, at faglige arrangementer afholdes i dagtimerne.

Når  forsamlingsforbuddet er sænket til 10 personer, må man så max forsamles 10 personer på fællesarealerne?

DTU er undtaget fra forsamlingsforbuddet generelt. Undtagelsen gælder aktiviteter, der knytter sig til DTU’s kerneopgaver. Almindeligt socialt samvær på DTU er en del af vores kerneopgaver – og er således også undtaget forsamlingsforbuddet.

Hvor mange må man samles med socialt uden for DTU?

Med de nye restriktioner, der gælder fra den 26. oktober til den 22. november 2020, anbefales det:

- at der max forsamles 10 personer i private hjem

- at man max har social kontakt med 10 forskellige personer (ud over husstand/studie/arbejde/fritidsaktivitet).