Thomas Fruergaard Astrup

Thomas Fruergaard Astrup

Professor

DTU MILJØ
Institut for Vand og Miljøteknologi

Danmarks Tekniske Universitet

Bygningstorvet

Bygning 115, rum 043

2800 Kgs. Lyngby

Tlf.
Fax 45 93 28 50
E-mail thas@env.dtu.dk
ORCID 0000-0002-2853-1001

Få tilsendt vCard på e-mail.

Profil
Kurser
Nyheder
LoadingText

Profil

Nøgleord Affaldskarakterisering | Udvaskning af affald | Ressourcekvalitet | livscyklusvurdering | Genanvendelse | Energiressourcer | Affald | Ressourcer

Thomas Fruergaard Astrup forsker inden for affald og ressourcer, herunder miljørigtig genanvendelse og udnyttelse af ressourcer i affald fra husholdninger og industri. Forskningen har fokus på miljøaspekter i relation til ressourcer og ressourcehåndtering i samfundet, med hovedvægt på:

 • Materialeressourcer, f.eks. metaller, mineraler, materialer
 • Energiressourcer, f.eks. faste og flydende brændsler, el og varme
 • Ressourcekvalitet, f.eks. tilstedeværelse af kritiske stoffer i affaldsmaterialer

Følgende er eksempler på forskningsområder:

 • Fysisk-kemisk karakterisering af affald, restbiomasse, og sekundære ressourcer
 • Kortlægning af miljøfremmede stoffer i genanvendelige materialer
 • Udvaskning og frigivelse af stoffer fra affaldsmaterialer
 • Kortlængning af emissioner fra håndtering, behandling, opgradering og endelig udnyttelse af affaldsmaterialer og sekundære ressourcer
 • Livscyklusvurdering af affaldssystemer, affaldsteknologier, genanvendelse, nyttiggørelse
 • Livscyklusvurdering af energisystemer, energiteknologier, biobrændsler, bioraffinaderier, udnyttelse af biomasseressourcer
 • Samfundsøkonomisk vurdering (life cycle costing) af affaldssystemer
 • Masse- og energistrømsanalyse i relation til affald, biomasse og ressourcesystemer

Thomas Fruergaard Astrup samarbejder med offentlige myndigheder, private virksomheder og forskningsinstitutioner, og har stor erfaring som leder af en lang række forskningsprojekter med både national og international deltagelse. Thomas Fruergaard Astrup er formand for Teknisk Råd og medlem af bestyrelsen for Dansk Kompetancecenter for Affald (DAKOFA), medlem af evalueringsudvalg for udvikling af miljøvenlige elteknologier (Energinet.dk). Thomas Fruergaard Astrup er leder af DTU Miljø's sektion for Residual Resource Engineering og medlem af Instituttets Executive Board.

Se profil og cv i DTU Orbit...