Tilmelding til kurser

Som gæstestuderende tilmelder du dig kurser ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema.

Hvis du er ph.d.-studerende, skal du benytte skemaet for gæste-ph.d.-studerende.

Tidsfrister for kursustilmelding

Fristerne for tilmelding til kurser på DTU ligger fast:

Efterårssemesteret:

 • 13-ugers periode: 8 juli - 5. august
 • 3-ugers periode januar: 15. november - 1. december

Forårssemesteret:

 • 13-ugers periode: 5. december - 5. januar
 • 3-ugers periode juni: 1. maj - 15. maj
 • 3-ugers periode juli: 1. maj - 15. maj
 • 3-ugers periode august: 1. maj - 15. maj

Find kurser

Du kan se udbuddet af kurser i DTU's Kursusbase.

For hvert enkelt kursus findes en detaljeret beskrivelse af det faglige indhold. Af kursusbeskrivelsen fremgår også, hvilke faglige forudsætninger der kræves, og der er kontaktoplysninger til underviseren, hvis du har brug for at vide mere.

Adgangskrav

Alle, der opfylder DTU-uddannelsernes almindelige adgangskrav, kan umiddelbart blive indskrevet som gæstestuderende på DTU. Hvis du har opnået tilsvarende kvalifikationer på andre måder, har du dog også mulighed for at blive indskrevet.

For at kunne blive indskrevet som gæstestuderende på DTU skal du indsende en forhåndsgodkendelse. Forhåndsgodkendelsen er et dokument fra din egen uddannelsesinstitution om, at de kurser, du ønsker at tage, kan meritoverføres til din uddannelse. Du er først endeligt tilmeldt kurser som gæstestuderende, når du har indsendt din forhåndsgodkendelse.

Nogle af DTU's kurser har deltagerbegrænsning. Det fremgår af kursusbeskrivelserne i kursusbasen. Som gæstestuderende kan du kun få plads på sådanne kurser, hvis det efter tilmeldingsfristen viser sig, at kurserne ikke er fyldt op af DTU's heltidsstuderende. Du skal desuden være opmærksom på, at du som gæstestuderende kun kan søge om at blive optaget på kurser, hvor der i kursusbeskrivelsen er anført "Kurset udbydes under tompladsordningen".

Pris

Som gæstestuderende skal du ikke betale for at deltage i undervisningen og gå til eksamen på DTU. Der kan dog være udgifter til materialer. 

Som HD-studerende skal du imidlertid betale for at deltage i undervisningen og gå til eksamen på DTU. Denne regel gælder, selvom kurserne på DTU kan meritoverføres til din HD-uddannelse. Det skyldes, at HD-uddannelsen i forvejen er en del af de videregående uddannelsesinstitutioners tilbud under deltidsuddannelse.

Studieafgift - ikke danske statsborgere

Hvis du ikke er dansk statsborger, og hvis du samtidig kommer fra et ikke-EU/ikke-EØS land, skal du som hovedregel betale studieafgift for de kurser, du ønsker at følge. Studieafgiften bliver opkrævet kursus for kursus, og den er på kr. 950,- pr. ECTS point. 

Du skal sørge for at indsende en kopi af din opholdstilladelse, hvis du ikke er dansk statsborger, og hvis du samtidig kommer fra et ikke-EU/ikke-EØS land.

Nedenstående ikke-EU borgere/ikke-EØS borgere bliver ikke afkrævet studieafgift for de kurser, de tager ved DTU:

 • Studerende, som er udvekslet med danske studerende efter aftale mellem et dansk universitet og et eller flere universiteter i udlandet
 • Studerende med tidsubegrænset eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark
 • Studerende, som har fået tildelt en statsfinansieret friplads med stipendium efter § 19 stk. 6 i lov om universiteter
 • Studerende, som har dobbelt statsborgerskab i både et EU-land/EØS-land og et ikke-EU land/ikke-EØS land

Se oversigten over EU-lande/EØS-lande.

Svar om optagelse

Inden for 3 uger efter tilmeldingsfristen udløb modtager du en mail med besked om, hvorvidt du er optaget på de kurser, du søgte. Mailen vil også indeholde information om studiestarten.

Afmelding af kurser

Ønsker du at afmelde dig kurser, skal du give Studieadministrationen besked via mail gaest@adm.dtu.dk.

Eksamen

Når du er tilmeldt undervisningen, bliver du automatisk tilmeldt eksamen. Du er selv ansvarlig for inden din eksamen at sikre dig, at tilmeldingen er registreret i systemet. Hvis det ikke er tilfældet, skal du give DTU besked via mailen gaest@adm.dtu.dk.

Du kan afmelde dig en eksamen 15 hverdage før første dag i eksamensperioden. Efter afmeldingsfristen tæller tilmeldingen som et eksamensforsøg. Du skal være opmærksom på, at du skal være tilmeldt undervisningen for at kunne gå til eksamen, men du bestemmer selv, om du vil følge undervisningen.

Du har tre på hinanden følgende eksamensforsøg til hvert kursus. Du kan ikke tilmelde dig reeksamen i kurser, du har bestået, dvs. kurser hvor du har opnået bedømmelsen 02 eller derover (7-trins skalaen). 

Du har krav på, at der bliver afholdt eksamen i et kursus, selvom der ikke har været afholdt undervisning i kurset, hvis du er dumpet i kurset i det foregående semester, eller hvis du er registreret som syg ved eksamen i det foregående semester.

Du skal kontakte DTU på gaest@adm.dtu.dk, hvis du vil tilmelde dig reeksamen. 

Tilmelding til reeksamen ligger på fastlagte tidspunkter:

 • Vintereksamen: 15. oktober - 1. november
 • Sommereksamen: 1. april - 15. april