Ph.d.-afhandlingen

Som afslutning på studiet - og inden slutdatoen - afleveres en ph.d.-afhandling, i hvilken den ph.d.-studerende redegør for den videnskabelige opgave og de opnåede resultater. Ph.d.-afhandlingen skal være udarbejdet af den ph.d.-studerende personligt.
 

Det anbefales, at ph.d.-afhandlingen bygges på artikler (delafhandlinger), som ligger inden for den videnskabelige opgaves emne. Disse må dog ikke have indgået i tidligere uddannelsesforløb fx specialet i forbindelse med kandidatuddannelsen. Der vedlægges en sammenfatning, der sætter artiklerne i relation til hinanden og resumerer de opnåede resultater.

Indgår der publikationer, som er udarbejdet af den ph.d.-studerende i fællesskab med hovedvejlederen eller andre, skal afhandlingen være vedlagt medforfattererklæringer fra alle medforfattere til belysning af den ph.d.-studerendes andel af publikationen. Hvis en afhandling imidlertid har mere end tre forfattere kan erklæringen underskrives af et repræsentativt antal af forfattere, jf. § 12, stk. 4 og 5 i Ph.d.-bekendtgørelsen, nr. 1039 af 27. august 2013. Skemaet til medforfattererklæringer findes på DTU Inside (kun adgang for ph.d.-studerende og ansatte ved DTU). En ph.d.-afhandling skrevet som en monografi skal ikke vedlægges medforfattererklæringer.

Et repræsentativt udvalg af forfattere består af

  • medforfatter og/eller hoved-/førsteforfatter (defineres af den ph.d.-studerende
  • 1-2 forfattere (fortrinsvist internationale forfattere/ forfattere, der ikke er vejleder for den ph.d.-studerende)

Afhandlingen skal være på elektronisk form - eventuelt med håndskrevne formler og figurer. Den skal være skrevet på engelsk. Ph.d.-udvalget kan dog efter indstilling fra hovedvejlederen godkende, at den skrives på et andet sprog. Eventuel ansøgning om dispensation fra at indlevere afhandlingen på engelsk skal indgives mindst seks måneder før deadline for indleverering af afhandlingen. Ansøgningen behandles af ph.d.-udvalget.

Særtryk (eller fotokopier) af tidsskriftartikler skal opfylde kravet om, at ph.d.-afhandlingen skal være på elektronisk form.

Ph.d.-afhandlingen skal indeholde både et dansk og engelsk resumé (inkl. titel). (Dette er ikke at forveksle med det Populærvidenskabelige resumé, som skal foreligge i Vejlederudtalelsen.)
 
Ph.d.-afhandlingen skal indeholde oplysning om, hvor ph.d.-studiet er foregået (ph.d.-skole/instituttet og evt. samarbejdspartnere), om finansieringen af studiet og om vejledernes navne og ansættelsessted.
 
Afhandlingens titel

Ph.d.-titler skal være forståelige og interessante for en potentiel læser, samtidig med at de ikke er så generelle og vage, at de gør det uklart, hvad ph.d.-afhandlingen handler om.

Desuden bør titler være præcise og informative. Forkortelser og formler bør undgås, hvor det er muligt. DTU anbefaler ph.d.-studerende at inkludere et par søgeord i titlen, som kan bruges ved søgninger på nettet.

Retningslinjer for at undgå plagiering eller selvplagiering i din ph.d.-afhandling

DTU har som mål at producere forskning af meget høj kvalitet og ønsker at sikre, at alle ph.d.-afhandlinger lever op til de høje standarder for god videnskabelig praksis. Desuden ønsker DTU at sikre, at alle studerende er godt rustet til en videnskabelig karriere. Det vil sige at være fortrolig med værdierne af god videnskabelig praksis i forbindelse med videnskabelig artikelskrivning. Det er derfor vigtigt, at du fuldt ud forstår definitionerne af plagiering og selvplagiering. Disse definitioner samt retningslinjer for, hvordan man undgår plagiering og selvplagiering, findes her.  DTU anbefaler, at du læser og forstår disse retningslinjer.

Selvom du har en god forståelse af, hvad der udgør plagiering og selvplagiering, bør du gøre dig bekendt med retningslinjerne for at sikre, at du fuldt ud forstår, hvordan specifikke regler kan gælde for dig. Hvis du stadig er i tvivl om, hvordan du overholder god videnskabelig praksis, skal du kontakte din vejleder. Hvis du har spørgsmål om dansk lov eller DTU's retningslinjer for plagiering, skal du kontakte DTU's Research Integrity Officer (researchintegrity@adm.dtu.dk) eller juridisk konsulent Susanne Schultz (susc@dtu.dk).

Afleveringen
Nedenstående antal afhandlinger skal som minimum afleveres. Yderligere eksemplarer samt format og trykning af vejledningen skal godkendes af instituttet. Læs mere på DTU Inside om dette.

 
Ph.d.-afhandlingen skal på slutdatoen afleveres som følger:
  • 1 eksemplar afleveres elektronisk på instituttet til ph.d.-sekretæren, som derefter sender den via DTU DOC til Ph.d.-administrationen.
  • 1 eksemplar til vejleder(e).
  • 3 eksemplarer skal overdrages til bedømmelsesudvalget. Vejleder er ansvarlig for, at bedømmelsesudvalget modtager kopi af afhandlingen.

Når bedømmelsesudvalget har afsluttet deres arbejde og er kommet med en positiv indstilling afleveres yderligere eksemplarer til:

  • 1 eksemplar til ordstyrer.
  • 1 eksemplar, som er offentligt tilgængeligt på ph.d.-skolen/instituttet efter annoncering af forsvaret. (Parterne kan indbyrdes aftale, at ph.d.-afhandlingen kan fremsendes i sin fulde form på anmodning fra interesserede).
  • Ph.d.-afhandlingen sendes til Det Kongelige Bibliotek, se www.pligtaflevering.dk. Hvis afhandlingen sendes til trykkeri, sørger trykkeriet for pligtaflevering. Hvis afhandlingen ikke trykkes, skal instituttet sørge for pligtafleveringen. Afhandlingen kan sendes elektronisk til info@netarkivet.dk

Ph.d.-skolen/Instituttet skal desuden sørge for, at afhandlingen uploades til DTU's Bibliotek, som sørger for, at den bliver registreret i OrbitLæs mere i MyPublications Quick Guide.

Hvis en ph.d.-afhandling helt eller delvis skal indgå i en rapportserie, eller på anden måde offentliggøres bredere, skal dette aftales mellem den ph.d.-studerende og ph.d.-skolen/instituttet.

 
Dele af ph.d.-afhandlingen kan i visse tilfælde betragtes som fortrolig af hensyn til en evt. samarbejdende virksomhed. Bedømmelsen og tildelingen af graden skal ske på baggrund af en fuldt offentlig del af ph.d.-afhandlingen, der kan fremstå som en selvstændig delafhandling. Bedømmelsesudvalget foretager alene sin bedømmelse på baggrund af den offentlige del af ph.d.-afhandlingen, ligesom forsvaret alene omhandler denne del.

Patentansøgninger
Indgår der i ph.d.-afhandlingen materiale, som danner grundlag for patentansøgninger, kan offentliggørelsen og forsvaret udsættes 1 måned yderligere. Patentsager skal dog iværksættes så hurtigt som muligt i ph.d.-forløbet og må således ikke udsætte forsvaret unødigt.

 
Universitetet kan i særlige tilfælde beslutte, at en afhandling tages under bedømmelse uden, at forfatteren har gennemført en ph.d.-uddannelse, hvis forfatteren på anden måde har erhvervet kvalifikationer, der kan sidestilles med et ph.d.-forløb.