Bedømmelsesudvalgets sammensætning

Bedømmelsesudvalget består af tre medlemmer (censorer), hvoraf mindst to skal være eksterne, og mindst én af disse skal være fra udlandet. Disse regler gælder medmindre, dette er uhensigtsmæssigt ud fra en faglig betragtning. Den tredje censor kan være fra instituttet eller fra DTU i øvrigt og denne udpeges til formand for bedømmelsesudvalget. Forslaget til censorer fremsendes af vejleder til instituttets ph.d.-sekretær, som lægger det i DTU DOC.

Medlemmerne i bedømmelsesudvalget skal være professorer, docenter, lektorer, seniorforskere eller have tilsvarende kvalifikationer. Professorer emeriti må ikke indgå i bedømmelsesudvalg.

Forslaget skal indeholde oplysninger, der gør det muligt for ph.d.-udvalget at skønne, om der er rimelig sammenhæng mellem ph.d.-studiets emne og censorernes faglige baggrund. Bl.a. skal de foreslåede personers uddannelse, ansættelsessted samt øvrige relevante kvalifikationer oplyses sammen med en oversigt over relevante publikationer (opdateret CV). Censorerne må ikke have publiceret sammen med den ph.d.-studerende. Dette gælder også publikation inden for emner, der ligger ud over emnet for selve ph.d.-afhandlingen.

Forslaget om bedømmelsesudvalgets sammensætning skal før afsendelse forelægges den ph.d.-studerende. Har den ph.d.-studerende ikke indsigelser imod forslaget, oplyses dette sidst i forslaget, der underskrives af den ph.d.-studerende. I modsat fald vedlægges indsigelsen, som indgår i ph.d.-udvalgets beslutningsgrundlag.

Ph.d.-udvalget (formanden) godkender sammensætningen af bedømmelsesudvalget. Dette skal ske senest umiddelbart efter afleveringen af afhandlingen.

Vejledere kan ikke udpeges som medlem af bedømmelsesudvalget, men hovedvejleder deltager i udvalgets arbejde uden stemmeret.

Det påhviler hovedvejlederen/ph.d.-skolen at stå for kommunikationen med bedømmelsesudvalget herunder at sørge for rejseafregning og censorhonorar til eksterne censorer.

Hvis der foreligger usædvanlige forhold, hvor et af bedømmelsesudvalgets medlemmer bliver forhindret i at møde op til forsvaret, kan institutionen efter aftale med den ph.d.-studerende beslutte, at dette kan gennemføres med deltagelse af kun to af bedømmelsesudvalgets medlemmer. Kontoret for ph.d.- og efteruddannelse skal godkende en sådan aftale.