Ph.d.-forsvaret

Pga. situation med Covid-19 er retningslinjerne vedr. forsvaret er blevet opdateret. Disse ligger dog kun i en engelsk version. Så der henvises til ph.d.-vejledningen på den engelske del af hjemmesiden. Derudover henvises der til de mest aktuelle opdateringer på DTU Inside.

Ph.d.-forsvaret finder sted efter bedømmelsesudvalgets afgivelse af den foreløbige indstilling, og senest 3 måneder efter indleveringen af ph.d.-afhandlingen. Dog tidligst 2 uger efter, at bedømmelsesudvalget har afgivet indstilling. I beregningen af tidsfristen indgår juli måned ikke.

Hovedvejlederen aftaler tidspunktet for forsvaret med bedømmelsesudvalgets medlemmer (censorerne) og med den ph.d.-studerende. Forsvaret skal finde sted på DTU.

Ph.d.-skolen offentliggør tidspunktet for forsvaret gennem opslag i "Ingeniøren" (under navnenyt), forsvaret registreres i DTU kalenderen senest 2 uger før forsvaret og det populære resumé sendes til DTU' Afdeling for Kommunikation og Medier (presse@dtu.dk). Derudover skal opslaget sendes til Kontoret for Ph.d.-uddannelse via DTU DOCX, til CAS Serviceafdelingen og til ordstyreren.

Det skal fremgå af opslaget, hvordan et resumé af ph.d.-afhandlingen kan rekvireres, og at et eksemplar af ph.d.-afhandlingen er tilgængeligt til gennemsyn på den pågældende ph.d.-skole.

Hovedvejlederen udpeger en ordstyrer, blandt lektorer og professorer på DTU, til at lede forsvaret. Medlemmer af bedømmelsesudvalget samt hoved- og medvejledere kan ikke udpeges til ordstyrer. En ordstyrertjekliste findes i menuen til højre på siden. Ph.d.-sekretæren på instituttet sørger for, at ordstyrer får:

a) et eksemplar af opslaget angående afholdelse af forelæsningen
b) ph.d.-afhandlingen (inkl. resuméer)

Hele forsvaret må højest tage 3 timer, hvoraf de 45 minutter er afsat til den ph.d.-studerendes selvstændige præsentation af ph.d.-afhandlingens hovedresultater (forelæsningen). Bedømmelsesudvalget forestår bedømmelsen af forsvaret. Forsvaret skal afholdes på engelsk, medmindre der dispenseres fra dette.

Den fastsatte tid på 45 minutter til selve forelæsningen skal overholdes. En væsentlig kortere forelæsning kan medføre krav fra bedømmelsesudvalget om gennemførelse af en ny forsvarshandling. I tilfælde af en væsentlig overskridelse skal ordstyreren skride ind og give mulighed for en meget kort afslutning.

I tilslutning til forsvaret har bedømmelsesudvalgets medlemmer og vejledere ret til at stille spørgsmål til den ph.d.-studerende om det videnskabelige arbejde.

Andre kan ligeledes stille spørgsmål til den ph.d.-studerende om det videnskabelige arbejde. Hvert sådant spørgsmål begrænses tidsmæssigt til 15 minutter inklusive den nødvendige tid til at svare.

Bedømmelsesudvalget skal umiddelbart efter forsvaret afgive indstilling om, hvorvidt ph.d.-graden bør tildeles. Dette er formandens ansvar. Indstillingen skal være begrundet og beror ved uenighed på stemmeflertal. Indstillingen sendes til Kontoret for ph.d.-uddannelse.

Er bedømmelsesudvalgets indstilling negativ, kan ph.d.-skolelederen beslutte, at ph.d.-afhandlingen skal bedømmes af et nyt bedømmelsesudvalg, såfremt den ph.d.-studerende anmoder herom inden for en frist på en uge. Anmodningen sendes til Kontoret for Ph.d.-uddannelse.

Hovedvejlederen får tilsendt skemaer til brug for bedømmelsesudvalgets indstilling sammen med besked om godkendelsen af bedømmelsesudvalget.

I særlige tilfælde kan DTU give den ph.d.-studerende dispensation, således at ph.d.-forsvaret gennemføres med deltagelse af kun to af de tre medlemmer af bedømmelsesudvalget. Kontakt Kontoret for Ph.d.-uddannelse for at ansøge om dispensation.

Hvis det er nødvendigt af hensyn til overholdelse af reglerne om offentliggørelse i lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner eller i lov om arbejdstageres opfindelser eller hvis andre særlige forhold gør sig gældende, kan institutionen beslutte, at forsvaret udskydes 1 måned. En udskydelse af forsvaret forudsætter en gensidig aftale mellem parterne herunder om, hvornår forsvaret kan finde sted.

Yderligere information