Halvårsrapport

Ifølge Ph.d.-bekendtgørelsen skal hovedvejlederen regelmæssigt vurdere, om ph.d.-studiet forløber tilfredsstillende. Ved vurderingen af om forløbet er tilfredsstillende, skal der tages hensyn til dokumenteret sygdom og orlov, herunder barselsperioder. På DTU sker denne regelmæssige vurdering, ved at den ph.d.-studerende og hovedvejlederen hvert halve år udarbejder en halvårsrapport.

Halvårsrapporten er en vurdering af, om der er passende akademisk fremgang i ph.d.-forløbet og en bekræftelse på, at ph.d.-studiet forløber tilfredsstillende og som planlagt i henhold til studie- og projektplanen (evt. vedlagt en godkendt revideret studie- og projektplan). Rapporten er imidlertid også en mulighed for løbende at lave en forventningsafstemning mellem den ph.d.-studerende og vejleder.

Halvårsrapporten udarbejdes i PhDigital, hvor den også underskrives af ph.d.-skolelederen, hovedvejleder og den ph.d.-studerende.

Ph.d.-studerende, som er indskrevet før 1. januar 2017, kan indlevere halvårsrapporten ved at anvende det relevante skema på DTU Inside. Det udfyldte skema sendes til instituttets ph.d.-sekretær.

Hvis ph.d.-studiet ikke forløber tilfredsstillende, skal den studerende gives tilbud om at rette op på forholdet inden for tre måneder - men kun én gang. Den studerende har svarfrist på mindst to uger. Ønsker den studerende ikke at tage imod tilbuddet, skal indskrivningen bringes til ophør ved månedens udgang. Har den studerende taget imod tilbuddet, skal der ved udløbet af de tre måneder foretages en bedømmelse inden en måned. Er bedømmelsen negativ, skal der efter en 14-dages høring træffes afgørelse om afbrydelse af ph.d.-studiet med udgangen af måneden. Denne afgørelse er endelig og kan ikke ankes. For ansatte ved DTU gælder de almindelige fagretslige regler. 

Bemærk at første halvårsrapport skal afleveres allerede 4½ måned efter studiestart. De følgende halvårsrapporter skal indleveres efter:

10,5 måned
16,5 måned
22,5 måned
28,5 måned 
34,5 måned