Bedømmelsesudvalgets indstilling om tildeling af ph.d.-grad

Bedømmelsesudvalgets samlede indstilling tjener flere formål:

  • Den skal danne baggrund for, at de organer, der behandler indstillingen, kan tage stilling til, om forudsætningerne for tildelingen af en ph.d.-grad er opfyldt.
  • Den skal belyse og vurdere de opnåede resultaters videnskabelige niveau og nyhedsværdi.
  • Den skal medvirke til, at ph.d.-studiets indhold og resultater bliver kendt af og formidlet for en bredere kreds.

Bedømmelsesudvalget afgiver en begrundet skriftlig indstilling om, hvorvidt den ph.d.-studerende ved sin ph.d.-afhandling, samt ved den offentlige forsvarshandling, har dokumenteret at opfylde kravene til at få tildelt en ph.d.-grad.

Bedømmelsesudvalgets indstilling foretages på et fortrykt skema suppleret med en uddybende begrundelse for indstillingen (ca. 1 side). Både skema og uddybende begrundelse skal være underskrevet af bedømmelsesudvalget.

Bedømmelsesudvalgets indstilling skal affattes i en passende objektiv form, og det skal tilstræbes, at der i begrundelsen for indstillingen - uanset indstillingens art - tydeligt redegøres for beslutningsgrundlaget, så personer, der ikke er fagkyndige inden for vedkommende område, er i stand til at forholde sig til indstillingen.

Indstillingen kan skrives på et nordisk sprog og/eller engelsk. Ph.d.-udvalget kan dog efter anmodning fra bedømmelsesudvalget godkende, at et andet sprog anvendes. Ph.d.-udvalget skal i givet fald foranledige udarbejdet en dansk eller engelsk oversættelse.

Bedømmelsesudvalget afleverer straks efter forsvaret den samlede indstilling til hovedvejleder, og instituttet sender den derefter via DTU DOC til Kontoret for ph.d.- og efteruddannelse.