Lønforhold for ph.d.-studerende ansat ved DTU

En ph.d.-studerende ansat ved DTU har pligt til at yde den studieindsats, som er beskrevet i studie- og projektplanen. Herudover har den ph.d.-studerende pligt til at udføre arbejdsopgaver for instituttet efter instituttets anvisning i et omfang, der ved ansættelse i tre år svarer til 840 arbejdstimer.
 
Ferie
Der ydes ferie med løn efter ferielovens regler. For nærmere oplysninger om rettigheder og pligter, se cirkulære om overenskomst for akademikere i staten bilag 5 protokollat om ph.d.-stipendiater.
 
Time- og dagpenge
Ph.d.-stipendiater er ikke omfattet af reglerne i overenskomsten om dækning af udgifter i forbindelse med tjenesterejser og om flyttegodtgørelse, se cirkulære om overenskomst for akademikere i staten bilag 5 Protokollat om ph.d.-stipendiater § 10.

Se de aktuelle lønsatser her.