Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskemaet

 1. Anfør navn, adresse, CPR-nummer og nationalitet.
   
 2. Anfør under hvilket ph.d.-udvalg, du ønsker optagelse.
  Anfør instituttets/ph.d.-skolens navn.
  Anfør den planlagte dato for studiestarten (den 1. eller 15. i en måned). Datoen er afgørende for, hvornår studiet starter. Studiet kan ikke starte, før den ph.d.-studerende er fagligt godkendt og finanseringsplanen er godkendt . Beregn 1-2 måneders behandlingstid af ansøgningen.
   
  Ph.d.-studerende kan - efter aftale med hovedvejlederen og instituttet - vælge at lade sig indskrive som deltidsstuderende på 3/4 tid over 4 år med tilsvarende ændring af lønudbetalingen. Vær opmærksom på, at statsborgere uden for Norden/EU/EØS, der ikke har permanent arbejds- og opholdstilladelse i Danmark, ikke kan få ulønnet orlov, eller blive indskrevet på nedsat tid, da de derved mister deres arbejds- og opholdstilladelse.
   
 3. Der ønskes oplysninger om den uddannelsesmæssige baggrund hos ansøgeren:
  • Videregående uddannelse: Universitetets navn (eller andet), dag/mdr./år for uddannelsens afslutning (evt. forventet) eller kandidateksamensbetegnelsen samt karakteroplysninger
  • C.V. (Personlig baggrund).
   
  Der ønskes endvidere fuld klarhed over, hvorvidt ansøgeren tidligere har været indskrevet på en institution (eller flere) som ph.d.-studerende, og hvor mange lønmåneder der her er udbetalt. Foretages der indskrivning til ph.d.-studiet på DTU på grundlag af forkerte oplysninger, forbeholder DTU sig ret til øjeblikkeligt at annullere indskrivningen og inddrage bevilget løn.
  Der kan søges om meritoverførsel af tidligere ph.d.-studium, hvilket anføres i den supplerende ansøgning.  
   
 4. Hvis den studerende skal ansættes på DTU, sættes der kryds ved finansieringskilde: Ph.d.-skole DTU stipendium, ph.d.-skolens egne midler, erhvervsPhD (Innovationsfond Danmark), eksternt.
   
 5. Anfør arbejdstitlen på ph.d.-projektet.
   
 6. Anfør hovedvejleder samt eventuelle projekt- og medvejledere. Er medvejledere placeret uden for DTU oplyses nærmere om cpr. nr., adresse og tlf. for disse i den supplerende ansøgning.
   
 7. Faglig profil til brug for indberetning til Uddannelses- og Forskningsministeriet.