Hovedvejleder og medvejleder

For hver ph.d.-studerende der indskrives, udpeger ph.d.-skolelederen en hovedvejleder, der har ansvaret for den samlede ph.d.-uddannelse. Hovedvejlederen skal være professor, docent, lektor, seniorforsker eller have tilsvarende kvalifikationer og have fast ansættelse på DTU. (Det er ikke tilstrækkeligt at være ekstern lektor).

Hovedvejlederen skal normalt være tilknyttet den ph.d.-skole/institut, der søges ind på. Ligeledes vil de studerende være tilknyttet det ph.d.-udvalg, som betjener den pågældende ph.d.-skole/institut, dog kan ph.d.-skolelederen i særlige tilfælde godkende en hovedvejleder fra en anden ph.d.-skole/institut.

Hvis særlige faglige forhold begrunder det, kan der udpeges en ikke-fastansat hovedvejleder under forudsætning af, at vedkommende er dokumenteret lektorkvalificeret og er fast tilknyttet DTU via en eksternt finansieret ansættelse. For at sikre kontinuitet i ph.d.-studieforløbet skal den ph.d.-studerende, som hovedregel have samme vejleder under hele studieforløbet.

Der skal derudover udpeges én eller flere medvejledere, medmindre dette er uhensigtsmæssigt ud fra en faglig betragtning. Medvejledere skal være kvalificerede inden for det relevante fagområde. DTU anbefaler, at der er maksimalt tre vejledere på et ph.d.-projekt. Hvis der ønskes mere end to medvejledere på et projekt, skal dette være fagligt begrundet.

For erhvervsPhD-studerende under Innovationsfondens ordning skal der udpeges en vejleder både ved universitetet og virksomheden samt en medvejleder fra virksomheden, hvor den ph.d-studerende er ansat. Vejlederne fra virksomheden skal være kvalificeret inden for det relevante fagområde.

Det er hovedvejlederens ansvar at tilse, at den ph.d.-studerende gennemfører sit studium i overensstemmelse med det fastsatte faglige indhold og overholder tidsplanen for studiet.

Hovedvejlederen er således ansvarlig for:

  • udarbejdelse og fremsendelse af en studie- og projektplan.
  • udarbejdelse af halvårsrapporter.
  • udarbejdelse af den afsluttende hovedvejlederudtalelse, som indgår i vurdering af, om afhandlingen kan indleveres.
  • fremsendelse af forslag til medlemmer af bedømmelsesudvalg
  • planlægning og afvikling af forsvaret.

Det er DTU's holdning, at den ph.d.-studerende inddrages i opgaverne omkring studie- og projektplan og halvårsrapporter som led i læringsprocessen.

Det er obligatorisk for DTU-VIP'er at deltage i kurset 'Vejledning af ph.d.-studerende på DTU', før de første gang påtager sig opgaven som hovedvejleder på et ph.d.-projekt. Læs mere om kurset her.