Innovation Pilot

Ligestilling og mangfoldighed

Mangfoldighed, ligebehandling og ligestilling er grundlæggende principper på DTU. 

Vi lægger stor vægt på et anerkende og inkluderende studie- og arbejdsmiljø, og vi forventer, at alle studerende og medarbejdere omgås hinanden med respekt og ligeværdighed, uanset køn, etnicitet, alder, seksuel orientering, kultur, uddannelse, eventuelle handikap og andre forskelligheder.

Mangfoldighed og ligeværdighed er vigtige forudsætninger for, at DTU kan indfri sin ambition om at udføre banebrydende forskning og undervisning på højeste niveau til gavn for samfundet.
DTU’s ligestillingspolitik omfatter såvel studerende som ansatte. Fokus er rettet mod inklusion af alle. Det vil sige, at alle skal opleve, at deres indsats bliver værdsat.

Initiativer

Som universitet har vi et ansvar for at sikre en god kønsbalance, både blandt ansatte og studerende. Vi arbejder med initiativer, der skal tiltrække flere kvindelige studerende og initiativer, der sikrer, at strukturerne i organisationen understøtter en kultur, hvor både studerende og medarbejdere føler sig inkluderet.

DTU har i 2017-18 samarbejdet med flere europæiske partnere om at udvikle en ”Gender Equality Plan”, som skal igangsættes på DTU fra 2019. Målet er at sikre bedre kønsbalance i de ledende stillinger på universitetet samt forbedre studie- og arbejdsmiljø. Det vil vi bl.a. gøre ved at belyse og fjerne barrierer, der forhindrer især kvinder i at gøre karriere; sørge for, at køn er taget i betragtning i forskningsprojekter samt understøtte en anerkendende og respektfuld kultur, der bidrager til individuel og kollektiv trivsel.

Committee for Inclusion and Diversity

I 2015 oprettede DTU en arbejdsgruppe for ligestilling og mangfoldighed, som i dag hedder Committee for Inclusion and Diversity. DTUs rektor er formand for gruppen, der tæller repræsentanter fra universitetets ledelse, videnskabelige, tekniske og administrative medarbejdere og repræsentanter fra DTUs studenterorganisation, Polyteknisk Forening. Gruppen arbejder bl.a. med revision af processer til rekruttering og fastholdelse, lederuddannelse og bevidsthed om bias.

Ligestilling i tal

Som led i arbejdet med at sikre større ligestilling mellem kønnene, følger vi udviklingen i fordelingen af mænd og kvinder blandt DTU’s medarbejdere.

Development in the scientific staff 2012-2017
Ligestillingsstatistik 2012-2017.

“Det eneste rigtige er at handle på problemstillinger relateret til manglende ligestilling og mangfoldighed - uanset om vi gør det for menneskers, forskningens eller innovationens skyld. At gøre dette arbejde til en prioritet i vores organisation og kultur kan ikke ske på et bedre tidspunkt end nu. Opgaven er vigtig for en organisation som vores, der lægger vægt på anerkendelse og gensidig respekt.”
Anders Bjarklev, rektor