Foto: Polfoto

Polyteknikernes kamp mod koleraen

Knap 5.000 mennesker døde i København

En 19-årig tømrerlærling med natlogi i Møntergade stod på Nyholm og arbejdede på en mudderpram, da han den 11. juni 1853 fik koleralignende sygdomstegn. Dette var starten på koleraepidemien i København. Tømrerlærlingen overlevede, men det gjorde 4.737 andre ikke. 

Både læger og fremtrædende polyteknikere søgte at finde frem til, hvordan sygdommen spredtes. Blandt disse var tre kandidater uddannet på Den polytekniske Læreanstalt: Ludvig August Colding, landets første stadsingeniør, Julius Thomsen, senere direktør for Læreanstalten og en af landets mest anerkendte videnskabsmænd, samt C.G. Hummel, også senere direktør for Læreanstalten. De identificerede mulige årsager til koleraen og kom med anbefalinger til at undgå den i fremtiden. 

Man formodede, at koleraen smittede gennem dårlig luft. I ”Om de sandsynlige Aarsager til Choleraens ulige Styrke i de forskjellige Dele af Kjöbenhavn og om Midlerne til i Fremtiden at formindske Sygdommens Styrke” (1853) kom Colding og Thomsen i stedet frem til, at koleraens styrke afhang af befolkningens tæthed og jordens beskaffenhed. Hummel konkluderede to år senere, at dødeligheden var værst i de tætbefolkede slumområder. Begge analyser var baseret på indgående statistisk behandling af forskelligt talmateriale, i Thomsen og Coldings tilfælde suppleret med kemiske jordbunds-, luft- og vandanalyser. I dag ved vi, at kolera smitter gennem drikkevand og mad, der er forurenet med kolerabakterien, så de tre herrer havde kun delvist ret. 

For at ”formindske Choleraens fremtidige Styrke” anbefalede de at udvide byen på sund grund i områder, der gennemstrømmedes af rigelige mængder af frisk luft. Desuden skulle ”Det Offentlige … sørge for et godt Gas, Vand og Cloakvæsen … Vandværkerne skulle forsyne Byen med reent Vand i rigelig Mængde og paa en for Beboerne beqvem Maade.” Analyserne var ikke den eneste grund til udvidelsen af København og etablering af kloak- og vandforsyningsledninger, men eksemplet viser polyteknikernes begyndende indflydelse på og betydning for udviklingen af de moderne byer i Danmark.