Forskere vil sikre ålens fremtid

Interessen for ål er stor. Bestanden er i tilbagegang og ønsket om at kunne reproducere ål vokser. Derfor arbejder førende forskere fra europæiske forskningsinstitutter og akvakulturerhvervet nu i fællesskab på at få ål til at yngle i fangenskab. Resultatet er EU-projektet PRO-EEL med et budget på 5 mio. euro og koordineret af DTU.

Mange fiskearter formerer sig ikke i fangenskab, heriblandt ål. I naturen vandrer den europæiske ål 5-6000 km til Sargassohavet for at gyde. Ålene yngler ikke i vore farvande pga. en hormonal hæmning af deres kønsmodning. I PRO-EEL-projektet hormonbehandles ålene derfor for at stimulere udviklingen af æg og sæd, som derefter indgår i forsøg med kunstig befrugtning til produktion af ålelarver.

 

Formålet med PRO-EEL er at øge vores viden om den europæiske åls forplantningsmønster og udvikle metoder, som kan lede til en stabil yngelproduktion. Dette arbejde omfatter udvælgelse af egnede moderfisk, forbedring af æg- og sædkvalitet, og befrugtningsmetoder samt opdrætsbetingelser for æg og larver.

Målet med forskningen er på sigt at opnå et bæredygtigt opdræt af ål i Europa, hvilket også er et af Europa-Kommissionens erklærede mål på dette område.

 

Reproduktion af ål er en udfordring

”En flaskehals i formeringen af ål i opdræt er vores begrænsede kendskab til ålens forplantningsbiologi” fortæller projektkoordinator Jonna Tomkiewicz fra DTU Aqua. ”Derfor arbejder vi i projektet indgående med at opnå viden om den hormonale regulering, som vi kan bruge til udvikling af behandlingsmetoder”.

Forskerne anvender bl.a. genteknologi og molekylære metoder til at opbygge ny viden. Det omfatter bl.a. udvikling af hormonproducerende implantater og måling af hormonel bioaktivitet. Den udviklede teknologi og de nye metoder skal bidrage til at opnå en stabil og forudsigelig produktion af sunde æg og larver. 

 

Udfordringerne omfatter også etablering af egnede betingelser for larveopdræt og startfodring. Forskerne har særligt fokus på dette trin, fordi det er vanskeligt at finde egnet foder. Både foder og de rette kulturforhold er altafgørende for larvernes videre vækst og udvikling.

 

En stabil produktion af larver og etablering af sunde larvekulturer vil være et stort gennembrud inden for reproduktion af den europæiske ål. Ålens larvefase strækker sig over et år eller mere, så derfor vil projektet ikke direkte lede til glasål, men vil være et vigtigt skridt i retning mod et erhverv, der er selvforsynende med yngel.

 

eel_larvae_web.jpg

Larve af den europæiske ål (Anguilla anguilla), 12 dage gammel og klar til at tage føde til sig.

Foto: Jonna Tomkiewicz, DTU Aqua.

 

Lovende resultater

PRO-EEL er baseret på banebrydende resultater opnået af de forskellige partnere i projektet gennem de seneste år. Det omfatter bl.a. en række DTU-koordinerede forskningsprojekter, hvor det er lykkedes at producere larver, der har levet i op til 21 dage. Larverne gennemlevede dermed blommesækstadiet, hvor de lever af medbragt næring, og nåede dertil, hvor de krævede fodring.

 

Disse resultater udgør grundlaget for forskningen i PRO-EEL og forskergruppen, som omfatter en række af Europas førende eksperter indenfor reproduktion af ål.  Dertil kommer forskere, der bidrager med supplerende viden inden for fisks forplantning og akvakultur generelt.

 

Det er for nylig lykkedes forskere i Japan at gennemføre en fuld livscyklus for den nært beslægtede japanske ål. Resultaterne for denne åleart, som i mange henseender er en model for forplantningen af den europæiske ål, lover godt for mulighederne for fremskridt i PRO-EEL-projektet.

 

Et vigtigt skridt mod bæredygtig akvakultur

PRO-EEL-projektet bidrager til udviklingen af et akvakulturerhverv, som er selvforsynende med åleyngel. Grundlaget for en kommerciel produktion af glasål, er en stabil produktion af larver under kontrollerede forhold. PRO-EEL, som omfatter både en teknologisk udvikling og øget viden om den europæiske åls forplantning, understøtter de igangsatte forvaltningsinitiativer til beskyttelse af bestanden af ål i Europa.

   

eel_aeg450_web.jpg 

Forskere vil opnå ny indsigt i forplantningen af ål ved at anvende moderne teknologi. På billedet ses små, lysende spermatozoer omkring åleæg i mikroskopi (Fluorescensfarvning). Foto: Luz Pérez, ICTA-UPV

 

Yderligere oplysninger:

Projekthjemmeside:  http://www.PRO-EEL.eu

Projektkoordinator: Jonna Tomkiewicz, DTU, jt@aqua.dtu.dk

Projektleder: Oliver Schneider, IMARES: Oliver.Schneider@wur.nl