Grøn omstilling

Fra ubrugeligt plastikaffald til værdifuld olie

Forskere og forretningsfolk har udviklet en teknologi, der kan lave olie af plastikaffald, som ellers ikke kan genanvendes. Olien kan bruges til at lave ny plastik og andre oliebaserede produkter. Teknologien er netop taget i brug i et nybygget kommercielt anlæg på Vestsjælland.

Illustration af et pyrolyseanlæg. Illustrator: Benny Box
Forskningsprojektet RePlastic har fokuseret på at bruge pyrolyse til kemisk genanvendelse af beskidt og blandet plastikaffald. Illustrator Benny Box
Gennem pyrolyse bliver plastikaffald omdannet til en olie, der kan bruges som tilsætning i den petrokemiske industri, hvor den kan erstatte ny råolie.
Gennem pyrolyse bliver plastikaffald omdannet til en olie, der kan bruges som tilsætning i den petrokemiske industri, hvor den kan erstatte ny råolie.

Fra testreaktor til industrielt anlæg 

Da RePlastic blev skudt i gang i januar 2020, var målet at skabe en baggrund for en teknologisk løsning, der kunne kommercialiseres inden for et par år til gavn for samfundets grønne omstilling. Bl.a. med henblik på at tiltrække investorer til projektets primære samarbejdspartner, Waste Plastic Upcycling (WPU), der har specialiseret sig i at omdanne plastikaffald til forskellige olietyper, som industrien kan anvende i produktionen af nye produkter.

Siden er det gået stærkt, for teknologien er skalerbar, og der er efterspørgsel på nye teknologier, der kan håndtere de forskellige fraktioner af vores plastikaffald. Allerede undervejs i forskningsprojektet har WPU fundet investorer, bygget et industrielt pyrolyse-anlæg og ansat medarbejdere. 

”Vores oplevelse er, at der er rigtig stor interesse, både nationalt og internationalt, for robuste og økonomisk attraktive teknologier som WPU’s. Det, at plastikaffaldet ikke skal behandles før pyrolyseprocessen hos os, gør en stor forskel, både økonomisk og i forhold til vurderingen af potentielle miljøpåvirkninger og ressourceforbrug,” siger administrerende direktør i WPU Niels Bagge.

At man kan minimere ressourcekrævende finsorteringer og oprensninger med pyrolyseteknologien, giver den store potentialer for at gøre processen mere bæredygtig. Men præcis hvilken rolle pyrolyseteknologien kommer til at spille i vores affaldssystem i fremtiden, afhænger af mange ting.

”Der er ingen tvivl om, at pyrolyseteknologien giver potentiale for at genanvende noget af det mere vanskelige plastik. I fremtiden vil det ikke være enten-eller: Vi skal sikre, at der er sammenhæng mellem materialevalget i produkterne, håndteringen og forarbejdningen af affaldet i affaldssystemet og genanvendelsen til nye råmaterialer i industrien. Her kan pyrolyse af blandede plastikfraktioner spille en vigtig rolle i materialekredsløbet for plastik,” siger tidligere DTU-professor Thomas Fruergaard Astrup, som har vurderet bæredygtigheden af plastikgenanvendelsen og pyrolyseteknologien i RePlastic-projektet.

Fakta

Én af metoderne til kemisk genanvendelse af plastik er pyrolyse. Ordet pyrolyse kommer af de græske ord for ”ild” (pyro) og ”at spalte” (lysis).

Med pyrolyse opvarmes plastikaffaldet ved høje temperaturer i et iltfattigt miljø, hvorved der sker en forgasning. Denne gas kondenseres, hvorved den bliver til pyrolyseolie. Når der ikke er ilt til stede, undgås en forbrænding af plastikken. Pyrolyse bliver allerede brugt til kemisk nedbrydelse af materialer som træ til trækul eller landbrugsaffald til at producere brændsel.

Pyrolyseolien, som kommer ud af processen, kan bruges som tilsætning til ny plastik eller som bæredygtig tilsætning til brændselsstoffer. Dermed har den potentiale til at supplere eller erstatte fossil olie eller bioolier, som dyrkes på vores landbrugsjord.


Fakta

RePlastic – Thermal recycling of plastic waste reject - arbejder med det mindre rene plastik, som ikke har et mekanisk genanvendelsespotentiale. 

RePlastic er et bredt samarbejde mellem to universiteter, DTU og RUC, og fem industripartnere. Forskningsprojektet er ledet af DTU Kemiteknik og har et samlet budget på 12,7 millioner kroner, hvoraf 8,9 millioner er fra Innovationsfonden.

Den primære samarbejdsvirksomhed er Waste Plastic Upcycling (WPU), der er specialiseret i at omdanne plastikaffald til forskellige olietyper, som industrien kan genanvende i produktionen af nye produkter.

Partnere:

Støttegiver: Innovationsfonden

Varighed: 3 år (01/04/2020 – 31/03/2023)