>

Thomas Fruergaard Astrup

Professor

Thomas Fruergaard Astrup

Institut for Miljø- og Ressourceteknologi

Bygningstorvet

Bygning 115 Rum 043

2800 Kgs. Lyngby

Danmark

45251558

thas@dtu.dk

0000-0002-2853-1001

Affaldskarakterisering Udvaskning af affald Ressourcekvalitet livscyklusvurdering Genanvendelse Energiressourcer Affald Ressourcer

Thomas Fruergaard Astrup forsker inden for affald og ressourcer, herunder miljørigtig genanvendelse og udnyttelse af ressourcer i affald fra husholdninger og industri. Forskningen har fokus på miljøaspekter i relation til ressourcer og ressourcehåndtering i samfundet, med hovedvægt på:Materialeressourcer, f.eks. metaller, mineraler, materialerEnergiressourcer, f.eks. faste og flydende brændsler, el og varmeRessourcekvalitet, f.eks. tilstedeværelse af kritiske stoffer i affaldsmaterialer Følgende er eksempler på forskningsområder:Fysisk-kemisk karakterisering af affald, restbiomasse, og sekundære ressourcerKortlægning af miljøfremmede stoffer i genanvendelige materialerUdvaskning og frigivelse af stoffer fra affaldsmaterialerKortlængning af emissioner fra håndtering, behandling, opgradering og endelig udnyttelse af affaldsmaterialer og sekundære ressourcerLivscyklusvurdering af affaldssystemer, affaldsteknologier, genanvendelse, nyttiggørelseLivscyklusvurdering af energisystemer, energiteknologier, biobrændsler, bioraffinaderier, udnyttelse af biomasseressourcerSamfundsøkonomisk vurdering (life cycle costing) af affaldssystemerMasse- og energistrømsanalyse i relation til affald, biomasse og ressourcesystemer Thomas Fruergaard Astrup samarbejder med offentlige myndigheder, private virksomheder og forskningsinstitutioner, og har stor erfaring som leder af en lang række forskningsprojekter med både national og international deltagelse. Thomas Fruergaard Astrup er formand for Teknisk Råd og medlem af bestyrelsen for Dansk Kompetancecenter for Affald (DAKOFA), medlem af evalueringsudvalg for udvikling af miljøvenlige elteknologier (Energinet.dk). Thomas Fruergaard Astrup er leder af DTU Miljø's sektion for Residual Resource Engineering og medlem af Instituttets Executive Board.