Whistleblower-ordning

DTU’s whistleblower-ordning giver mulighed for i fortrolighed at indberette, hvis du oplever eller har mistanke om uregelmæssigheder eller ulovligheder i forbindelse med dit arbejde på DTU eller dit samarbejde med DTU.

Hvem kan indberette?

Alle ansatte på DTU og alle DTU´s eksterne samarbejdspartnere (og personer ansat hos eksterne samarbejdspartnere).

Hvad kan du indberette?

Du kan indberette, hvis du har viden om eller begrundet mistanke om alvorlige forhold.

Alvorlige forhold omfatter eksempelvis:

 • Strafbare forhold, så som misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri, bestikkelse, tilsidesættelse af tavshedspligt mv.
 • Anden form for lovovertrædelse, eksempelvis af forvaltningsloven, databeskyttelseslovgivningen, offentlighedsloven eller anden relevant lovgivning.
 • Grove eller gentagne overtrædelser af vigtige interne retningslinjer så som retningslinjer og politikker om tjenesterejser, gaver, habilitetsforskrifter, regnskabsaflæggelse mv.
 • Grove personrelaterede episoder på arbejdspladsen, eksempelvis grov mobning og chikane, vold, fysiske og seksuelle overgreb samt tilsvarende.

Forhold af ”mindre” alvorlig karakter, som samarbejdsvanskeligheder, inkompetence, sygefravær, rygning, alkoholmisbrug mv. er ikke omfattet af whistleblower-ordningen. Den type forhold håndteres i dialog med nærmeste leder, personale-/HR-afdeling eller tillidsrepræsentant.

Sådan indberetter du

Sørg for, at din indberetning indeholder alle væsentlige oplysninger og fakta, som:

 • Hvad drejer indberetningen sig om
 • Hvem er involveret i det forhold, som indberetningen vedrører
 • Hvor og hvornår er handlingen foregået/foregår
 • Hvor store værdier er der omfattet af forholdet
 • Hvordan er indberetteren kommet i besiddelse af oplysningerne.

Benyt gerne skema til indberetning.

Hvis du ikke har alle oplysninger, er det vigtigt, at du ikke selv begynder at undersøge sagen nærmere, da du risikerer at ødelægge eventuelle beviser. Indberet hellere forholdet på et mindre sikkert grundlag.

Du kan indberette til whistleblower-ordningen på følgende måder:

 • Via mail til: wbdtu@dtu.dk
 • Via telefon: 93 51 00 01
 • Via brev:
  DTU
  Anker Engelundvej 1
  2800 Lyngby
  Att. : DTU´s whistleblower-enhed

Kan man indberette anonymt?

Det er muligt at indberette anonymt.

DTU opfordrer dog til, at man oplyser navn og andre kontaktdetaljer ved en indberetning, så det er muligt at stille uddybende spørgsmål.

DTU beskytter personer, der benytter sig af whistleblower-ordningen, og eventuelle repressalier vil blive indberettet til DTU´s HR funktion.

Hvordan behandles en indberetning?

 1. Du modtager en kvittering for din indberetning hurtigst muligt inden for 7 dage.
 2. Det vurderes om sagen skal behandles eller afvises.
 3. Er der grundlag for sagsbehandling, iværksættes en undersøgelse.
 4. Hvis undersøgelsen afdækker kritisable forhold, kan det eksempelvis føre til politianmeldelse, ansættelsesretlige reaktioner eller kontraktretlige konsekvenser.
 5. Som indberetter vil du blive orienteret om sagens behandling og resultat senest tre måneder efter indberetningen – fristen kan forlænges til seks måneder, og orienteringen kan være begrænset af regler om tavshedspligt mv.

Hvordan underrettes den indberettede?

Den person som en indberetning handler om, vil normalt blive underrettet, når eventuelle beviser er sikret.

En indberetning til DTU´s whistleblower- ordning er ikke omfattet af retten til aktindsigt efter offentlighedsloven eller Miljøoplysningsloven. I forhold til reglerne om partsaktindsigt og partshøringer har den berørte part ikke ret til at blive gjort bekendt med whistleblowerens identitet eller andre oplysninger, som direkte eller indirekte kan afsløre whistleblowerens identitet.

Status på Whistleblower-ordningen

DTU etablerede den 1. januar 2021 en whistleblower-ordning. I 2021 har whistleblower-enheden samlet modtaget 2 indberetninger, som har vedrørt en mulig tilsidesættelse af interne retningslinjer samt samarbejdsvanskeligheder af mere alvorlig karakter. Begge indberetninger er blevet realitetsbehandlet og er afsluttede. Ingen indberetning har givet anledning til en politianmeldelse.

I 2022 har whistleblowerenheden modtaget 2 indberetninger. Den ene indberetning vedrørte tilsidesættelsen af interne retningslinjer. Indberetningen blev afvist, som hørende under whistleblower-ordningen, men håndteret på anden vis. Den anden indberetning vedrørte chikanøs adfærd og misbrug af betroet stilling. Indberetningen blev realitetsbehandlet og afsluttet. Indberetningen gav ikke anledning til politianmeldelse.

Læs mere

Se retningslinje for Whistleblower-ordningen på DTU.

Danmarks Tekniske Universitet
Anker Engelunds Vej 1
Bygning 101A
2800 Kgs. Lyngby