Tv-overvågningspolitik

Formål

Formålet med tv-overvågningen (TVO) er at forebygge kriminalitet, såsom indbrud og hærværk, og bistå Politiet med efterforskning af kriminalitet.

1.0 Overvågede områder & oplysningspligt

DTU overvåges primært, men er ikke begrænset til, fælles arealer og større under-visningsrum indvendigt, og der er opsat skilte ved indgange til bygningerne. Ved udvendig overvågning anses pligten for tydelig information/skiltning at være op-fyldt ved, at kameraer er synlige. Denne TVO-politik er tilgængelig på DTU’s hjemmeside og via DTU’s intranet. 

1.1 Anvendte paragraffer

DTU følger reglerne i tv-overvågningsloven og reglerne i persondataforordningen og databeskyttelsesloven. Efter reglerne i persondataforordningens artikel 14, skal DTU som dataansvarlig informere de overvågede personer om deres rettigheder i forbindelse med behandlingen af oplysningerne.
DTU optager og behandler overvågningsbilleder med hjemmel i persondataforord-ningens artikel 6, stk. 1, e.

1.2 Behandling og opbevaring

DTU behandler overvågningsbilleder fortroligt. Overvågningsbillederne vil blive behandlet og opbevaret i universitetets overvågningssoftware (Milestone) og kun særligt udpegede medarbejdere har adgang til billederne. Overvågningsbilleder opbevares af DTU i op til 30 dage, dvs. optagelsesdagen og de efterfølgende 29 dage. Overvågningsbillederne slettes af systemet automatisk når de er 30 dage gamle eller når lagerplads er opbrugt og de derfor bliver overskrevet af nyere overvågningsbilleder. Der tages ikke backup af overvågningsbilleder. 

Hvis DTU modtager en anmodning om indsigt, efter persondataforordningens artikel 15 og databeskyttelseslovens § 22, i overvågningsbillederne, vil de om-handlede overvågningsbilleder først blive slettet, når anmodningen om indsigt og en eventuel klagesag er færdigbehandlet. Herefter vil overvågningsbillederne blive slettet.

1.3 Videregivelse af overvågningsbilleder

Overvågningsbilleder bliver ikke videregivet til andre, medmindre DTU modtager en anmodning om videregivelse af overvågningsbilleder og videregivelsen kan ske efter reglerne i tv-overvågningslovens § 4c. 

Efter tv-overvågningsloven kan DTU videregive overvågningsbilleder, hvis et af følgende er opfyldt: 

  • Personen på overvågningsbilledet har givet samtykke.
  • Det er i en lov pålagt DTU at videregive billederne.
  • Politiet anmoder om udlevering af billederne med henblik på opklaring af kriminalitet.

1.4 Dataindsigt

Personer, hvis færden er optaget af et tv-overvågningskamera, kan rette henven-delse til DTU med henblik på at få kopi af de overvågningsbilleder, ved en sådan-ne henvendelse skal universitetet som minimum have kopi af offentlige identifika-tionspapirer med billede, f.eks. kopi af pas, samt et tidsrum (inden for 1 time) hvor det forventes at personen optræder på overvågningsbilleder.

1.5 Berigtigelse af oplysninger

Hvis den registrerede person mener, at der er registreret forkerte oplysninger, kan man bede universitetet om at berigtige oplysningerne. Det vil sige, at universitetet retter oplysningerne eller noterer, at oplysningerne er forkerte og registrerer de rigtige oplysninger. Den registrerede person har krav på, at den dataansvarlige ser bort fra oplysningerne indtil, det er afgjort, hvilke oplysninger, der er rigtige. Regi-strerede personer har også krav på, at universitetet ikke bruger oplysningerne, hvis der ikke længere er behov for dem.

1.6 Dataansvarlig

DTU er den dataansvarlige.

1.7 Databeskyttelsesrådgiver

DTU har en databeskyttelsesrådgiver, som registrerede personer kan
kontakte, hvis de har spørgsmål om behandlingen af oplysningerne om dem. Du kan kontakte DTU’s databeskyttelsesrådgiver på adressen gdpr@dtu.dk 

1.8 Klage til politiet og til Datatilsynet

Registrerede personer kan klage over behandlingen af overvågningsbillederne til Datatilsynet ved at skrive til dt@datatilsynet.dk.

Klage over opsætningen af tv-overvågningskameraer kan indbringes for politiet.

1.9 Ikrafttrædelse

Politik for Tv-overvågning er godkendt af Campusdirektør Anders B. Møller den 19. januar 2022