Rammeaftale med Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

DTU løser en række forskningsbaserede opgaver for MIM og FVM. Opgaverne bliver udført i regi af en rammeaftale.

DTU har indgået en strategisk rammeaftale med Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om tilvejebringelse af uvildig og veldokumenteret beslutningsstøtte til ministerierne. Rammeaftalen beskriver de overordnede strategiske og organisatoriske forhold for samarbejdet mellem DTU og ministerierne. Aftalen er en fireårig rullende kontrakt, der genforhandles årligt, så opgavernes indhold og varighed løbende tilpasses ministeriernes aktuelle behov.

Som bilag til rammeaftalen ligger såkaldte ydelsesaftaler (samarbejdsaftaler på institut- og styrelsesniveau) og tilhørende arbejdsprogrammer, der beskriver de konkrete faglige ydelser, som DTU leverer til Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

DTU leverer uvildig forskningsbaseret rådgivning til Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri inden for følgende områder:

Kemi og fødevarer

  • Kemisk fødevaresikkerhed
  • Kemisk produktsikkerhed og GMO
  • Mikrobiologisk fødevaresikkerhed
  • Ernæring og kostens klimaaftryk

Fiskeri og akvakultur

  • Erhvervsfiskeri
  • Akvakultur
  • Rekreativt fiskeri / Lyst- og fritidsfiskeri
  • Klimatilpasning og miljøeffekter

Miljø- og livscyklusvurderinger

  • Miljø- og livscyklusvurderinger på affaldsområdet
  • Drikkevand, spildevand og klimatilpasning

På kemi- og fødevareområdet rådgiver DTU om kemikalier, genteknologi, kemisk- og mikrobiologisk fødevaresikkerhed samt fødevarekvalitet. DTU rådgiver desuden om det videnskabelige grundlag for de officielle kostråd, om kostens sundhedsmæssige betydning og om danskernes fødevareforbrug i almindelighed.

På fiskeri og akvakulturområdet rådgiver DTU om bæredygtig maksimering af udbyttet ved erhvervsfiskeri og sikring af erhvervet, miljø- og rensningsteknologi og recirkulering, rekreativt fiskeri og udnyttelsen af det socioøkonomiske potentiale samt klimatilpasningsløsninger og miljøeffekter. 

På affaldsområdet rådgiver DTU om livscyklusvurderinger og miljømæssige forhold.

Ud over rådgivningsopgaverne varetager DTU den nationale referencelaboratoriefunktion inden for stort set hele det kemisk og det mikrobiologiske område. Endelig varetager DTU en række moniteringsopgaver på vegne af ministerierne.