Hovedresultaterne fra Dimmitendrapporten 2019

Rapporten: "The DTU PhD programme: Results from a survey among PhD graduates and recruiters" er udført af Epinion i marts 2019.

Ansættelse efter ph.d.-uddannelse på DTU

 • I øjeblikket er 96% ansat, mens 2% er selvstændige. Resten er indskrevet i fuldtidsundervisning eller ledige.
 • 57% af de ansatte kandidater arbejder i den private sektor, og 30% er ansat ved et universitet eller en lignende forskningsinstitution.
 • Mange af de ansatte kandidater (52%) arbejder i store virksomheder med mere end 1.000 ansatte, og på arbejdspladser i Region Hovedstaden.
 • De fleste kandidater (63%) er beskæftiget med forskningsopgaver.
 • De fleste kandidater prioriterer generelt at opfylde faglige udfordringer i deres arbejde, men en passende balance mellem arbejde og privatliv og et godt mentalt arbejdsmiljø er også vigtige kvaliteter for de fleste.


Overgangen til arbejdsmarkedet

 • Langt størstedelen oplever en nem overgang til arbejdsmarkedet efter endt fra ph.d.-uddannelse.
 • 68% har allerede fundet job, før de afslutter deres ph.d.-uddannelse.
 • Det første job er typisk uden for universitetet og hovedsagelig i den private eller offentlige sektor. 45% af kandidaterne finder deres første job på et universitet, mens resten (55%) finder deres første job andetsteds (i den private, offentlige eller anden sektor).
 • Næsten halvdelen af kandidaterne (49%) fik deres første job gennem deres faglige netværk.
 • Mange mener, at de generelle ph.d.-kompetencer, de har erhvervet, har spillet en vigtig rolle i deres første beskæftigelse.
 • De virksomheder, der rekrutterer ph.d.-studerende, fremhæver samarbejde, mindre fleksibilitet og frister som nogle af udfordringerne i overgangen til arbejdsmarkedet. Udfordringerne opvejer dog ikke gevinsterne ved at ansætte ph.d.er.
 • Ph.d.-studerende er værdsat for deres fagkundskaber inden for det pågældende felt eller på grund af deres metodekompetencer. Ud over dette er der en indikation af, at personlige kompetencer har betydning.

Forholdet mellem krævede og erhvervede kompetencer

 • Det store flertal af kandidater føler sig godt forberedt på arbejdsmarkedet.
 • Kandidaterne peger især på dyb teoretisk viden, stærke analytiske kompetencer og forskning generelt som områder, hvor de har opnået overlegne kompetencer.
 • Rekrutteringsfirmaerne mener generelt, at de kompetencer, de efterspørger, matches af ph.d.-kandidaternes profiler.
 • Kandidater, der arbejder på universiteter, angiver forskningskompetencer som værende væsentligt mere relevante for deres karriere sammenlignet med kandidater, der arbejder i andre sektorer på arbejdsmarkedet. Dette er i overensstemmelse med, at ph.d.-kandidater ansat ved universiteter udfører opgaver, der minder om det arbejde, de udførte under deres ph.d.
 • Lidt mere end halvdelen af kandidaterne (55%) mener, at det var nødvendigt med en ph.d.-uddannelse til at udføre det første job de havde efter at have indsendt deres afhandling.

Samarbejde med handel og industri

 • Næsten halvdelen af kandidaterne (45%) har samarbejdet med erhvervslivet i forbindelse med deres ph.d.-uddannelse.
 • Samarbejde er et af de områder, hvor et betydeligt antal kandidater finder muligheder for at udvikle deres ph.d.-forløb i forhold til at være bedre rustet til beskæftigelse i erhvervslivet.
 • Rekrutteringsfirmaerne mener generelt, at samarbejde om et ph.d.-projekt bringer ny udvikling og viden til virksomheden til at komme i dybden inden for et felt, hvor der ellers ikke ville være ressourcer eller midler.

Forskningsophold i udlandet

 • Over halvdelen af kandidaterne (59%) har været på udlandsophold eller udført forskning på et andet universitet under deres ph.d.-uddannelse.
 • 74% oplyser, at de har udviklet et internationalt netværk i forbindelse med deres ph.d.-uddannelse.
 • Rekrutteringsfirmaerne mener også, at forskningsbesøg i udlandet bidrager positivt til de ph.d.-studerendes udvikling, især hvad angår modenhed og forståelse for andre kulturer. Desuden anfører rekrutteringsfirmaerne, at et eksternt ophold kan give ny og relevant viden til kandidaterne.
 • Udlandsophold vurderes således positivt af de fleste rekrutteringsfirmaer, men det ses ikke som en afgørende faktor for beskæftigelsen.

Efteruddannelse

 • 19% af ph.d.-kandidaterne har enten afsluttet eller er i øjeblikket i gang med en videreuddannelsesaktivitet.
 • 73% mener, at efteruddannelse er "meget vigtigt" eller "i nogen grad vigtigt" for at sætte dem i stand til at opretholde deres værdi på arbejdsmarkedet.