Sådan er bacheloruddannelsen bygget op

En bacheloruddannelse varer tre år. I løbet af din bacheloruddannelse skal du bestå kurser svarende til i alt 180 ECTS-point, 30 ECTS-point per semester.

Bacheloruddannelsen er sammensat af fire fagblokke:
  • Det polytekniske grundlag
  • Retningsspecifikke kurser
  • Valgfrie kurser 
  • Projekter

DTU’s bacheloruddannelse er sammensat sådan, at du har stor valgfrihed undervejs i studiet. En fjeredel af uddannelsen består af valgfrie kurser, og på den måde kan du skræddersy din uddannelse, så den lige netop passer til dig.

Fagblokke på bacheloruddannelsen: Det polytekniske grundlag: 55 ECTS. Retningsspecifikke kurser: 55 ECTS. Projekter: 25 ECTS. Valgfrie kurser: 45 ECTS.
En bacheloruddannelse er på i alt 180 ECTS-point. Her kan du se fordelingen af ECTS-point på de fire fagblokke.

55 ECTS

Det polytekniske grundlag er en række obligatoriske kurser for alle civilingeniør-studerende på DTU. Det polytekniske grundlag er dit stærke faglige fundament, som du bygger ovenpå i hele din studietid.

På de grundlagsskabende kurser opbygger du stor forståelse for naturvidenskab – kemi, fysik og bioengineering. Du bliver introduceret til matematik og statistik og til at forstå og tænke digitalisering, når du lærer at kode i programmeringssproget Python.

Læs mere om det polytekniske grundlag

55 ECTS

På alle bachelorretninger er der en række kurser, som er specifikke for den pågældende retning.

Retningsspecifikke kurser er med til at sikre, at du får et præcist billede af, hvad f.eks. Life Science og Teknologi eller Byggeteknologi handler om, og hvordan det kan bruges i samfundet.

Vælger du f.eks. Life Science og Teknologi, vil det være kurser som ‘biokemi, ‘molekylærbiologi’ og ‘bioinformatiske metoder’. Vælger du f.eks. Byggeteknologi, vil dine retningsspecifikke kurser bl.a. være ‘byggeteknik’, ‘termisk bygningsfysik’ og ‘betonkonstruktion’.

45 ECTS

Du har rig mulighed for at skabe din helt egen faglige profil som bachelorstuderende på DTU.

I din blok af valgfrie kurser kan du vælge mellem flere hundrede forskellige kurser fra DTU’s kursusudbud, eller du kan tage kurser på et andet universitet – i Danmark eller i udlandet.

Du kan styre din bacheloruddannelse i lige netop den retning, du ønsker, og dermed målrette dine muligheder for valg af kandidatuddannelse.

25 ECTS

løbet af bacheloruddannelsen skal du lave to større projekter. Projekterne er med til både at belyse og samle op på alt det du har lært og giver dig desuden mulighed for at fordybe dig i et emne, du finder spændende.

Det første projekt, fagprojektet, ligger halvvejs i uddannelsen. Ud over at du beskæftiger dig med et fagrelevant emne, så er projektet i sig selv en øvelse i at udarbejde et projekt og
indgå i teamwork.

Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt, hvor du får mulighed for at arbejde kvalificeret med en problemstilling inden for retningens fagområde og bruge en masse af det du har lært i løbet af din uddannelse til at skabe resultater og ny viden.

ECTS-point er den fælles europæiske enhed, som bruges til at angive uddannelsens arbejdsbelastning.

For dig betyder brugen af ECTS-point, at du med dit eksamensbevis i hånden kan dokumentere dine kvalifikationer på en måde, der er forståelig for andre universiteter og arbejdsgivere i både Danmark og udlandet.

Et studieår består af to semestre. På hvert semester har du kurser om forskellige emner.

Arbejdsbelastningen på et kursus beskrives ved hjælp af ECTS-point. 1 ECTS-point svarer til 28 timers arbejde. Et kursus udløser point, når det er bestået. Arbejdsbelastningen dækker over både forberedelsestid, deltagelse i undervisningen samt eksamens- og projektarbejde.

60 ECTS-point svarer til et års fuldtidsstudier.