Analyser om DTU

Forskere og konsulentbureauer publicerer løbende analyser, som belyser betydningen for det danske samfund af DTU’s forskning, uddannelse, erhvervssamarbejde, innovation mv. Har du spørgsmål til indholdet i analyserne, som du kan finde herunder, kan du kontakte DTU's presseservice.

 Forside til "Digitalisering af fjernvarmen"

Digitalisering af Fjernvarmen 
DTU i samarbejde med Gate 21, Københavns Kommune og Region Hovedstaden

Ved dynamisk databaseret fjernvarmedrift udnyttes metoder fra kunstig intelligens til at forudsige varmebehovet i den nærmeste fremtid. På den måde kan forsyningsselskabet styre fremløbstemperatur og tryk præcist i stedet for at operere med en unødvendigt høj margin for at være på den sikre side. Fjernvarme er i forvejen anerkendt som en af de mest rationelle måder at udnytte energiproduktionen på.
Med en optimeret drift vil fjernvarmen stå endnu stærkere som en af de bæredygtige teknologier, der kan sænke udslippene af CO2 og dermed beskytte klimaet. I projektet IDASC (Intelligent Data-anvendelse i Smart Cities) er forskere, virksomheder og myndigheder gået sammen om arbejdet med dynamisk databaseret drift blandt andet gennem en række pilotprojekter.

 Samfundsøkonomien i grønne forskningsinvesteringer

Samfundsøkonomien i grønne forskningsinvesteringer
DAMVAD Analytics, september 2020

Rapporten fokuserer på samfundsøkonomien i grønne forskningsinvesteringer, og opererer med to scenarier – et konservativ og et optimistisk. Rapporten konkluderer, at der er et stort vækstpotentiale for Danmark, hvis der investeres i grøn forskning - i både den offentlige og private sektor - på områderne for smart energi, transport, vindteknologi og energilagring og -konvertering. Med de rette forskningsinvesteringer kan Danmark i 2050 kigge ind i tusindvis af arbejdspladser og en milliard vækst i BNP. Danmark har stærke forskningsmiljøer og industrielle spillere og markedspotentialet er enormt.

 Forside Teknisk forsknings bidrag til opfyldelse af 70%-målsætningen

Teknisk forsknings bidrag til opfyldelse af 70 % - målsætningen

DAMVAD Analytics 2019

Regeringen har fremlagt et politisk forståelsespapir for det fremtidige arbejde i Danmark. Forståelsespapiret inkluderer et mål om reduktion af drivhusgasser med 70 pct. i 2030 i forhold til niveauet i 1990. Her er forskning og i særdeleshed teknisk forskning afgørende. Denne præsentation viser, hvordan den tekniske forskning er med til at reducere CO2 udledninger i forskellige led af samfundet. 

 

Dimmitendanalyse af DTU's civilingeniører og diplomingeniører

DAMVAD Analytics 2019

Dimittendanalysen omfatter resultaterne fra en registerdataanalyse af beskæftigelsesudfald for dimittender fra DTU, herunder andel selvstændige, hvilke brancher de arbejder i, og hvor de geografisk får arbejde. Disse resultater dækker primært dimittender for kalenderårene 2015-2017.

 Damvad analyse 2018

Et dyrt loft

DAMVAD Analytics, oktober 2018

Damvad Analytics har set på udbud og efterspørgsel efter ingeniører og konsekvenser af et loft over optaget af internationale studerende

Analysen viser bl.a. at den demografiske udvikling indebærer at 2.600 ingeniører vil udgå af arbejdsstyrken frem til 2025. Samtidig indebærer de mindre ungdomsårgange 275 færre ingeniører i befolkningen, hvis andelen af en årgang som bliver ingeniører, er konstant.

Et loft over optaget af internationale ingeniør- og IT-kandidater vil samtidig resultere i, at der uddannes 800 færre kandidater om året i 2025, end der ville være blevet uddannet uden et loft. 800 færre internationale kandidater om året svarer til at samfundsøkonomien går glip at 950 mio. kr. for hver dimittendårgang de første 8 år efter dimission.

 Danske Energiforskningsbevillinger

Er den danske styrkeposition inden for energiteknologi udfordret?

DAMVAD Analytics, april 2018

Damvad Analytics har set nærmere på de danske energiforskningsbevillinger og dansk energiforskning siden 2010, samt på eksporten af energiteknologi.

Analysen viser, at der i perioden 2010-16 er sket et fald i de danske energiforskningsbevillinger. I 2010 har Danmark en klar forskningsmæssig styrkeposition inden for energiforskning målt ved specialisering og videnskabelig gennemslagskraft. Denne styrkeposition bliver udfordret i takt med de faldende energiforskningsbevillinger frem mod 2016. I samme periode kan der konstateres et fald i den danske eksport på området.

 

Samfundsøkonomisk regnskab for DTU’s internationale dimittender

DAMVAD Analytics, oktober 2017

Analysen dokumenterer, at de internationale studerende er et stærkt samfundsøkonomisk aktiv for Danmark. Den gennemsnitlige internationale dimittend fra DTU bidrager under studiet og i en periode på otte år efter dimission med 1,2 mio. kr. til samfundsøkonomien. Analysen dokumenterer endvidere, at den gennemsnitlige dimittend har et nettobidrag til statskassen på 500.000 kr. Endelig viser rapporten, at 60 pct. af de internationale dimittender stadig er i Danmark ét år efter dimission. 72 pct. af dem, der bliver i landet, er i fuldtidsbeskæftigelse efter år et.

 Life Science Analysis

Dansk life science under mikroskop

IRIS group, Marts 2017

Analysen giver den første, samlede statistiske belysning af life science-sektoren i Danmark for at skabe større indsigt i sektoren og dens betydning for dansk økonomi velfærd. Desuden bliver Danmarks forskningsmæssige udgangspunkt kortlagt, for at belyse hvor stærkt vi står inden for life science-forskning på danske universiteter, samt hvilken betydning en stærk life science-forskning har for danske life science-virksomheder. Analysen går endvidere i dybden med life science-forskningen på DTU.

 Ingredienser - Sektorudviklingsrapport

Viden er den vigtigste ingrediens

DTU, December 2016

Med afsæt i virksomhedernes ønsker og universitetets egne kompetencer kommer DTU i rapporten med en række anbefalinger. Anbefalingerne er et input til DTU’s egen strategi på området, men forhåbentlig vil de også skabe værdi for industri og myndigheder. Vi håber, at rapporten kan bidrage til, at branchen også fremover kan tegne sig for en imponerende stor andel af verdensmarkedet.

 Forskningssamarbejde med DTU

Økonomisk effekt af forskningssamarbejde med DTU

DTU, April 2016

Rapporten dokumenterer, at DTU har et omfattende samarbejde med private virksomheder, og at der er en positiv effekt af at indgå i et forskningssamarbejde med DTU. Hovedkonklusionerne er, at de virksomheder, der har indgået et forsknings- og udviklingssamspil med DTU har haft en mervækst i omsætning på knap 22 pct., de har skabt flere jobs og investeret mere end sammenlignelige virksomheder. Effektanalysen bygger på registerdata og forskningsbaserede økonometriske modeller

Dimittend- og aftagerundersøgelse for DTU’s 2-årige kandidatuddannelse

Dimittend- og aftagerundersøgelse for DTU’s 2-årige kandidatuddannelse

DTU, Februar 2016

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har i efteråret 2015 gennemført en dimittend- og aftagerundersøgelse blandt dimittender fra DTU’s 2-årige kandidatuddannelse
og deres aftagere. Resultaterne af undersøgelsen vil blive anvendt i DTU’s løbende arbejde med at kvalitetsudvikle kandidatuddannelsen. Uddannelsen giver titlen cand.polyt. (civilingeniør).

Big Data fra jord til bord – Sådan kan Big Data styrke dansk landbrug og fødevareindustri

DTU, oktober 2015

DTU har sammen med SEGES/Landbrug & Fødevarer og DI Digital kortlagt potentialet for innovation og vækst i fødevaresektoren ved at udnytte Big Data. Potentialet er beskrevet i rapporten ”Big Data fra jord til bord”. Konkret er det beskrevet, hvad der skal til for at realisere potentialet i Big Data inden for svineavl, kvægbrug og fjerkræavl. Rapporten indeholder et katalog af mulige forsknings- og udviklingsprojekter og et sæt anbefalinger, der kan accelerere udviklingen af den danske fødevaresektor. Arbejdet er udført med deltagelse af SEGES/Landbrug & Fødevarer og DI Digital og førende eksperter fra DTU Compute, DTU Fødevareinstituttet, DTU Veterinærinstituttet, DTU Systembiologi og DTU Management Engineering.

Udvikling af komponent- og underleverandørerne i den danske vindenergibranche

DTU, september 2015

DTU, Industriens Fond og Vindmølleindustrien har forenet kræfterne om et sektorudviklingsprojekt, der skal medvirke til, at den danske vindbranche også kan være globalt førende i fremtiden - til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark. Projektet ”Udvikling af komponent- og underleverandørerne i den danske vindenergibranche” har identificeret forsknings- og innovationsbehovene hos SMV’erne i den danske vindenergisektor, både off- og onshore og er kommet med forslag til mulige løsninger. Ved at øge vidensniveauet i branchen gennem samarbejde med forskningsinstitutioner, vil SMV’erne i vindbranchen i højere grad være rustet til at imødekomme den stigende globale konkurrence, der er på markedet.

Værdien af DTU-dimittenders virksomheder

Rambøll, september 2014

Analysen af virksomheder etableret af DTU-dimittender i perioden 1992-2010 viser, at der i gennemsnit i perioden etableredes 131 virksomheder om året. I 2010 eksisterede der i alt 817 virksomheder i Danmark, som er grundlagt efter 1992 af en DTU-dimittend. Omsætningen i disse virksomheder var i 2010 på ca. 3,8 mia. kr. En desk research af virksomheder etableret af en DTU-dimittend før 1992 viser, at omsætningen i disse virksomheder beløber sig til mindst 82 mia. kr. om året (2010-tal). Den samlede omsætning i virksomheder etableret af en DTU-dimittend er således på mindst 86 mia. kr., hvilket svarer til ca. 5 pct. af BNP.

Forsknings- og erhvervsmæssige styrkepositioner i den danske vindenergisektor

Damvad, maj 2014

Rapporten dokumenterer, at Danmark har en markant forskningsmæssig styrkeposition inden for vindenergiforskning, både hvad angår antallet af videnskabelige publikationer og kvaliteten af forskningen. Rapporten dokumenterer endvidere, at Danmark i 2012 fortsat har den mest markante erhvervsmæssige styrkeposition inden for vindteknologiske løsninger i EU. Endelig viser DAMVAD’s rapport, at flere lande udfordrer den danske forsknings- og erhvervsmæssige styrkeposition, samtidig med at Danmark de senere år har set et fald i bevillingerne til strategisk vindenergiforskning. De offentlige bevillinger til vindenergiforskning er således faldet fra 170 mio. kr. i 2010 til 70 mio. kr. i 2012.

Potentialet ved udvikling og anvendelse af nye satellitbaserede tjenester og produkter

DTU, december 2013

COSINO-projektet har kortlagt potentialet for vækst i danske virksomheder og effektiv løsning af myndighedsopgaver ved hjælp af rumteknologi. Rapporten tager udgangspunkt i to EU-programmer: Rumprogrammet Galileo, der bliver Europas svar på det amerikanske GPS-system med en række forbedrede tjenester for europæiske brugere, mens jordobservationsprogrammet Copernicus sætter system i udnyttelsen af data fra satellitter, der overvåger Jorden. Satellitnavigation og jordobservation er bl.a. interessant for flere selskaber i A. P. Møller – Mærsk gruppen. F.eks. med det formål at få containerskibe sikkert og effektivt fra kaj til kaj og som et redskab til at optimere sejlruterne i forhold til blandt andet havstrømme. Beredskabsstyrelsen fremhæver behovet for værktøjer, der kan give styrelsen et hurtigt overblik over ulykkes- og katastrofeområder. Arktisk Kommando med hovedkontor i Nuuk ser store perspektiver i en mere effektiv overvågning af de arktiske farvande ved hjælp af satellitbaserede tjenester. Rapporten viser, hvad en række danske virksomheder og myndigheder ønsker at bruge de nye europæiske satellitsystemer til og giver samtidig et bud på hvordan danske videninstitutioner i et tæt samarbejde med danske virksomheder og myndigheder kan bidrage til at skabe de efterspurgte løsninger.

Samfundsøkonomisk regnskab for internationale studerende på DTU

Centre for Economic and Business Research (CBS), november 2013

Rapporten tegner et billede af, at der ligger en potentiel massiv økonomisk gevinst for det danske samfund i at rekruttere internationale studerende og fastholde dem på det danske arbejdsmarked efter deres uddannelsesophold i Danmark. Rapporten opstiller et samfundsøkonomisk regnskab, der viser, at DTU’s udvekslingsstuderende er omkostningsneutrale for det danske samfund, mens de internationale full-degree studerende på DTU genererer et betydeligt overskud på knap 600.000 kr. pr. studerende til det danske samfund.

Værdiskabelse i virksomheder med ingeniører fra DTU

Centre for Economic and Business Research (CBS), august 2013

Rapporten viser, at virksomheder med ingeniører fra DTU har 8,2 % højere, årlig værditilvækst pr. medarbejder end virksomheder uden ingeniører fra DTU ansat. I den sammenlignende analyse er der kontrolleret for faktorer som virksomhedernes branche, region, antal ansatte, andel højtuddannede medarbejdere samt andel af omsætningen, der stammer fra eksport.

DTU – en del af løsningen. Danmarks Tekniske Universitets forskningsbidrag til løsningen af de samfundsmæssige udfordringer

DTU, Juni 2013

Rapporten præsenterer DTU’s forskningsmæssige styrkepositioner inden for en række samfundsmæssige udfordringer med afsæt i EU’s forskningsprogram Horizon 2020. Rapporten viser, at DTU har verdens førende forskningsmiljøer, der bidrager til at udvikle nye teknologiske gennembrud og bæredygtige løsninger inden for bl.a. sundhed, energi og klima.

Materialer og processer for industrielle anvendelser

DTU, efterår 2012

På baggrund af drøftelser mellem DTU forskere og virksomheder sætter projektet fokus på følgende fem temaer: Materialer udsat for ekstreme påvirkninger, skræddersyede overflader, sammenføjninger, alternative materialeløsninger og procesløsninger og biomaterialer Projektet har til formål at analysere virksomhedernes udfordringer på materialeområdet og vise veje til at styrke virksomhedernes konkurrenceevne gennem forsknings- og udviklingsprojekter.

DTU’s værdiskabelse for samfundet – forskningssamarbejde, vækst og produktivitet

Damvad, maj 2012

Rapporten dokumenterer, at DTU har et omfattende samarbejde med private virksomheder, og at der er en positiv effekt af at indgå i et forskningssamarbejde med DTU. Hovedkonklusionen er, at de virksomheder, der har indgået et forsknings- og udviklingssamspil med DTU har haft en positiv produktivitetsstigning på gennemsnitlig 10 pct. om året over en 6-årig periode. Effektanalysen bygger på registerdata og forskningsbaserede økonometriske modeller.

Dimittend- og aftagerundersøgelse for DTU’s 2-årige kandidatuddannelse

Damvad, marts 2012

Rapporten beskriver, hvordan DTU’s dimittender og aftagervirksomhederne vurderer DTU’s to-årige kandidatuddannelse og de kompetencer, dimittenderne har opnået. Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt dimittender fra DTU’s kandidatuddannelse samt på kvalitative interviews med 50 virksomheder, der ansætter civilingeniører fra DTU. Rapporten konkluderer, at dimittender fra DTU generelt klarer sig godt og er tilfredse med deres uddannelse, samt at aftagerne ser positivt på dimittendernes kompetencer.

Rengøringsteknologier og -processer på danske mejerier og slagterier

DTU, januar 2012

Danish Crown, Rose Poultry og Arla har deltaget i projektet sammen med forskere fra henholdsvis DTU Miljø, DTU Kemiteknik, DTU Mekanik og DTU Nanoteknologi. I alt har cirka 25 personer indgået i arbejdet. Arbejdsgrupperne har set nærmere på fire temaer inden for området: Vandteknologier, kemikalier og rengøringsmidler, materialer, overflade- og procesudstyr og overvågning og beslutningsstøtte