Bestyrelsens kompetenceprofil

Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen er DTU’s øverste myndighed, og er ansvarlig for universitetets virke over for uddannelses- og forskningsministeren. Bestyrelsens opgaver er fastlagt i universitetets vedtægt som en udmøntning af universitetslovens bestemmelser. 

Se universitetets vedtægter her.

Hovedfunktionerne kan opsummeres i følgende elementer:

 • Strategiske: Fastlægge strategi, indgå strategisk rammekontrakt med uddannelses- og forskningsministeren, og vedtage fusioner eller udskillelse af enheder

 • Økonomiske: Godkende universitetets budget, disponere over universitetets kapitalapparat i form af fast ejendom og optagelse af lån samt over for uddannelsesministeren at overvåge universitetets økonomiske udvikling.

 • Governance: Fastlægge universitetets vedtægt. Ansætte og afskedige rektor. Efter indstilling fra rektor, ansætte og afskedige prorektor og universitetsdirektør. Føre tilsyn med den daglige ledelses dispositioner. Ansætte institutionsrevisor.

Bestyrelsen holder fire ordinære møder årligt, herunder et heldagsmøde som seminar.

Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af 10 medlemmer og sammensættes på følgende måde: 

 • 1 eksternt medlem, udpeget af udpegningskomiteen og godkendt af uddannelses-og forskningsministeren, som formand

 • 5 eksterne medlemmer, udpeget af udpegningskomiteen

 • 2 medlemmer vælges af og blandt medarbejderne (1 VIP og 1 TAP)

 • 2 medlemmer vælges af og blandt de studerende.

Blandt de udefrakommende medlemmer tilstræbes en ligelig fordeling mellem mænd og kvinder. 

Man kan være medlem af bestyrelsen i maksimalt 8 år.

Bestyrelsen skal sammensættes således, at den samlede bestyrelse kan bidrage til at fremme universitetets strategiske virke med deres erfaring og indsigt i uddannelse, forskning, forskningsbaseret rådgivning og innovation, herunder videnformidling og -udveksling.

Bestyrelsesmedlemmernes personlige kvalifikationer

Med henblik på, at bestyrelsen kan udgøre en velfungerende enhed, og konstruktivt kan varetage sine funktioner som kontrol- og sparringsorgan for den daglige ledelse, er det nødvendigt, at alle bestyrelsesmedlemmer besidder følgende personlige egenskaber:

 • Integritet
 • Ansvarlighed
 • Troværdighed
 • Engagement
 • Evne til nytænkning
 • Forstå dansk i skrift og tale

De udefrakommende bestyrelsesmedlemmers faglige kvalifikationer

Universitetet udgør en stor organisation med mange nationale såvel som internationale samarbejdspartnere og interessenter inden for en lang række faglige felter og virksomhedsbrancher. 

For at kunne relatere sig til universitetets udfordringer og konkrete opgavevaretagelse på bestyrelsesniveau, skal de udefrakommende bestyrelsesmedlemmer have indsigt i forskning, forskningsbaseret uddannelse, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber, universiteter i en international kontekst, samt i videst mulige omfang afspejle universitetets opgaver.

Hertil kommer, at der blandt de udefrakommende bestyrelsesmedlemmer skal være viden om og erfaring inden for følgende funktioner

 • Bestyrelsesarbejde (fra privat virksomhed og offentlig organisation)
 • Drift af privat og / eller offentlig virksomhed
 • Organisation
 • Økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber inkl. drift af fast ejendom
 • Kvalitetssikring
 • Internationalisering

Endelig skal bestyrelsens udefrakommende medlemmer i videst mulige omfang have indsigt fra arbejde i virksomheder inden for følgende brancher / virksomhedstyper:  

 • Elektronik og medikoteknik 
 • Energi og miljø
 • Farmaceutisk industri 
 • Fødevarer
 • IT og telekommunikation
 • Life science
 • Produktionsvirksomhed
 • Rådgivningsvirksomhed
 • Offentlig organisering, økonomi og beslutningstagning, herunder universitet / uddannelse

Bestyrelsesformandens kvalifikationer

Bestyrelsesformanden varetager på vegne af bestyrelsen kontakten til rektor og fungerer som bestyrelsens talsperson udadtil. Herudover indgår formanden som medlem af Danske Universitetets Formandskollegium. 

Bestyrelsesformanden skal have erfaring med strategisk ledelse af en stor virksomhed eller organisation samt væsentlig indsigt i samfundsmæssige forhold og opfylde de generelle kvalifikationskrav for eksterne bestyrelsesmedlemmer. Formanden skal endvidere:

 • Kunne fungere som erfaren sparringspartner for den daglige ledelse, hvilket i almindelighed vil kræve erfaring fra topledelse af organisationer, der i størrelse og kompleksitet mindst svarer til universitetet.

 • Kunne facilitere bestyrelsens arbejde gennem åbne drøftelser og handlingsorienterede konklusioner, hvilket i almindelighed vil kræve indgående erfaring fra bestyrelsesarbejde i større organisationer, herunder om muligt som bestyrelsesformand.

 • Kunne afse den fornødne tid til en ansvarlig varetagelse af hvervet som bestyrelsesformand.