Organisation

DTU er et monofakultært og selvejende universitet med en bestyrelse som øverste myndighed. Universitetets daglige ledelse varetages af rektor. DTU er organiseret som en koncern med en direktion bestående af rektor, prorektor, universitetsdirektør samt et antal funktionsdekaner/direktører.

Organisationsdiagram
Organisationsdiagram

Download organisationsdiagram for DTU (.pdf).

DTU ledes i en linje-/stabsorganisation med en ubrudt ledelsesstreng, og med personligt ledelsesansvar for hver organisatorisk enhed.

Universitetets hovedaktiviteter forankres i linjeenheder: institutter samt datterselskaber. Støttefunktionerne er organiseret i stabsenheder.

Bestyrelse

DTU’s bestyrelse er den øverst ansvarlige for universitetets aktiviteter. Bestyrelsen vedtager bl.a. universitetets strategi samt budget- og handlingsplaner m.v.

Direktion

Rektor varetager den daglige ledelse af universitetet med ansvar over for bestyrelsen. Rektor leder direktionen.

Akademisk Råd

Akademisk Råd er DTU's øverste akademiske organ og tildeler ph.d.- og doktorgrader. Organet udtaler sig bl.a. til rektor om fordelingen af bevillinger og kan endvidere rådgive rektor om centrale strategiske uddannelses-, forsknings- og innovationsplaner.

Institutter

Universitetets kerneydelser d.v.s. uddannelse, forskning, forskningsbaseret rådgivning og innovation varetages af institutterne inden for hver deres faglige felt.

Repræsentantskabet

DTU’s Repræsentantskabet har til opgave én gang årligt at drøfte universitets aktiviteter inden for uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation, og i øvrigt at rådgive universitetets ledelse i konkrete spørgsmål.

Aftagerpanel

Aftagerpanelet rådgiver universitetet om bl.a. uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet. Aftagerpanelet består af ledere fra privat og offentlige virksomheder, der ansætter ingeniører. Panelet udpeges af bestyrelsen.

Datterselskaber

DTU har en række datterselskaber, som fungerer på markedsvilkår og er etableret som aktieselskaber med egne bestyrelser. Datterselskaberne er et blandt mange kontaktpunkter til erhvervslivet, og med deres aktiviteter understøtter de DTU’s kerneydelser. Blandt andet hjælper de nye virksomheder i gang, skaber udviklingsmuligheder for teknologitunge virksomheder, tilbyder services og medvirker til en effektiv udnyttelse af DTU’s forsknings- og innovationsaktiviteter.