Sådan er diplomingeniøruddannelsens opbygget

Diplomingeniøruddannelsen varer tre et halvt år. Undtagen Arktisk Byggeri og Infrastruktur og Fiskeriteknologi, som varer fire år, og Eksport og Teknologi, som varer fire et halvt år. Første del af uddannelsen er skemalagt på forhånd, mens du senere får mulighed for at vælge dig ind på en faglig profil. Undervejs skal du også i praktik i et halvt år.

Metalværksted. Diplomingeniør, DTU Ballerup Campus.

Typisk forløb af en diplomingeniøruddannelse


Første til fjerde semester: Obligatoriske kurser

Primært obligatoriske kurser. Undervisningen foregår efter det såkaldte CDIO-koncept, og du lærer at arbejde som problenløser - lige fra idéudvikling til færdigt produkt.

På  første og fjerde semester ligger et gruppeprojekt, hvor du skal omsætte din teknisk-teoretiske viden i praksis.

Femte semester: Praktik

Et halvt års ingeniørpraktik. Du kommer ud i en virksomhed inden for dit fagområde og arbejder med et konkret projekt.

Sjette til syvende semester: Valgfag og afsluttende projekt

Tilvalgsfag. Du kan frit vælge mellem forskellige kurser og give din uddannelse en særlig faglig vinkel.

Diplomingeniørprojekt. Du afslutter diplomingeniøruddannelsen med et projekt, hvor du skal vise, at du selvstændigt kan løse en større ingeniørfaglig problemstilling.

ECTS-point er den fælles europæiske enhed, som bruges til at angive uddannelsens arbejdsbelastning. 

For dig betyder brugen af ECTS-point, at du med dit eksamensbevis i hånden kan dokumentere dine kvalifikationer på en måde, der er forståelig for andre universiteter og arbejdsgivere i både Danmark og udlandet.

Et studieår består af to semestre. På hvert semester har du kurser om forskellige emner.

Arbejdsbelastningen på et kursus beskrives ved hjælp af ECTS-point. 1 ECTS-point svarer til 28 timers arbejde. Et kursus udløser point, når det er bestået. Arbejdsbelastningen dækker over både forberedelsestid, deltagelse i undervisningen samt eksamens- og projektarbejde.

60 ECTS-point svarer til et års fuldtidsstudier.

En diplomingeniøruddannelse har normalt en ECTS-værdi på 210 point.

Arktisk Teknologi og Fiskeriteknologi er dog på 240 ECTS-point og Eksport og Teknologi er på 270 ECTS-point.