Adgangskrav til en ph.d.

Forudgående eksamen
Indskrivning som ph.d.-studerende forudsætter, at ansøgeren på tilfredsstillende måde har bestået en af følgende eksaminer:

  1. civilingeniøreksamen.
  2. kandidateksamen fra en dansk, længerevarende, videregående uddannelse, der efter den relevante ph.d.-skoles skøn giver forudsætninger for at gennemføre det konkrete studium. Der er her tale om et 2-årigt kandidatstudium svarende til 120 ECTS point. Der foretages altid en konkret vurdering i forhold til det planlagte ph.d.-studium.
  3. udenlandsk eksamen, som efter ph.d.-skolelederens skøn er jævnbyrdig med en af de under punkt 1) og 2) nævnte eksaminer.
  4. eller hvis ph.d.-skolelederen vurderer, at ansøger på anden vis har erhvervet de nødvendige faglige kvalifikationer, som eventuelt kan kræves dokumenteret via aflæggelse af prøver, som nærmere fastsættes af ph.d-skolelederen.

Hvis man allerede har en ph.d.-grad, kan man ikke søge opslåede ph.d.-stillinger. Man vil dog kunne søge som privatist, hvis man finder en vejleder på DTU.

Optagelse på ph.d.-studiet med udenlandsk eksamen 
Udenlandske eksaminer vurderes på grundlag af oplysninger om længde og indhold af studiet. Der skal som minimum være ligeværdighed med en dansk eksamen, som giver direkte adgang. Eventuelt kan vurderingen af ansøgerens niveau ske ved aflæggelse af prøver, der forestås af den potentielle ph.d.-skole og godkendes af ph.d.-skolelederen.

En officiel oversættelse af det udenlandske kandidatbevis skal vedlægges ansøgningen.

Meritoverførsel og erhvervserfaring
Hvis ansøger har minimum to års erfaring med fra DTU eller en anden forskningsinstitution/virksomhed, kan der gives op til 6 måneders meritoverførsel for forskningsarbejde, selvom ansøger ikke har været indskrevet som ph.d.-studerende. Den studerende indskrives i givet fald i 2½ år.

Øvrige regler om faglig godkendelse, studieplaner, finansieringsplaner m.v. gælder fortsat.

Herudover gives kun meritoverførsel for perioder, hvor den pågældende har været indskrevet som ph.d.-studerende ved et andet relevant universitet.

Meritoverførsel godkendes af ph.d.- udvalget. Ansøgningen behandles samtidig med ansøgning om faglig godkendelse.