Adgangskrav

Forudgående eksamen
Indskrivning som ph.d.-studerende forudsætter, at ansøgeren på tilfredsstillende måde har bestået en af følgende eksaminer:

  1. civilingeniøreksamen.
  2. kandidateksamen fra en dansk, længerevarende, videregående uddannelse, der efter den relevante ph.d.-skoles skøn giver forudsætninger for at gennemføre det konkrete studium. Der er her tale om et 2-årigt kandidatstudium svarende til 120 ECTS point. Der foretages altid en konkret vurdering i forhold til det planlagte ph.d.-studium.
  3. udenlandsk eksamen, som efter ph.d.-skolelederens skøn er jævnbyrdig med en af de under punkt 1) og 2) nævnte eksaminer. Indskrivning kan eventuelt gøres afhængig af, at der aflægges prøver, som nærmere fastsættes af ph.d-skolelederen.

Hvis man allerede har en ph.d.-grad, kan man ikke søge opslåede ph.d.-stillinger. Man vil dog kunne søge som privatist, hvis man finder en vejleder på DTU.
 
Karaktergennemsnit
For at blive fagligt godkendt skal en studerende som udgangspunkt mindst have 8 i gennemsnit (7-trinsskalaen) på kandidatuddannelsen samt høj karakter i kandidatspecialet. DTU optager ikke ph.d. studerende med et gennemsnit under 6 (7-trinsskalaen). Såfremt en studerende har mellem 6 og 8 i gennemsnit, skal der være påvist forskningsegnethed, fx via publikationer.
 
Ansøgere, der ønsker at blive fagligt godkendt på baggrund af et karaktergennemsnit på 13-skalaen, skal beregne deres gennemsnit ved hjælp af skemaet "Vægtet dansk gennemsnit" til højre og konvertere dette gennemsnit til det tilsvarende på 7-trinsskalaen ved brug af den tabel, som man finder ved at klikke på linket "Omregning fra 13-skalaen" til højre.
 
Optagelse på ph.d.-studiet med udenlandsk eksamen 
Udenlandske eksaminer vurderes på grundlag af oplysninger om længde og indhold af studiet. Der skal som minimum være ligeværdighed med en dansk eksamen, som giver direkte adgang. Eventuelt kan vurderingen af ansøgerens niveau ske ved aflæggelse af prøver, der forestås af den potentielle ph.d.-skole og godkendes af ph.d.-skolelederen.
 
Ph.d.-skolen og ph.d.-udvalgene ønsker en omregning af udenlandske karakterer til 7-trins skalaen. Til højre findes et excel ark, til udregning af vægtet gennemsnit. Dette skal vedlægges ansøgningen.

En officiel oversættelse af det udenlandske kandidatbevis skal vedlægges ansøgningen.
 
Meritoverførsel og erhvervserfaring
Hvis ansøger har minimum to års erfaring med fra DTU eller en anden forskningsinstitution/virksomhed, kan der gives op til 6 måneders meritoverførsel for forskningsarbejde, selvom ansøger ikke har været indskrevet som ph.d.-studerende. Den studerende indskrives i givet fald i 2½ år.
 
Øvrige regler om faglig godkendelse, studieplaner, finansieringsplaner m.v. gælder fortsat.
 
Herudover gives kun meritoverførsel for perioder, hvor den pågældende har været indskrevet som ph.d.-studerende ved et andet relevant universitet.
 
Meritoverførsel godkendes af ph.d.- udvalget. Ansøgningen behandles samtidig med ansøgning om indskrivning.
 
Kurser, der ikke indgår som en del af en anden uddannelse, og som er taget før ph.d.-uddannelsen påbegyndes, kan i særlige tilfælde meritoverføres. Meritoverførsel for disse kurser søges i forbindelse med indsendelse af studieplan.