Kvalifikationsramme for ph.d.-studerende ved DTU

Personer, der gennemfører ph.d.-uddannelsen opnår:

1. Viden

 • Skal have omfattende viden på højeste internationale niveau inden for forskningsområdet
  • Opnået via intensive og målrettede ph.d.-kurser, sommerskoler eller workshops.
  • Og, som noget helt essentielt, er der opbygget et grundigt og ajourført kendskab til den faglitteratur, der er central for området.
 • Skal have ydet et væsentligt bidrag til udvikling af ny viden og forståelse inden for forskningsområdet på baggrund af videnskabelige undersøgelser
  • Gennem arbejdet med ph.d.-projektet genereres ny viden, som kan publiceres på internationalt niveau og eventuelt patenteres.

2. Færdigheder

 • Skal mestre de videnskabelige metoder og redskaber samt øvrige færdigheder, der knytter sig til forsknings- og udviklingsopgaver inden for området
  • Disse færdigheder tilegnes gennem arbejde med projektet. Færdighederne udvikles via samarbejde med andre institutioner, og de udbygges via avancerede målrettede kurser.
 • Skal kunne analysere, evaluere og udvikle nye ideer herunder designe og udvikle nye teknikker og færdigheder inden for fagområdet
  • Dette opnås ved arbejdet med projektet, hvori nye teorier og teser afprøves, og gennem vekselvirkning med fagfæller globalt.
 • Skal kunne tage del i fagområdets internationale diskussioner og formidle videnskabelige nyheder og fremskridt til et bredt publikum
  • Projektresultater danner den naturlige indgangsvinkel til publikationer ved internationale konferencer og tidsskrifter.
  • Formidlingens form og indhold tilpasses modtagerne med hensyn til både niveau og pædagogiske virkemidler.

3. Kompetencer

 • Skal kunne tilrettelægge og styre forsknings- og udviklingsopgaver med begrænset omfang og varighed
  • Kompetencen opbygges via planlægning af ph.d.-projektet, målrettede kurser, vekselvirkning og koordinering med andre projekter.
  • Opnås også ved projektmøder med kort- og langtidsplanlægning af ph.d.-projektet.
 • Skal, under ledelse, kunne tage initiativ til og udvikle nationalt eller internationalt samarbejde om forskning og udvikling med virksomheder og andre forskningsinstitutioner
  • Kompetencen opnås via opbygning af netværk ved konferencer, organisering af udlandsophold og diskussion eller engement i andre relevante forskningsaktiviteter.
 • Skal, under ledelse, kunne igangsætte forsknings- og udviklingsprojekter og herigennem frembringe ny viden og nye færdigheder som udvikler forskningsområdet
  • Opnås ved deltagelse i ikke bare eget projekt, men også som medvirkende i vejlederens/gruppens nye projektinitiativer og evt. egen initiering af fx specialeprojekter under uddannelsesforløbet.