Kvalifikationsramme for ph.d.-studerende ved DTU

Personer, der gennemfører ph.d.-uddannelsen opnår:

1. Viden

Skal have omfattende viden på højeste internationale niveau inden for forskningsområdet

 • Opnået via intensive og målrettede ph.d.-kurser, sommerskoler eller workshops.
 • Og, som noget helt essentielt, er der opbygget et grundigt og ajourført kendskab til den faglitteratur, der er central for området.

Skal have ydet et væsentligt bidrag til udvikling af ny viden og forståelse inden for forskningsområdet på baggrund af videnskabelige undersøgelser

 • Gennem arbejdet med ph.d.-projektet genereres ny viden, som kan publiceres på internationalt niveau og eventuelt patenteres.

2. Færdigheder

Skal mestre de videnskabelige metoder og redskaber samt øvrige færdigheder, der knytter sig til forsknings- og udviklingsopgaver inden for området

 • Disse færdigheder tilegnes gennem arbejde med projektet. Færdighederne udvikles via samarbejde med andre institutioner, og de udbygges via avancerede målrettede kurser.
Skal kunne analysere, evaluere og udvikle nye ideer herunder designe og udvikle nye teknikker og færdigheder inden for fagområdet
 • Dette opnås ved arbejdet med projektet, hvori nye teorier og teser afprøves, og gennem vekselvirkning med fagfæller globalt.

Skal kunne tage del i fagområdets internationale diskussioner og formidle videnskabelige nyheder og fremskridt til et bredt publikum

 • Projektresultater danner den naturlige indgangsvinkel til publikationer ved internationale konferencer og tidsskrifter.
 • Formidlingens form og indhold tilpasses modtagerne med hensyn til både niveau og pædagogiske virkemidler.

3. Kompetencer

Skal kunne tilrettelægge og styre forsknings- og udviklingsopgaver med begrænset omfang og varighed

 • Kompetencen opbygges via planlægning af ph.d.-projektet, målrettede kurser, vekselvirkning og koordinering med andre projekter.
 • Opnås også ved projektmøder med kort- og langtidsplanlægning af ph.d.-projektet.
Skal, under ledelse, kunne tage initiativ til og udvikle nationalt eller internationalt samarbejde om forskning og udvikling med virksomheder og andre forskningsinstitutioner
 • Kompetencen opnås via opbygning af netværk ved konferencer, organisering af udlandsophold og diskussion eller engement i andre relevante forskningsaktiviteter.

Skal, under ledelse, kunne igangsætte forsknings- og udviklingsprojekter og herigennem frembringe ny viden og nye færdigheder som udvikler forskningsområdet

 • Opnås ved deltagelse i ikke bare eget projekt, men også som medvirkende i vejlederens/gruppens nye projektinitiativer og evt. egen initiering af fx specialeprojekter under uddannelsesforløbet.