DTU's institutter og centre

Oversigt over alle institutter og centre ved DTU. Øvrige centre og forskningsgrupper præsenteres på institutternes hjemmesider.

DTU Aqua

Institut for Akvatiske Ressourcer forsker, rådgiver, uddanner og bidrager til innovation inden for bæredygtig udnyttelse og forvaltning af akvatiske ressourcer. Vi undersøger akvatiske organismers biologi og populationsøkologi, fysiske og kemiske processer i vandmiljøet, økosystemers struktur og dynamik og naturlige og menneskeskabte påvirkninger af akvatiske miljøer.

DTU Bioengineering

Institut for Bioteknologi og Biomedicin adresserer vigtige samfundsmæssige videnskabelige udfordringer indenfor bioteknologi, fødevareteknologi og sundhed.

DTU Biosustain

The Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability har til formål at udvikle ny viden og teknologier, der skal bidrage til at lette transformationen fra den eksisterende oliebaserede kemiske industri til et mere bæredygtigt biobaseret samfund, hvor kemikalier er produceret biologisk.

DTU Compute

Institut for Matematik og Computer Science er Danmarks største universitetsmiljø inden for matematik, statistik, computer science og computerteknologi. Vores tværfaglige forskningsområder er big data og data science, kunstig intelligens (AI), internet of things (IoT), smart and secure societies, smart manufacturing og life sciences.

Jan Madsen

Jan Madsen Institutdirektør, Professor Telefon: 45253751

DTU Construct

Institut for Byggeri og Mekanisk Teknologi udvikler og udnytter naturvidenskabelig og teknisk viden til gavn for samfundet og den bæredygtige udvikling.

Hans Nørgaard Hansen

Hans Nørgaard Hansen Institutdirektør, Professor, Ph.d., Dr. techn., R. Telefon: 45254816

DTU Electro

På Institut for Elektroteknologi og Fotonik kombinerer vi mulighederne inden for elektro- og fotonikteknologi. Vores forskning bliver blandt andet brugt i sundhedssektoren til diagnostik, behandling og forbedring af livskvaliteten. Vi forsker i udviklingen af mere bæredygtige energisystemer, sikrere autonome systemer og et hurtigere, grønnere og mere sikkert internet.

DTU Energi

På Institut for Energikonvertering og -lagring arbejder vi med bæredygtige energiteknologier. I fremtidens energisystem, hvor meget af energien kommer fra sol og vind, der af sin natur er meget variabel, er det afgørende at kunne omdanne og lagre energien

Søren Linderoth

Søren Linderoth Institutdirektør, Professor Telefon: 46775801

DTU Engineering Technology

Institut for Ingeniørteknologi og -didaktik understøtter DTU's ambition om at levere Europas bedste diplomingeniøruddannelse. Gennem virksomhedssamarbejder i undervisningen, studenterprojekter og på medarbejder-niveau, arbejder vi systematisk med at udvikle værktøjer og metoder til implementering og hands-­on overførsel af teknologi og ingeniørfaglighed gennem nye produkter og løsninger. Engineering Technology er den term, som bruges internationalt om netop det praksisrettede og anvendelsesorienterede fokus inden for ingeniøruddannelse og -forskning.

DTU Entrepreneurship

Center for entrepreneurskab i teknologi opbygger kompetencer indenfor iværksætteri til gavn for mennesker, samfund og verden.

Jes Broeng

Jes Broeng Centerleder, Professor Mobil: 24253835

DTU Fysik

Institut for Fysik prioriterer forskningsområder inden for moderne fysik som repræsenterer en betydelig grundvidenskabelig udfordring og samtidig har klare anvendelsesmæssige perspektiver. Instituttet råder over en række state-of-the-art forskninsgfaciliteter, herunder en supercomputer. DTU Fysik koordinerer desuden bachelor- og kandidatuddannelsen Fysik- og Nanoteknologi.

Jane Hvolbæk Nielsen

Jane Hvolbæk Nielsen Institutdirektør, professor

DTU Fødevareinstituttet

DTU Fødevareinstituttet forsker i og formidler bæredygtige og værdiskabende løsninger inden for fødevarer og sundhed til gavn for samfund og erhverv.

DTU Kemi

Forskningen på Institut for Kemi spænder vidt, men er delt i to forskningsområder: Fysisk og Biofysisk Kemi - Organisk og Uorganisk Kemi. Til hvert forskningsområde hører underliggende forskningsgrupper.

DTU Kemiteknik

Institut for Kemitekniks hovedaktiviteter ligger inden for områderne produktdesign, procesdesign og produktion i den kemiske, bioteknologiske, farmaceutiske, fødevareteknologiske og energiteknologiske industri.

Kim Dam-Johansen

Kim Dam-Johansen Professor, Institutdirektør Telefon: 45252845

DTU Learn for Life

DTU Learn for Life er DTU’s platform for alle former for deltids- og efteruddannelsesaktiviteter. Et udstillingsvindue for DTU’s teknologier og know-how.

DTU Management

Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi forsker i samspillet mellem ledelse, teknologi og økonomi. Vi arbejder tæt sammen med virksomheder og myndigheder. Vores forskning har til formål at styrke velfærd, produktivitet og bæredygtighed i samfundet. Et nøgleelement er teknologiens rolle og dens interaktion med erhverv og mennesker.

Mette Wier

Mette Wier Professor, Institutdirektør Telefon: 45254433

DTU Nanolab

Nationalt Center for Nanofabrikation og -karakterisering giver adgang til avanceret udvikling inden for mikro-og nanoteknologi. Med placeringen på Danmarks Tekniske Universitets Campus spiller DTU Nanolab en central rolle i udviklingen af mikro- og nanoteknologi i Danmark og i udlandet. Vi driver og vedligeholder state-of-the-art udstyr og renrumsfaciliteter. Det gør vi for at sikre åben adgang til optimale arbejdsbetingelser for forskere og virksomheder med behov for højteknologisk proces- og fabrikationsteknologi.

DTU Offshore

Danish Offshore Technology Centre – er Danmarks nationale R&D-center for offshore-teknologier og har en central position i energiomstillingen. Vi udvikler forskningsbaserede teknologi-løsninger for offshore-industrien i Nordsøen. Vores forskningsportefølje omfatter CO2-lagring, digitale løsninger til offshore-sektoren, produceret vand, brønd- og platformsvedligehold, indvinding af de resterende olie- og gas-ressourcer, samt effektiv og ansvarlig nedlukning af udtjente olie- og gasfelter.

DTU Skylab

DTU Skylab er DTU’s levende laboratorium for innovation og iværksætteri. Vi matcher state-of-the-art teknologi og videnskab med et ambitiøst og åbent fællesskab, hvor studerende, forskere og virksomheder mødes for at udveksle viden og udvikle visionære løsninger til udfordringer i den virkelige verden.

På DTU Skylab skaber konvergensen af teknologier og talenter fra forskellige felter, kombineret med en entreprenøriel tankegang, en unik kultur for innovation og læring for alle involveret i vores samfund.

DTU Space

Institut for Rumforskning og Rumteknologi forsker, udvikler teknologi, rådgiver, uddanner og bidrager med innovation inden for rumområdet til gavn for samfundet. Vi udforsker blandet andet det tidlige solsystem, planeter i vores solsystem, jordens magnetfelt og overvåger indlandsis og havis fra rummet.

DTU Sundhedsteknologi

Institut for Sundhedsteknologi uddanner fremtidens ingeniører og udvikler ny teknologi og løsninger med det formål at gøre livet bedre for mennesker før, under og efter de er patienter. Det gør vi i tæt samarbejde med sundhedssektoren, industrien, forskningsinstitutioner og andre sundhedsaktører.

Jan Henrik Ardenkjær-Larsen

Jan Henrik Ardenkjær-Larsen Institutdirektør, Professor

DTU Sustain

Institut for Miljø- og Ressourceteknologi er et af de største universitetsinstitutter i Europa med speciale i miljø- og ressourceteknologi. Vi udvikler nye miljøvenlige og bæredygtige teknologier, metoder og løsninger samt formidler denne viden til samfundet og nye generationer af ingeniører.

DTU Wind

Institut for Vind og Energisystemer har sit fokus på national samt international vindenergi - så vel onshore som offshore. Instituttet er i det internationale førerfelt med en unik integration af forskning, uddannelse, innovation og offentlig/privat myndighedsbetjening.